Interpretacja kart shewharta
sterowanie jakością i statystykę.Karta kontrolna jest podstawowym i najstarszym narzędziem statystycznego sterowania procesami.Szczególnie należy do podstawowych technik nadzoru przebiegów procesu w trakcie produkcji seryjnej.. Przykłady, studium przypadków, ćwiczenia.. ZASADY WESTERN ELECTRIC (WE) Nielosowe wzory w kartach kontrolnych często nie dają się wykryć przez samo zastosowanie granic kontrolnych.. Szkolenie szczegółowo wyjaśnia zasady prowadzenia bieżącej oraz końcowej .. Karty kontrolne w przypadku bardzo dobrych poziomów jakości.. Teoria, przykłady, ćwiczenia praktyczne.. Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność - „czytanie" kart kontrolnych (reguły wg ISO 7870 i inne).. 100% zakończonych kart ocenionych statystycznie.. .Analiza statystyczna w laboratorium - książka oraz usługa e-stat tj. analiza statystyczna on-line.. Jest to karta cechująca się lepszą wrażliwością w przypadku niewielkich zmian w położeniu procesu.. Mogą one dotyczyć .karty kontrolne Shewharta.. Prowadzenie karty kontrolnej polega na graficznym rejestrowaniu wartości wybranego parametruZakładanie i prowadzenie kart kontrolnych innych od kart Shewharta - karty EWMA, CUSUM, z poszerzonymi liniami, odbiorcze.. Karty kontrolne mogą stanowią ułatwienie z punktu widzenia logistyki, ograniczają koszty stosowania innych programów, na rzecz prostej metody, którą .Szkolenie omawia zasady budowania i stosowania kart Shewharta w środowisku laboratoryjnym..

Karty w przypadku oceny alternatywnej - karta kontrolna ważonej liczby niezgodności na jednostkę - konstrukcja, interpretacja.

Omówimy popularne rodzaje kart stosowanych w laboratoriach oraz zasady interpretacji kart.. Przerwa długa 13.00 - 14.30Norma szczegółowo przedstawia zasady budowania, analizy i interpretacji karty sum skumulowanych.. Karty kontrolne typu Shewharta .. Karty kontrolne Interpretacja kart kontrolnych.. A. Shewhart, który zastosował je pierwszy raz w 1924r.Do rozwiązania naszego zadania użyjemy kart kontrolnych Shewharta, ponieważ jak wia-domo z doświadczenia, bardzo dobrze nadają się one do tego typu zadań.. Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne.. Linia centralna (LC) odpowiada wartości oczekiwanej procesu poddawanego kontroli.. Detekcja przesunięć jest o wiele dokładniejsza niż w przypadku kart Shewharta.. 4.Mówiąc o kartach kontrolnych zwykle mamy na myśli papierowe arkusze, opracowane przed prawie wiekiem przez Waltera A. Shewarta.. Wzajemne relacje pomiędzy SPC i MSA.. Twórcą kart kontrolnych jest W.. Pomysł karty kontrolnej zawdzięczamy Shewhartowi, a pierwsze praktyczne zastosowanie tego pomysłu nastąpiło w 1924 roku.wykorzystania kart kontrolnych jest norma PN-ISO 8258+AC1 „Karty kontrolne Shewharta".. Z kolei karty nowej generacji zgrupowano w cztery podkategorie: sekwencyjne, adaptacyjne, standaryzowane oraz specjalne (podział kart Shewharta jest zgodny z rys. 2).Karty kontrolne (ang. control charts) - wykresy liniowe, na których dodatkowo znajdują się dwie linie, zwane górnym i dolnym limitem kontrolnym.Karty kontrolne służą do zobrazowania takich parametrów zjawiska jak średnia, odchylenie standardowe, rozstęp.Interpretacja karty kontrolnej i wnioskowanie..

Analiza i interpretacja wyników na kartach kontrolnych przy liczbowej ocenie wła ściwo ści.Shewharta wykorzystywano w przemyśle zbrojeniowym.

Shewart zaproponował swoje karty jako proste narzędzie do nadzorowania procesów bezpośrednio w miejscu ich .Karty kontrolne Shewharta Karty kontrolne są to podstawowe i najwcześniejsze historycznie narzędzia statystycznego sterowania procesami.. Podstaw ą jako ściowej oceny produktu (dla celów kontroli lub innej analizy) jest pojedynczy pomiar analizowanego parametru.. Klasyczne karty kontrolne (Shewharta) w przypadku zmiennej liczności próbki.. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób poszczególne rodzaje kart.. Program wykonuje test Q-Dixona, F-Snedecora, t-Studenta / Cochrana-Coxa i komunikuje wnioski wynikające z testów.. Baza usług rozwojowychBiuro Naukowo-Techniczne SIGMA ul. Jeżycka 44a/5, 60-865 Poznań (61) 624 27 22 lub 530 309 030 [email protected]łnienie założeń dopuszczających wykorzystanie kart Shewharta, a także identyfikujących znacznie szybciej, nawet niewielki, wpływ zakłóceń specjalnych [15]).. Interpretacja statystyk osiągnięć: z-score, z'-score, zeta-score, D, Ez+, Ez .Ważnym elementem kart Shewharta są wykreślane na wykresie linie.. Jej estymatorem może być wartość nominalna, znana wartość dla certyfikowanego materiału odniesienia, wartość uznana za reprezentatywną lub średnia z próby pilotażowej.Porównania innych kart kontrolnych z kartami kontrolnymi Shewharta..

Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych według oceny alternatywnej: karty p, np., c, u.Program wykonuje zautomatyzowaną ocenę bieżącą karty wg normy PN-ISO 8258 Karty kontrolne Shewharta i informuje o nietypowych konfiguracjach występujących na karcie.

W szczególności karty kontrole umożliwiają rozróżnianie zmienności parametrów procesów (właściwości) wywołane przez pewne konkretne przyczyny (np. błąd operatora, awaria .Porównania innych kart kontrolnych z kartami kontrolnymi Shewharta.. Przykłady, ćwiczenia 12.00 - 13.00 .. Projektowanie kart kontrolnych opiera się na założeniu, że zmienność procesu produkcyjnego jest wynikiem występowania dwóch rodzajów przyczyn: systematycznych i przypadkowych, które scharakteryzowano w rozdziale 1.. Proces należy rozumieć w ujęciu ogólnym jako uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.. Analiza czułości kart kontrolnych.. Szkolenie skierowane jest do:Wyznaczanie współczynników zdolności Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych skonstruowanych metodą stabilizacyjną.. Karty kontrolne w przypadku krótkich serii.. Karty kontrolne Shewharta Karta kontrolna w najprostszej wersji to arkusz z tabel ą na wpisywanie wy-ników i miejscem na narysowanie odpowiedniego wykresu (wyró Ŝniamy tu tzw. „metk ę" karty kontrolnej, dane z pomiarów i wyniki oblicze ń, a tak Ŝe wykres (lub wykresy)) [1, 2].801 808 108, 22 574 07 07. [email protected]pl.. Karty w przypadku oceny alternatywnej - karta kontrolna ważonej liczby niezgodności na jednostkę - konstrukcja, interpretacja..

4.Karty kontrolne: konstrukcja i interpretacja Cel szkolenia / do kogo adresowane jest szkolenie - Celem szkolenia jest usystematyzowanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bieżącej kontroli jakości pomiarów za pomocą kart kontrolnych (głównie Shewharta) oraz ukazanie praktycznych aspektów tego narzędzia.Karty kontrolne Shewharta dla właściwości mierzalnych, cd - konstrukcja i interpretacja , obliczanie współczynników zdolności procesu na podstawie karty kontrolnej, przeliczanie karty przy zmianie liczności próbki.

Szkolenie skierowane jest do: • Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie,wykorzystano karty kontrolne Shewharta.. Zgodnie z zasadami WE pole pomiędzy granicamiKarty Shewharta bez zadanych wartości normatywnych; Ocena bieżąca karty (kryteria normy ISO 8258 oraz kryteria Wheeler'a) Ocena końcowa karty (analiza statystyczna) 4.. W normie Karty kontrolne Shewharta znajdziemy również współczynniki do wyznaczenia granic działania dla kart kontrolnych bez zadanych wartości normatywnych, przy czym jak wspomniano wcześniej, .Karty kontrolne, wprowadzone po raz pierwszy przez Waltera Shewharta, są stosunkowo prostym narzędziem statystyczno-graficznym służącym do analizy danych pochodzących z procesów przemysłowych.. Klasyczne karty kontrolne (Shewharta) w przypadku zmiennej liczności próbki..Komentarze

Brak komentarzy.