Specyfikacja techniczna elewacja
CPV-45261000-4- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.. ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU ELEWACJA 1.. 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.. S.T.2.21.Specyfikacja Techniczna- renowacja elewacji.. Wyrób wprowadzony w tym systemie powinien być oznakowany znakiem budowlanym [B], a wprowadzający ten wyrób do obrotu zobowiązany jest wystawić Krajową Deklarację Zgodności.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJA 1.. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z remontem elewacji budynku Rynek 9 w Głuchołazach.. CPV-45262600-7- RóŜne specjalne roboty budowlane.Termomodernizacja elewacji budynku Przedszkole Miejskie w Barczewie ul. Słowackiego 7 dz. nr 82.75/116 obr.2 1.2. elewacja (deska elewacyjna, panel blaszany, panel Kerrafront) dystans wentylacyjny (od 4 do 6 cm) .. w wersji dostosowanej do warunków technicznych określających wartości współczynników przenikania ciepła dla przegród budowlanychrobotami remontowymi elewacji budynku sądu rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej .. Ściany zewnętrzne.. Zakres stosowania SST 1.3.. Nazwa zamówienia: „Wymiana posadzek i malowanie pomieszczeń szatni w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Henryka Sienkiewicza w miejscowości Sompolno ul.Gimnazjalna 2 1.2..

Nazwa zamówienia Specyfikacja techniczna wykonania prac budowlanych dotyczących renowacji elewacji budynku PAN w Krakowie przy ul Św. Jana 28.3 452.

WSTĘP 1.1.. Specyfikacja Techniczna do projektu „Renowacja zabytkowej elewacji z cegły na dziedzińcu Ratusza w Szczecinku" SPIS TREŚCI: 1.. Remont elewacji budynku internatu LO nr 1 w Brodnicy" tj.:Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Strona | 4 Elewacja - ST 01.10 2.3.. .Deski Cedral Lap układane są na elewacji w tradycyjny sposób na zakładkę.. Przedmiot SST 1.2.. CPV-45262521-9- Roboty murarskie w zakresie fasad.. Zakres robót objętych SST 1.4.. WSTĘP 1.1. zmianami), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówie ń publicznych), sporz ądzone zgodnie z rozporz ądzeniem MinistraSpecyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z realizacją zadania pn.. Korzyści.. Podstawowe pojęcia 1.5.. Są dostępne 20 kolorach i wykończeniu o strukturze drewna lub gładkim, gwarantując znakomity efekt.. Elewacja z desek Cedral Click jest łatwa w montażu i w utrzymaniu.. Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Stroniu .. Płyty z wełny mineralnej INFORMACJE TECHNICZNE Obszar Opis Współczynnik przewodzenia ciepła λ D = 0,041W/mK Klasa reakcji na ogień A1 wyrób Kod wyrobu MW -EN 13162 -T5 -DS(70,-)-DS(70,90)-TR80 -WS -WL(P)-MU1Specyfikacja Techniczna wykonania prac budowlanych CPV 45262100-2, 45262690-4, 45410000-4, 45442100-8, 45442300-0, 45443000-4, 45452000-0, 45111220-6 1.1..

Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są wymaganiaSpecyfikacja techniczna Korzyści.

Leśne 24C, 62 028 Koziegłowy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont elewacji budynku głównego ASP przy ul. Wojska Polskiego 121 w Łodzi INWESTOR: Akademia Sztuk Pięknych im.specyfikacja techniczna w ykonania i odbioru robÓt remontu oraz docieplenia elewacji budynku adres : budynek mieszkalny wielorodzinny warszawa, ul. ogrodowa 67 inwestor: zakŁad gospodarowania nieruchomo Ściami w dzielnicy wola warszawa, ul. bema 70 opracowaŁ: mgr in ś. bogusŁaw ja Źwi ŃskiWARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej.. Cześć ogólna: 1.1.. Deski elewacyjne są łączone na wpust i można je układać w poziomie lub w pionie.. Ogólne wymagania dotyczące robót 2.. CPV-45261320-3- Kładzenie rynien.. WYKONYWANIA.. Materiały - wymagania podstawowe 2.2.SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST.02 STOLARKA OKIENNA 1. nazwa nadana zadaniu przez zamawiającego : Remont elewacji z dociepleniem w budynku warsztatowo magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wysokiem Mazowieckiem ul. Mickiewicza nr 6.Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna systemu modułowego DCBR..

Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST.specyfikacja techniczna Kompleks budynków Harmony Office Center wykonany jest z całkowicie wykończonymi powierzchniami wspólnymi.

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji związanych z przebudową budynku socjalno-higienicznego na zespół szatniowo-sanitarny.Proj.. Powierzchnie dla Najemców wykończone są w wysokim standardzie wraz z wykładziną, sufitem podwieszonym, wykończonymi ścianami zewnętrznymi.SPECYFIKACJA TECHNICZNA.. Podbitka: zabudowa obrobiona styropianem i wykończona elewacją.. Są one trwałą i tanią w utrzymaniu alternatywą dla naturalnych desek i paneli z PVC.. Bramy garażowe: Wiśniowski z napędem Somfy .Nazwa inwestycji: Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego Koziegłowy, osiedle Leśne 25 1 INWESTOR Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.. W tym systemie dla rozwiązań technicznych, jakimi są ETICS specyfikacją techniczną jest Krajowa Aprobata Techniczna/Ocena Techniczna.. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) cieszą się niezmiennie od wielu już lat dużym zainteresowaniem środowiska budowlanego i dlatego Instytut Techniki Budowlanej (ITB) podjął w 2003 r. inicjatywę ich publikacji, początkowo w ramach serii .SPECYFIKACJA TECHNICZNA: STANDARD DOMU W STANIE SUROWYM ZAMKNIĘTYM I DEWELOPERSKIM: Stan surowy zamknięty: Stan Deweloperski: ŚCIANY NADZIEMIA PARTERU/ PODDASZA CERAMICZNE BEZSPOINOWE PRAEFA: 1: Ułożenie izolacji poziomej 2: Wykonanie zaprawy cementowej 3: Montaż ścian zewnętrznych nośnych parteru wykonanych w technologii z keramzytu .Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 1..

Zakres stosowania STWiORB Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi zał ącznik do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - cz ęść ogólna, jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

CZĘŚĆ OGÓLNA : a).. Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw ę opracowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w .specyfikacją techniczną.. Wstęp 1.1.. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 1.3.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt budowlanych prace konserwatorskie elewacji budynku wraz z ogrodzeniem wokÓŁ budynku oraz wymian Ą pokry Ć wie Ż zachodniopomorskiego urz Ędu wojewÓdzkiego w szczecinie przy ul.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST - 01.20 - Elewacja Kod CPV - 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, ni Ŝ dachowe .. Rynny: PCV, kolor grafitowy.. Pokrycie elewacji deską Lap gwarantuje piękny efekt na wiele lat.elewacji budynku mdk adres 40-321 katowice, ul. gen.j.hallera 28 tytuŁ opracowania specyfikacja techniczna remontu i modernizacji elewacji budynku mdk branŻa budowlana miejski dom kultury „szopienice - giszowiec" 40-321 katowice, ul. gen.j.hallera 28 .Harmony Office Center II to obiekt położony na warszawskim Mokotowie, w skład którego wchodzą 3 biurowce, oferujące ponad 18 tys. mkw. powierzchni najmu oraz ponad 400 miejsc parkingowych.projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u Ŝytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó źn.. Panele Cedral Lap świetnie nadają się do renowacji fasad czy na elewacje nowych obiektów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt