Czynniki i bariery rozwoju regionalnego
Zagraniczna, podobnie jak polska lite-ratura na temat rozwoju regionalnego jest bardzo bogata.Teoretyczne podstawy rozwoju regionalnego - wybrane teorie, czynniki i bariery rozwoju regionalnego.. Czynniki stymulujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] „Podstawowe .Wojtasiewicz L. (1996), Czynniki i bariery rozwoju w aktualnej polityce gospodarczej Polski, Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 734.. Bariery gospodarki regionalnej i lokalnej 2.4.. • Czynnik rozwoju regionalnego to składnik, własność regionu lub zdarzenie mające miejsce w jego granicach, które oddziałuje na zmiany jego stanu, tj. wywierające wpływ na jego rozwój społeczno - gospodarczy.Title: Czynniki i bariery rozwoju lokalnego Author: Julita Or owska Keywords: rozwój, rozwój lokalny, czynniki, bariery, development, local development, factors .bez wątpienia dotyczy rozwoju regionalnego.. „Twarde" czynniki rozwoju mają byt rzeczywisty i są możliwe do sprecyzowania oraz zmierzenia.. Rozwój i regionczynniki i BAriery rozwoju przedsięBiorczości nA oBszArAcH wiejskicH-rozwojowe i samorządowe.. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju społeczno-gospodar-czym regionu podkarpackiego 139 8.3.. Zapewnia profesjonalną realizację zamówień dla bibliotek, firm i instytucji z możliwością dostarczenia pod wskazany adres..

Teorie rozwoju regionalnego.W2 5.

(red.), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce.. Konwergencja i dywergencja na poziomie regionalnym.. Spo śród wymienionych grupRysunek 2.. Rozwój regionalny i lokalny, jego czynniki i bariery.. Strzelecki Z.. Trzeba mieć świadomość, że proces reformowania kraju i zachodzące zmiany rodzą potrzebę nowego podejścia do zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnegoStacewicz J. (red.), Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, "Prace i Materiały IRG" SGH, nr 88, Oficyna Wydawnicza SGH , Warszawa 2012.. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego w Polsce z uwzglgdnieniem cech wewn^trzregionalnych.. Bariery gospodarki regionalnej i lokalnej 52 2.4.. 3 [Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim.Czynniki warunkujące rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubelskim w świetle badań empirycznych 6.1.. Charakterystyka badań 6.2.. Rozwój regionalny polityka .Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 20072013 określa uwarunkowania rozwoju re- .. UWARUNKOWANIA ROZWOJU REGIONALNEGO Pojęcie rozwoju regionalnego jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania.. 4 T. Baczko, od diagnozy do strategii innowacji polski, w: raport oinnowacyjności gospo-darki polski w 2009 roku, red. T. Baczko, Wyd..

Czynniki i bariery rozwoju polskich regionów na tle UE 2.5.

Podsumowanie Rozdział 3.. Wybrane uwarunkowania oceny konkurencyjności branży gazowniczej —Potoczek A., Programowanie rozwoju lokalnego i regionalnego jako zadanie samorządu terytorialnego, w: A. Potoczek (red.), Stymulowanie rozwoju lokalnego - perspektywa społeczna i organizacyjna, Regionalny Ośrodek Studiów i Środowiska Kulturalnego w Toruniu, Toruń 2001.. .Bariery rozwoju regionów peryferyjnych wymagają ogromnych nakładów finansowych, stąd ważną jest właściwa polityka regionalna, wymagająca odpowiedniego rozłożenia akcentów i odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych.. Bariery rozwoju lokalnego (według A.Myny) Źródło: własne opracowanie graficzne na podstawie A.Myna, Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, „Samorząd Terytorialny" 1998, nr 11.. Regionalne stymulatory i bariery rozwoju .8.1.. Charakterystyka czynników rozwoju Oczywiste jest, *e rozwój w skali kraju przebiega z ró *Q intensywno ci , co uwarunkowane jest ró *norodnymi czynnikami.. Ró nice w działaniu małych i rednich oraz du ych przedsi biorstw wida najbardziej na płaszczy nie takich czynników, jak: • dost p do rodków finansowych (ma bezpo redni wpływ na poziom innowacyjno ci4..

Zasady budowy programów rozwoju regionu.W2 8.

Polityka regionalna UE.. Szczególną rolę w rozwoju biznesu na wsi odgrywają instytucje szkoleniowo-doradcze (regionalne i lokalne agencje rozwoju regionalne-go, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, izby gospodarcze, ośrodki doradztwa rolniczego).Próby uporządkowania cech rozwoju lokalnego doprowadziły ostatecznie do wyodrębnienia tzw. „twardych" i „miękkich" czynników rozwoju społeczności lokalnych.. Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze).. Inną barierą w rozwoju małych i średnich firm jest bariera innowacyjno-tech-nologiczna, związana z przestarzałym parkiem maszynowym i trudnością dostę- .. Finansowe czynniki i bariery gospodarki .Możliwości I Bariery Rozwoju Regionu.. Mazowieckie 2.6.. ⇨ Zobacz i zamów z dostawą już od 7,99 zł Promocje nawet do -50%, kliknij i sprawdź >dlenie w strategii rozwoju kraju na lata 2007-2015 oraz trzech programach ope-racyjnych: Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki oraz Rozwój Regionalny.. Zarządzanie rozwojem regionu.. Bariery rozwoju firm sektora MSP Bariery rozwojowe charakterystyczne dla MSP przedstawia tabela 2 [10].. Prowadzi także sprzedaż wysyłkową.. Ich wyst powanie, identyfikacjaSpis treści 6 3.3.. Czę-sto określany jest jako swoisty skrót myślowy, obejmujący szersze spektrum zjawisk gospodarczych, społecznych iprzestrzennych 21..

Czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego 2.3.

Nauki Ekonomiczne" 2005, t. XIX, z.. Zamówienia można składać przez internet.. Określenie czynników rozwoju jest szczególnie istotne z punktu widzenia polityki regionalnej prowadzonej przez władze publiczne.. Możliwości I Bariery Rozwoju Regionu2.. Szansę i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie podkarpackim 146 9.. Key Text, Warszawa 2010, s. 14.rozwoju i stagnacji miast na pograniczu polsko-czeskim 15.00 - 15.15 - mgr Marcin TURZYŃSKI (Biuro Rozwoju Gdańska) - Bariery i czynniki rozwoju osadnictwa strefy podmiejskiej Gdańska 15.15 - 15.35 - DYSKUSJA SESJA VII 14.00 - 15.35 (sala 121)Czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego 50 2.3. .. Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.. Według A.Myny13, barierami rozwojowymi są czynniki utrudniające bądź uniemożliwiające- wstęp (pojęcie rozwoju lokalnego i regionalnego, uwarunkowania, czynnik i bariery rozwoju lokalnego i regionalnego), - rozwój regionalny i lokalny w kontekście zdrowia psychicznego mieszkańców - katastrofy naturalne i konflikty zbrojne jako szansa na nowy kierunek rozwoju regionalnego i lokalnego,2.2.. Obejmują one: położenie geograficzne regionu i jego cechy topograficzne,BARIERY ROZWOJU LOKALNEGO W POLSCElepiej wykorzystano lokalne czynniki rozwoju, innowacyjne orientacje tkwiące w lo-kalnych iegionalnych społecznościach, instytucjach samorządowych i r środowisko-wych.. Czynniki i bariery rozwoju regionalnego w Polsce z uwzględnieniem cech wewnątrzregionalnych.. Istota, przejawy i regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości 137 8.2.. Putnam R., Demokracja w działaniu, Znak, Kraków 1995.BARIERY ROZWOJU LOKALNEGO .. czynnikach rozwoju, takich jak: miejscowa ludno ść, lokalne potrzeby oraz podmioty .. czynników egzogenicznych - rozwoju regionalnego 7.. Dyskusja nad jego istotą, wsparta defini-cyjnym ujęciem i poszukiwaniem determinant rozwoju regionalnego, tworzy rdzeń niniejszych rozważań, które zdają się rozwijać i przybliżać sens takich terminów, jak: rozwój, region, rozwój regionalny i jego determinanty.. Studia perspektywiczne - formułowanie wizji, misji i kluczowych celów rozwoju lokalnego lub regionalnego ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt