Indywidualny plan pomocy niebieska karta
INDYWIDUALNY PLAN POMOCY DLA OSOBY DOTKNIĘTEJ PRZEMOCĄ W RODZINIE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI: 1.. Zakończenie procedury Niebieskiej Karty następuje, gdy ustanie przemoc w rodzinie i zostanie zrealizowany indywidualny plan pomocy oraz gdy grupa robocza rozstrzygnie o braku zasadności podejmowania działań.. Sprawdzamy czy rzeczywiście jest mniej przemocy w rodzinach i na jaką pomoc mogą liczyć ofiary oraz osoby stosujące przemoc.Niebieska Karta krok po kroku: I etap postępowania - Wszczęcie procedury, zgoda osoby doznającej przemocy.. Cele powinny być: realistyczne, konkretne,indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskie Karty", w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny, może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby .Prowadzenie Procedury "Niebieska Karta" należało do zadań jednostek pomocy społecznej od 2004r (wprowadziła ją ustawa o pomocy społecznej Dz.U.. INSTYTUCJE ZOBOWIĄZANE DO WSZCZĘCIA PROCEDURY „ NIEBIESKIE KARTY" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi.. Natomiast z podejrzanym sprawcą przemocy wypełnia się formularz „Niebieską Kartę - D".indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskie Karty", w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny,może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby .Procedura „Niebieskie karty" w Policji - historia..

Indywidualny plan pomocy to główne narzędzie realizacji procedury NK.

Podmioty uprawnione do otrzymania wypełnionego formularza .. Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.. Tam analizuje się sytuację rodziny i wypełnia formularz Niebieska Karta - C. ul.indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskie Karty", w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny,może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby .Tak zwana niebieska karta to dokument, który jest informacją o tym, że w rodzinie dochodzi do przemocy i początkiem procedury wyjścia z tej sytuacji.. O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty, które w niej uczestniczyły.Indywidualny plan pomocy rodzinie Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.. Co znaczy ustanie przemocy, uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy oraz realizacja indywidualnego planu pomocy?indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskie Karty", w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny,może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby .Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej analizy sytuacji rodziny, wypełniają formularz „Niebieska Karta - C", opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie .Na spotkaniu grupy roboczej zostaje wypełniony formularz „Niebieska Karta — C", w którym zawarta jest diagnoza sytuacji oraz indywidualny plan pomocy wraz z harmonogramem wizyt odpowiednich przedstawicieli..

Grupa robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych.Procedura Niebieskiej Karty.

Zakończenie procedury,, Niebieska karta '' następuje w przypadku ustania przemocy w rodzinie , rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie na spotkanie .Zakończenie procedury Niebieskiej Karty.. DANE BEZ ZMIAN 1) osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie .. Założenie jej nie jest jednak tym samym, co złożenie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa związanego z przemocą w rodzinie: bicia lub znęcania się, itp.Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.. Zgodnie z ustawą zakończenie procedury Niebieskie Karty uzależnione jest od spełnienia kilku warunków bądź stwierdzenia braku zasadności podejmowanych działań.. Zakończenie procedury Niebieskiej Karty ma miejsce, gdy: w rodzinie ustaje przemoc, istnieje uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie, zrealizowany zostanie indywidualny plan pomocy, rozstrzygnięty zostanie brak zasadności podejmowania działań.Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie..

karta A, w której dokumentuje się zgłoszoną sytuację i co ...NIEBIESKA KARTA — C..... (miejscowość, data) I.

Zakończenie procedury NK.. Grupa robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych.Strona 2 - Niebieska Karta zakładana jest osobom stosującym przemoc w rodzinie.. Specjaliści z różnych dziedzin współpracują ze sobą na rzecz rodzin dotkniętych przemocą, wspólnie opracowują indywidualny plan pomocy.. opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest .Podczas spotkania wypełniany jest formularz „Niebieska Karta - D".. Ideą procedury jest współpraca między służbami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania wobec osób stosujących przemoc oraz na rzecz .indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskie Karty", w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny,może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby .NIEBIESKA KARTA - Cz ..

Niebieska Karta krok po kroku: II etap postępowania - indywidualny plan pomocy i działania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie.

Tam analizuje się sytuację rodziny i wypełnia formularz Niebieska Karta - C.. Procedura została wprowadzona pilotażowo w 1997 roku na warszawskiej Ochocie i po zaopiniowaniu wprowadzona powszechnie w 1998 roku.. Niebieska karta składa się z dwóch części, które mają funkcjonariusze Policji podczas interwencji dotyczącej przemocy domowej: .. INDYWIDUALNY PLAN POMOCY DLA OSOBY, CO DO KTÓREJ ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE JEST DOTKNIĘTA PRZEMOCĄ W RODZINIE, W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI: .. WERYFIKACJA INDYWIDUALNEGO .dokumentującym przebieg oddziaływań w tym obszarze jest „Niebieska Karta - D" (NK-D).. Chyba, że jest to ujęte w uchwale lub regulaminie ZITworzenie indywidualnego planu pomocy w ramach procedury "Niebieskie Karty" Tematyka seminarium wynika bezpośrednio z doświadczeń pracy członków Stowarzyszenia "Niebieska Linia" w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych, a także z licznych rozmów prowadzonych z przedstawicielami służb i instytucji z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty, o których mowa w art. 9d ust.. Niebieska Karta - koniec procedury.. Osoba pokrzywdzona może podjąć pewne zobowiązania w odniesieniu do sytuacji, w jakiej się znajduje.indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskie Karty", w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny,może on ulec zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby .Zasady realizacji Procedury „Niebieskie Karty" reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dziennik Ustaw Nr 209 poz. 1245)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt