Scharakteryzuj funkcje i dysfunkcje turystyki masowej
Turystyka kulturowa 49 .. terminologia branżowa oraz funkcje i dysfunkcje turystyki to tematyka pierw-szego rozdziału.. FUNKCJE I DYSFUNKCJE TURYSTYKI 131 6.1.. W ślad za rozwojem turystyki postępują zmiany w środowisku społecznym i środowisku przyrodniczym.determinuje także pewne dysfunkcje [Alejziak 2000, Gaworecki 2007].. poleca 84 % .. kształtowania świadomości ekologicznej, poznawcza, ekonomiczna.. Funkcje turystyki 131 6.2.. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH RODZAJÓW I FORM RUCHUTURYSTYCZNEGO 140 6.1.. W stosunku do turysty funkcja ta jest spełniona, gdy jest zapewniona wygoda podroży .Funkcje turystyki [].. Ich działalność polega na skupowaniu w dużych ilościach (a przez to po .Dysfunkcje te są dość trudne do sklasyfikowania, chociaż w pewnym zakresie są odwrotnością funkcji ekonomicznej.. Obecnie, niektóre funkcje traktuje się razem ze względu na ich podobny charakter i to, że najczęściej realizowane są jednocześnie.Funkcje i dysfunkcje turystyki.. Dysfunkcje społeczne: - Konflikty miedzy ludnością miejscową, a turystami.. Wymienione dysfunkcje są charakterystyczne dla turystyki masowej, z kolei funkcjeTurystyka krajoznawcza 37 2.1.2.. Turystyka przyrodnicza 39 2.1.3.. Dysfunkcje turystyki - są to wszystkie negatywne, czasami nieodwracalne, konsekwencje wynikające z zachowywania się turystów na obszarze ich przyjmującym..

Funkcje i dysfunkcje turystyki .

W drugim rozdziale scharakteryzowano rodzaje turystyki uprawiane współcześnie.Dysfunkcje Turystyki.. Wahania nieregularne Trendem(albo tendencją rozwojową .. Turystyka pełni różne funkcje, można je podzielić na negatywne czy pozytywne albo na oczekiwane, postulowane i rzeczywiste.Turystyka pełni funkcje zarówno w stosunku do turysty, mieszkańców terenów odwiedzanych w zakresie poziomu, jakości i sensu życia, a także gospodarki i środowiska przyrodniczego.Wyróżnia się 11 funkcji współczesnej turystyki, mają one jednak charakter ogólny.Należy pamiętać, że nie wszystkie z nich będą odnosić się do każdego rodzaju i formy turystyki.. Turystyka pełni funkcje w stosunku do turysty, mieszkańców odwiedzanych miejsc, jakości i sensu życia oraz gospodarki i środowiska.. Turyści często demonstrują zachowania i postawy, które nie są akceptowane przez ludność miejscową.Na skutek rozwoju turystyki i kontaktów z turystami zmienia się styl życia miejscowej ludności, następuje przejmowanie obcych wzorów życia.. Formy turystyki 140 6.2.. Turystyka pełni funkcje zarówno w stosunku do turysty, mieszkańców terenów odwiedzanych w zakresie poziomu, jakości i sensu życia, a także gospodarki i środowiska przyrodniczego.Funkcje turystyki Bibliografia: 1.Wiesław Alejziak „Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku" Wydawnictwo „Albis", Kraków 2000 2.Krzysztof Przecławski „Człowiek a turystyka" Wydawnictwo „Albis", Kraków 1996 3.Władysław Gaworecki „Turystyka" Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000 Na początku rozważań na temat funkcji turystyki chciałabym przytoczyć .Według kryterium Światowej Organizacji Turystyki (WTO) wyróżniamy trzy główne rodzaje turystyki: 1. turystykę krajową - podróże mieszkańców po własnym kraju 2. turystykę przyjazdową- przyjazdy do kraju osób zamieszkałych na stałe gdzie indziej 3. turystykę wyjazdową- wyjazdy mieszkańców danego kraju za granicę A te z .Ta turystyka jest alternatywna w stosunku do turystyki masowej..

Wybrane funkcje i dysfunkcje turystyki przedstawiono w tabeli 1.

Zwykły wpis.. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym.Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach .Funkcje i dysfunkcje turystyki.. Dysfunkcje-alkohol, narkotyki, swoboda seksualna, szok kulturowy.. Najdawniejsze przejawy działania człowieka na rzecz ochrony przyrody wynikały z przesłanek gospodarczych.. L.Nettekoven (1972r) „turystyka masowa stanowi całość zjawisk społecznych i gospodarczych, wynikających z dobrowolnej i czasowo ograniczonej zmiany miejsca pobytu, która podejmowana jest przez obcych dla zaspokojenia potrzeb .Funkcje i dysfunkcje turystyki w uj ę ciu mikro- i makroekonomicznym 199 jednak k onsumentów, którzy posiadaj ą ju Ŝ pewne turystyczne do ś wiadczenieCytaty i parafrazy dla: (Dysfunkcje turystyki) (40 - 60 z 177) Zygmunt Kruczek (red.), Kompendium pilota wycieczek., Proksenia, Kraków 2009, ISBN: 978-83-60789-03-2 (cytat, str. 20) ORGANIZATORZY turystyki (Tour-operators) to najczęściej duże firmy, które działają na zasadach podobnych do hurtowników w handlu..

Dysfunkcje współczesnej turystyki 136 VII.

Sezonowość turystyki 127 VI.. W drugim rozdziale scharakteryzowano rodzaje turystyki uprawiane współ-cześnie.This paper describes the economic impact of tourism.. Funkcja poznawcza-wiąże się z .Funkcje i dysfunkcje turystyki /wymienić/.. - Zjawiska patologii społecznej czyli rozprzestrzenia się narkomania, pijaństwo, kradzieże, prostytucja, choroby zakaźne.. Zdefiniuj pojęcie i przedmiot ekonomiki turystyki.. Wymień i omów podmioty strony podażowej rynku .Zalety: informują odbiorców o tragediach, ważnych wydarzeniach itp pokazują tryb życia ludzi na innych kontynentach, co ma funkcję poznawczą pełnią funkcję edukacyjną Wady: często podają nieprawdziwe, wyssane z palca informację działają na własną korzyść - lepsza plotka -> wzbudzenie zainteresowania wśród ludzi -> większe pieniądze Niedawno to w szkole miałam, więc .Rodzaje i funkcje środków masowego przekazu; Prawne podstawy funkcjonowania mediów w Polsce; Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i .1. znaczenie transportu w rozwoju turystyki 1.1..

Funkcja wypoczynkowa turystyki.

Turyści często demonstrują zachowania i postawy, które nie są akceptowane przez ludność miejscową.. Na wybranym przykładzie dokonaj segmentacji turystów ze względu na cel podróży.. Dysfunkcje kulturowe: - Niszczenie lub zanik tradycyjnej kultury .Funkcje i dysfunkcje turystyki .. Omów różnicę między ekologią a ochroną środowiska.. Głównym celem jest poznanie kultury ożywionej lub nieożywionej, jak .Funkcje turystyki można podzielić na negatywne i pozytywne, oczekiwane, postulowane, rzeczywiste.. (Kruczek Z. s. 10) Przede wszystkim dysfunkcje turystyki określają konflikty między ludnością miejscową, a turystami.. Funkcja zdrowotna turystyki.. Turystyka ma wiele znaczeń, dlatego też wyróżniamy różne jej funkcje i dysfunkcje.. Znaczenie rozwoju turystyki jako elementu strategii zagospodarowania obszarów przyrodniczo cennych.. Rodzaje turystyki 141 6.3.1 Turystyka krajoznawcza 141Funkcje pozytywne i dysfunkcje turystyki Specjaliści z wielu dziedzin od lat zajmują się problematyką następstw, jakie niesie z sobą turystyka i dynamicznie się rozwijający ruch turystyczny.. Preferuje ona ścisły związek turystów ze społecznościami miejscowymi, wykorzystuje walory regionów recepcyjnych (nie budowlanych) oraz istniejącej zabudowy w taki sposób, aby w największym stopniu zachować środowisko przyrodnicze.Turystyka - zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia.. Takie jak : wypoczynkowa, zdrowotna, wychowawcza, edukacji kulturowej, kształtowania świadomości ekologicznej, poznawcza, ekonomiczna.Turystyka alternatywna - rodzaj turystyki preferujący, w odróżnieniu od turystyki masowej, ścisły związek turystów ze społecznościami miejscowymi, wykorzystuje walory regionów recepcyjnych (nie budowlanych) oraz istniejącej zabudowy w taki sposób, aby w największym stopniu zachować środowisko przyrodnicze.. Jak już niejednokrotnie podkreślano, turystyka masowa konsumuje olbrzymią ilość usług i dóbr, stanowiących podstawę gospodarki turystycznej.Podstawowa terminologia branżowa oraz funkcje i dysfunkcje turystyki to tematyka pierwszego rozdziału.. Funkcja turystyki to ogół oczekiwanych i rzeczywistych korzyści płynących z rozwoju turystyki dla uczestników ruchu turystycznego oraz mieszkańców miejsc przez nich odwiedzanych.. Dodatkowo, jak podaje Urszula Myga-Piątek [2011], turystyce przypisuje się również funkcję krajobrazotwórczą.. Zmiany sezonowe 4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt