Opis przypadku dziecka z mukowiscydozą
Model pielęgnowania dziecka z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów: .. Omówienie 6.5.. Choroba rozpoczęła się 5 dni wcześniej nieżytem nosa, wilgotnym kaszlem oraz umiarkowaną gorączką (do 38°C).komunikatywny i precyzyjny.. Rodzice zgłosili się z dziewczynką do lekarza rodzinnego z powodu podwyższonej temperatury ciała (38°C), suchego kaszlu i wymiotów.Opis przypadku dziecka z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów: 99: 8.1.3.. Np. „Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z mukowiscydozą w środowisku domowym ".. Nie można się nią zarazić czy nabyć od innej osoby.. Plan opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z zaaspirowaną gumą do żucia do dróg oddechowych 6.4.. ANALIZA PRZYPADKU 3.. Podręcznik Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego jest próbą opracowania modeli pielęgnowania dziecka w wybranych schorzeniach przewlekłych zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w pielęgniarstwie i naukach pokrewnych.. Anna miała.. Schorzenia układu krążenia 14.1.. WNM Kierunek Pielęgniarstwo I stopnia Pielęgniarstwo pediatryczne Praca z seminarium - opracowanie studium przypadku dziecka ze schorzeniem układu sercowo-naczyniowego.Opis przypadku dziecka z mukowiscydozą 13.2.3.. Zasady leczenia i pielegnacji pacjenta z przezskórną gastroskomią.Długo do mnie dochodziło, jak poważna jest to choroba.. Truskaw.Mukowiscydoza określa genetyczne choroby dziedzicznej, ze szczególnym zmian systemowych adres gruczołów wydzielania zewnętrznego..

Opis przypadku dziecka z mukowiscydozą : 220: 13.2.3.

W przypadku zdiagnozowanej mukowiscydozy nie wolno zapominać o regularnych wizytach kontrolnych.. Przemysława Jarosz-Chobot Poniżej przedstawiono przypadek dziecka z mukowiscydozą rozpoznaną w badaniu przesiewowym po urodzeniu (mutacja del508 w obu allelach).. Rozwój psychomotoryczny i fizyczny dziewczynki jest prawidłowy w stosunku do wieku.. W wywiadzie ciążowo-porodowym dziecko urodzone z CI PI z masą urodzeniową 3180 g i oceną w skali Apgar 10 punktów, nie stwierdzono innych obciążeń.Objawy mukowiscydozy często pojawiają się już w pierwszych dobach życia chorego dziecka.. Graniczny wynik testu potowego dla okresu noworodkowego.. Proces pielęgnowania dziecka z koarktacją aorty oraz infekcją górnych dróg oddechowych.. Poważne trudności w oddychaniu wynikają z przewlekłego kaszlu (w postaci napadów) i .Dziecko do 12. miesiąca życia było karmione piersią.. PRZEDSTAWIENIE MARIOLI I JEJ ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO.Opis.. 1.IDENTYFIKACJA PROBLEMU.. Główne objawy dotyczą w tym przypadku pracy układu oddechowego oraz pokarmowego.. Szczególnie często występuje u Europejczyków i Żydów Aszkenazyjskich.. Mukowiscydoza jest chorobą, która wymaga zaangażowania więcej niż jednego specjalisty.. UWAGI KOŃCOWE 8.. Według najnowszych badań, co 25 osoba jest nosicielem genu mukowiscydozy, a na 2500 noworodków jeden rodzi się z mukowiscydozą..

Model pielęgnowania dziecka z mukowiscydozą 14.

Mateusz jest uczniem III klasy Szkoły Podstawowej.. Natomiast .Przypadek mukowiscydozy u 15-letniego chłopca leczonej jako choroba trzewna i gruźlica płuc Mimo że mukowiscydoza należy do stosunkowo częstych chorób, jest niekiedy pomijana w diagnostyce różnicowej patologii przewodu pokarmowego i układu oddechowego.Mukowiscydoza szczególnie występuje u Europejczyków i Żydów aszkenazyjskich.. W Polsce żyje ok. 1200 osób chorych na mukowiscydozę, w tym ok. 300 dorosłych.Dr n. med.. Mateusz wychowuje się w rodzinie pełnej.. Wymaga powtórzenia.. Opis przypadku dziecka z kardiomiopatiąproces pielęgnowania dziecka z koarktacją aorty.. Funkcjonowanie dziecka z mukowiscydozą 7.2.Mukowiscydoza jest wrodzoną, genetycznie uwarunkowaną chorobą.. WSTĘP 2.. Gen CFTR umiejscowiony jest na długim ramieniu .Opis i analiza przypadku - dziecko z zaburzeniami sfery społeczno-emocjonalnej oraz deficytami rozwojowymi w zakresie funkcji poznawczych i komunikacji językowej.. - W tym samym czasie zostałam sama z synkiem.Opis przypadku (cz. Do nocnej pomocy lekarskiej zgłosili się rodzice z 3,5-rocznym chłopcem, zaniepokojeni pogorszeniem stanu dziecka, kaszlem, gorączką oraz narastającym osłabieniem..

Opis przypadku.

Potwierdza podejrzenie mukowiscydozy (cystis fibrosis, CF).. Szacuje się, że występuje ona u 1 na 3500 noworodków.. W tytule powinny byü zawarte określenia, które będzie można wykorzystaü w systemie informacji naukowej, w tym również przy komputerowym indeksowaniu i gromadzeniu danych, tzw. słowa kluczowe.. PROGNOZA NEGATYWNA I POZYTYWNA 6.. Wadliwe geny otrzymuje się od rodziców, po jednym od mamy i taty (w takim przypadku rodzice są jedynie bezobjawowymi nosicielami i nie wiedzą o tym fakcie, w Polsce żyje ponad 2 miliony bezobjawowych nosicieli).. Przypadek leczenia ostrego uszkodzenia płuc w przebiegu grypy AH1N1.. W wieku 15 miesięcy przebyło świnkę.. Prowadzony przesiew noworodkowy w kierunku mukowiscydozy pozwala na wcześniejsze, średnio około 6 tygodnia życia .Przypadek 1.. Opis przypadku dziecka z kardiomiopatiąOPIS I ANALIZA PRZYPADKU Ogólne dane o dziecku Imię dziecka: Piotr Data i miejsce urodzenia: 22.10.1993 r., Kraków Miejsce stałego zamieszkania: Kraków Publiczna Szkoła Podstawowa Klasa: VI Typ rodziny: pełna Liczba, wiek i płeć rodzeństwa: 15-letni brat Wygl ąd zewnętrzny Piotr jest niższy od pozostałych chłopców w klasie.Poradnik dla rodziców niemowląt i małych dzieci z mukowiscydozą..

Analiza przypadku ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Skorzystała z obowiązującej w 1998 r. ustawy: matki dzieci przewlekle chorych mogły przejść na wcześniejszą, stałą emeryturę, jeśli miały 20 lat stażu pracy.. U chorych z mukowiscydozą dochodzi do zalegania gęstej wydzieliny i tworzenia się czopów śluzowych w różnych narządach w organizmie, takich jak: płuca, trzustka, wątroba czy jelita.Jest to konieczne dla zrównoważenia strat składników odżywczych z kałem oraz do zgromadzenia "rezerw energetycznych" w organizmie, która będzie wykorzystywana w okresach gorszego apetytu związanego z infekcjami układu oddechowego.. Studium przypadku dziecka z zaaspirowaną gumą do żucia do dróg oddechowych 6.3.. Badania skriningowe mają na celu rozpoznanie choroby jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych, co skutkuje wczesnym włączeniem leczenia, w tym również leczenia żywieniowego.. Lidia Kałużna.. Przyczyną choroby są mutacje genu odpowiedzialnego za syntezę błonowego kanału chlorkowego CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator).. WSTĘP Zaburzenia emocjonalne u dzieci stają się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem.Studium przypadku dotyczące zaburzeń emocji i zachowania Marioli - 6 lat i 7 miesięcy: opis przypadku ukazujący jak przebywanie w patologicznej rodzinie wpływa na osobowość dzieci i jak temu przeciwdziałać.. Oboje rodzice wykazują bardzo duże .Mukowiscydoza to genetyczna choroba.. Temperatura ciała 39,5 °C, występują duszności przy większym wysiłku, ma spłycony oddech.Opis przypadku dziecka z mukowiscydozą 13.2.3.. Model pielęgnowania dziecka z mukowiscydozą 14.. Dziecko chore na mukowiscydozę powinno w swoich codziennych posiłkach otrzymać co najmniej o 30-50% .Mukowiscydoza jest jedną z najczęstszych chorób genetycznych u ludzi (średnio 1 na 2 500 żywych urodzeń).. Przypadek 2.. Opis przypadku: Pacjent lat 60, cierpiący na przewlekłe zapalenie płuc, osłabiony, w średnim stanie higienicznym.. Na początku jednak należy skonsultować dolegliwości dziecka z pediatrą, który w razie potrzeby skieruje malucha na specjalistyczne badania.. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ 7.. Model pielęgnowania dziecka z mukowiscydozą .Studium przypadku dziecko z zaburzeniami emocjonalnymi SPIS TREŚCI 1.. Powodem mukowiscydozy (tzw. zwłóknienie torbielowate) jest nieprawidłowe funkcjonowanie gruczołów zewnątrzwydzielniczych, a dokładnie nadmierna ilość śluzu, który produkuje organizm chorego.. W związku z zaburzeniami pracy komórek wydzielniczych, smółka, czyli pierwszy stolec noworodka, nadmiernie gęstnieje i jest wydalany przez dziecko później niż w przypadku dzieci zdrowych.6.2.. Dodatni wynik testu potowego.. Ocena stanu zdrowia noworodka zdrowego.opis Opis przypadku dziecka z alergią pokarmową.. Bielsko-Biała.. Anna zrezygnowała z pracy, aby opiekować się Kubą.. Omówiono w nim teorię pielęgnowania według Dorothei Orem, zagadnienia etyczne w opiece nad dzieckiem, wpływ choroby przewlekłej na jego rozwój i .Opis i analiza przypadku funkcjonowania ucznia z Zespołem Aspergera.. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 4.. Na konsultację do ośrodka specjalistycznego zgłosiła się rodzina z dwójką dzieci.Mukowiscydoza.. Schorzenia układu krążenia 14.1.. Podsumowanie..Komentarze

Brak komentarzy.