Wellbutrin charakterystyka produktu leczniczego
(Patrz punkty 4.4 i 4.5).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Data ostatniej aktualizacji tekstu: 04/2015 2 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań zawiera 600 j.m.. Brak dostępnych danych.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Faxigen XL 37,5 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde Faxigen XL 75 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twardeDawkowanie produktu leczniczego DEXILANT u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat jest takie samo jak u dorosłych.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 500 mg metronidazolu (Metronidazolum).. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki.2/51 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Wellbutrin XR 300 mg SmPC_II01 + II02 + IA04 + II05 + II06 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań .. 3.Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Wellbutrin XR m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

STRATTERA 40 mg kapsułki, twarde .Więcej informacji znajduje się w ulotce oraz w charakterystyce produktu leczniczego.

Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza jednowodna (94 mg).. Substancje pomocnicze: zawiera 0,05 mg/ml chlorku benzalkoniowego.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. STRATTERA 25 mg kapsułki, twarde .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg melatoniny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO - 2 - 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Gardasil,zawiesina do wstrzykiwań.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TRIMESOLPHAR, (80 mg + 16 mg)/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2.. ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 100 mg etanolu 96% i 15 mg alkoholu benzylowego w 1 ml oraz benzoesan sodu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Aby dowiedzieć się, jakProduktu leczniczego Fluenz Tetra nie należy stosować u niemowląt i małych dzieci w wieku do 24 miesięcy ze względu na bezpieczeństwo stosowania — zwiększoną liczbę hospitalizacji oraz częstość występowania świszczącego oddechu w tej populacji (patrz punkt 4.8).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 25, 50 lub 100 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu..

Nie określono dotychczas skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego DEXILANT u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 5 mg tiamazolu (Thiamazolum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 150 mg lub 300 mg bupropionu chlorowodorku.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO VIAGRA 25 mg, tabletki powlekane VIAGRA 50 mg, tabletki powlekane VIAGRA 100 mg, tabletki powlekane 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PENTAXIM, proszek i zawiesina do sporz ądzania zawiesiny do wstrzykiwa ń w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw błonicy, t ężcowi, krztu ścowi (bezkomórkowa, zło żona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana 2.. 2 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy pochodzący z następujących szczepów*:CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Każda tabletka zawiera 13,20 mg glukozy.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. Po rekonstytucji (patrz punkt 6.6), każda fiolka zawiera 25 mg/ml .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO RELANIUM, 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań 2..

... * Działania niepożądane zgłaszane w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu (częstość nie może być określonana podstawie dostępnych danych).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 300 mg chlorowodorku bupropionu.. Aby dowiedzieć się, jakCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Dzieci poniżej 12 roku życia.. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluarix Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Pemetrexed Fresenius Kabi, 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2.. Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WELLBUTRIN XR, 300 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Wellbutrin XR, 150 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu Wellbutrin XR, 300 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 20 cm2 zawiera 6 mg norelgestrominu (NGMN,CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5 mg diazepamu (Diazepamum)..

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-DTPa, zawiesina do wstrzykiwań ... 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania W trakcie przechowywania powstaje biały osad i przezroczysty płyn powyżej.

(wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.CHARAKTERYSTYKA ŚRODKA FARMACEUTYCZNEGO 1 WS089 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Leki obniżające próg drgawkowy, np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, tramadol - należy zachować szczególną ostrożność przy równoczesnym stosowaniu z Wellbutrinem XR, gdyż zwiększa się ryzyko wystąpienia drgawek.Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania, zawierający środki określone w odrębnych przepisach (patrz aneks I: Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Oficjalne zwalnianie seriiCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. STRATTERA 10 mg kapsułki, twarde .. STRATTERA 18 mg kapsułki, twarde .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Infanrix hexa, Proszek i zawiesina do sporz ądzania zawiesiny do wstrzykiwa ń Szczepionka przeciwko błonicy (D), t ężcowi (T), krztu ścowi (komponenta acelularna) (Pa),CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glukoza.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EVRA, (203 mikrogramy + 33,9 mikrogramów)/24 godziny, system transdermalny, plaster 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu zawiera 2,0 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metronidazol Polpharma, 500 mg, tabletki 2.. Circadin 2 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka zawiera 100 mg pemetreksedu (w postaci dwukwasu pemetreksedu).. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2.większej niż 10 mg na dobę.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml koncentratu zawiera 80 mg sulfametoksazolu (Sulfamethoxazolum) i 16 mg trimetoprimu (Trimethoprimum), czyli 96 mg ko-trimoksazolu.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 4.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metizol 5 mg tabletki 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IMMUNINE 600 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt