Interpretacja ogólna transakcje jednego rodzaju
Zgodnie z ustawami podatkowymi za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) .Interpretacja ogólna MF - dokumentacja podatkowa (24.01.2018) Styczeń 31, 2018. obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej CT (PDF, 377 kB)W interpretacji ogólnej Minister wyjaśnił, że we frazie „transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju" stwierdzenie „jednego rodzaju" odnosi się zarówno do „innych zdarzeń" jak i do „transakcji".. Autor interpretacji:Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika.. ), są do siebie zbliżone, to poszczególne przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju .INTERPRETACJA OGÓLNA NR DCT.8201.1.2018 MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych .. Podejście MF może oznaczać konieczność dokumentacji nawet drobnych rozliczeń z podmiotami powiązanymi w ramach transakcji jednego rodzaju.Niedopuszczalne jest bowiem sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju (lub zdarzenia jednego rodzaju) na kilka mniejszych quasi-transakcji w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 25a updof oraz art. 9a updop.. Wybierz typ dokumentu.. Ustalenie istotności transakcji lub innego zdarzenia na potrzeby obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej powinno odbywać się w odniesieniu do transakcji jednego rodzaju lub innych zdarzeń jednego rodzaju - stwierdziło Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej.Zgodnie z wykładnią przyjętą przez Ministra Finansów, w celu ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej podatnik jest zobowiązany do odniesienia progów transakcyjnych określonych w art. 9a ust..

Próg transakcyjny dotyczy tylko transakcji jednego rodzaju.

Jak bowiem czytamy w uzasadnieniu ww.. Minister Finansów wydał w dniu 26 marca 2018r.. Interpretację wydano na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia .Z końcem stycznia br. opublikowana została Interpretacja Ogólna Nr DCT.8201.1.2018 Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych („Interpretacja").. kolejną interpretacje ogólną, wyrażającą stanowisko w zakresie interpretacji przepisów o cenach transferowych.24 stycznia 2018 r. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną wyjaśniającą pewne kwestie techniczne związane ze sporządzaniem dokumentacji podatkowej.. Wybierz.. Minister Finansów zauważa jednak, iż ten obowiązek spoczywa na podatniku, w interpretacji zaś zawarto tylko kilka wskazówek, którymi .Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura Orzeczenia sądów i trybunałów Inny.. Interpretacja odnosi się do następujących kwestii: Interpretacja dotyczy: Sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju,Progi dokumentacyjne dla zagranicznego zakładu nierezydenta - Interpretacja ogólna Ministra Finansów..

Ostatnia część interpretacji zawiera wskazówki w zakresie ustalania transakcji jednego rodzaju.

pisma, jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych (takie jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności itd.. Interpretacja dotyczy: 1. sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju 2. sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi 3. obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej 4. ustalenia transakcji jednego rodzaju2018-02-02.. Minister Finansów zauważa jednak, iż ten obowiązek spoczywa na podatniku, w interpretacjiInterpretacja ogólna z 24 stycznia 2017 r. (DCT.8201.1.2018) wyjaśnia zagadnienie odpowiedniego grupowania transakcji w rozumieniu art. 9a ustawy o CIT oraz art. 25a ustawy o PIT.4) Ustalenie transakcji jednego rodzaju.. Minister Finansów w pierwszym z czterech punktów wskazał, że obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają tylko te transakcje jednego rodzaju / inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość ustalona odrębnie dla poszczególnych transakcji jednego .Ustalenia transakcji jednego rodzaju..

Pliki do pobrania Interpretacja ogólna z dnia 24.01.2018 r. w zakresie progów dot.

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.W omawianej interpretacji ogólnej poruszono również ważne dla podatników zagadnienie dotyczące tego, w jaki sposób należy klasyfikować transakcje/inne zdarzenia jako „jednego rodzaju".. ustaw w zakresie: sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju, sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi, obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, ustalenia transakcji jednego rodzaju.Interpretacja ogólna MF dotyczy: sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju, sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi, obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, ustalenia transakcji jednego rodzaju.Do czasu wydania ostatniej interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018r..

1d ustawy o CIT, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust.

Tekst pierwotny.. Wśród głównych parametrów transakcji, które mogą spowodować zaistnienie transakcji jednego rodzaju zostały wskazane takie jak: istotne funkcje, aktywa, ryzyka, sposób kalkulacji ceny, istotne .. Dokument precyzuje niejasne dla podatników kwestie dotyczące m.in. sposobu ustalania progów dokumentacyjnych i odpowiedniej klasyfikacji transakcji, jako transakcji jednego rodzaju.Zgodnie z przyjętym stanowiskiem, jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych (jak np. istotne funkcje, ryzyka, aktywa, sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności itd.). 1d ustawy o CIT (i odpowiednio art. 25a ust.. Stosownie do art. 9a ust.. Aneta Grzyb.. interpretację ogólną o sygnaturze DCT.8201.1.2018 w tematyce budzącej obecnie wiele wątpliwości, tj. sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju dla potrzeb sporządzania obowiązkowej dokumentacji podatkowej - cen transferowych (TP).. W omawianej interpretacji ogólnej poruszono również ważne dla podatników zagadnienie dotyczące tego, w jaki sposób należy klasyfikować transakcje/inne zdarzenia jako „jednego rodzaju".. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym .Interpretacja ogólna z dnia 24.01.2018 r. w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych.. 1d ustawy o PIT) do wartości stanowiącej sumę wartości transakcji jednego rodzaju (lub innego zdarzenia jednego rodzaju) zawartej .Interpretacja ogólna MF wskazuje na konieczność literalnej interpretacji przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych.. nie było jasnym czy zgodnie z art. 25a ust.. Rozwiewa ona wątpliwości podatników w zakresie rozumienia pojęcia jednolitych transakcji oraz sposobu kalkulacji obowiązku .29 stycznia 2018 r. na stronie Ministerstwa Finansów ukazała się długo wyczekiwana interpretacja ogólna w zakresie progów dotyczących obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych.Ministerstwo Finansów odnosi się w niej m.in. do ustalenia progu dokumentacyjnego dla transakcji jednego rodzaju oraz określenia pojęcia „jednego rodzaju", a także ustalenia progu .Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 roku doprecyzowała te wątpliwości.. są do siebie zbliżone, to poszczególne przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju transakcji.Minister Finansów wydał 24 stycznia 2018r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt