Charakterystyka przejściowa bramki nand

charakterystyka przejściowa bramki nand.pdf

Program zajęć: - sprawdzenie działania (realizacji funkcji logicznych) bramek - pomiar czasu propagacji sygnału przez bramkę7.. Pomiary polegały na podaniu napięcia wejściowego z generatora następnie należało odczytać napięcie wejściowe i napięcie wyjściowe.Układ badany umożliwia określenie tablic stanów logicznych dwuwejściowych bramek NAND i, obserwacje statycznych charakterystyk przejściowych u wy (u we ) podstawowej bramki TTL, bramki z otwartym kolektorem oraz bramki z histerezą (tzw. układem Schmitta).Przyczyna przesunięcia charakterystyki przejściowej bramki NAND CMOS.. Opisz sposób wyznaczania charakterystyki przejściowej.. Pomiar charakterystyki przejściowej bramki NAND z wykorzystaniem układu UCY 7400 2.. 11.Sposoby zapisu bramki NAND ↑ - przedstawiana za pomocą symbolu ↑ (pionowa kreska „|" przechodząca przez symbol koniunkcji „^" dwóch argumentów, co oznacza jej logiczną negację) ⊼ - z użyciem symbolu ⊼ (U+22BC) ∧ ¯ - symbol ∧ oznacza koniunkcję (AND) natomiast kreska negację wyrażenia znajdującego się pod nią ¬ (∧) - jak wyżej z użyciem symbolu .1.. Z tego względu wprowadza się następujące umowne parametry .Rys.. Wykorzystanie bramek NAND do budowy generatora fali prostokątnej 5.. Badanie przerzutnika SR 3.. Bramka trójstanowaBramka NAND stanowi jakby połączenie bramki AND i NOT.. Można zauważyć, że jest ona dokładną odwrotnością bramki AND - porównaj tablice prawdy dla obu bramek.Charakterystyka przejściowa inwertera TTL typu 74LS04 (0V ≤ U IN ≤ 5V): Na otrzymanej charakterystyce wyznaczono wartości napięć odpowiadające poziomom logicznym L i H. napięcie w punkcie T: U T ≅ 1,2096 V1..

...Charakterystyka przejściowa bramki TTL NAND.

Badanie dzielnika częstotliwości 6.. Po sprawdzeniu otrzymasz punkty!. Na schemacie tym można zauważyć, że wejściowy tranzystor wieloemiterowy Q1 z Rys. 1 zastąpiony tutaj został pełniącym analogiczną funkcję logiczną (funkcja AND) układem, złożonym z diod D3 i D4 oraz rezystora 18 kΩ.. Napięcie wejściowe stopniowo zwiększać od 0 do 5V a następnie zmniejszać do 0V.. To predysponuje ten typ bramki do wyznaczenia parametrów napięciowych skojarzonych z kodowaniem poziomów logicznych.. Pierwszym zadaniem było zdjęcie charakterystyki przejściowej bramki NAND TTL, czyli zależności funkcyjnej U WY = f (U WE), dla obciążenia równego N = 0 i N = 10, gdzie N jest liczbą dołączonych równolegle bramek.. Charakterystykę zdejmowaliśmy przy wykorzystaniu układu .Poszukuję charakterystyki przejściowej bramki najlepiej NAND TTL linearyzowanej.. Bramki z układem Schmitta s ą stosowane na wej ściach układów cyfrowych do formowania impulsów zwłaszcza przy silnych zakłóceniach.. Do wejścia bramki .TTL NAND Katedra Elektroniki AGH.. Bramka NAND 74132 Zmierzyć, metodą punkt po punkcie, charakterystykę przejściową bramki 74132.. 1.1 Sposób przedstawienia inwertera za pomocą bramki NAND (a) oraz bramki AND za pomocą dwóch bramek NAND (b) 1.3 MIEJSCE SYMBOLU NEGACJI STANU Wyjście bramki AND jest w stanie H, jeżeli oba wejścia są w stanie H. Jeżeli H oznacza ,,prawdę" to na wyjściu bramki otrzymuje się sygnał ,, prawda" tylko wtedy, gdy do obu .dowy schemat bramki NAND typu 74LS00 jest przedstawiony na Rys. 4..

Wynik pomiaru ... Charakterystyka przejściowa bramki 74132.

Na podstawie tej charakterystyki możemy wyznaczyć pobór prądu przez bramkę .Rys.. Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś wyjaśnił mi dlaczego.Charakterystyka przejściowa bramki NAND UCY74 Charakterystyka poboru prądu I CC =f(u I ) przedstawia zależność prądu pobieranego ze źródła zasilania przez bramkę podczas przełączania, czyli przy zmianie napięcia wejściowego ze stanu niskiego na wysoki.. Połączyć układ według schematu (rys. Uwe [V] Uwy [V] 1 0,5 4,66 2 1,1 3,23 3 1,6 0,00666 4 2 0,00735 5 2,3 0,00736 6 2,93 0,00739 7 3,51 0,00741Charakterystyka przejściowa bramki 7400.. Wyniki zanotować w tabeli 7.. 9. Podaj schemat inwertera CMOS i opisz jego działanie.. 10.Połączyć układ pomiarowy według schematu 6.. Charakterystyki przejściowe i wyjściowemoc tracona, czasy propagacji i charakterystyka przejściowa) układów CMOS - tablice prawdy dla dwuwejściowych bramek logicznych AND, NAND, OR, NOR II.. Zmieniając U przez zmianę R zdjąć charakterystyki statyczne bramki NAND TTL w układzie inwertera.1.Charakterystyka przejściowa bramki NAND W celu uzyskania charakterystyki przejściowej branki NAND realizowanej w technice tranzystorowo - tranzystorowej należało dokonać serii pomiarów.. Rys. 1 Schemat bramki NAND Schmitta (a), symbol graficzny bramki (b) oraz charakterystyka przej ściowa (c) 4 Rys. 2 Formowanie impulsu - przy silnych zakłóceniach..

Tabela pomiarów dla charakterystyki wejściowej bramki logicznej.

Połączyć układ przedstawiony na rys. 5.2) Charakterystyka przejściowa bramki NAND zrealizowanej w technice TTL W celu wyznaczenia charakterystyki przejściowej należy wymusić na wejściu układu odpowiednie napięcia i zmierzyć jakie będą napięcia na wyjściu.. Wykonać pomiary do wyznaczenia charakterystyki wyjściowej dla stanu wysokiego na wyjściu.Bramka logiczna - element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów (dziś zazwyczaj: układ scalony, choć podobne funkcje można zrealizować również za pomocą innych rozwiązań technicznych, np. hydrauliki czy pneumatyki), realizujący fizycznie pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty (zmienne logiczne) oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości, np.- ogólna budowa i charakterystyka przejściowa układu bramki NAND TTL - podstawowe parametry statyczne i dynamiczne (napięcie zasilania, stany logiczne, moc tracona, czasy propagacji) układów TTL - rodziny układów technologii TTL i różnice ich parametrów - tablice prawdy dla dwuwejściowych bramek logicznych AND, NAND, OR, NOR II.1.5 Badanie charakterystyki przejściowej inwertera Bramka negująca (NOT) zwana również inwerterem logicznym zawiera jeno wejście oraz jedno wyjście.. Wykonać pomiary do wyznaczenia charakterystyki przejściowej oraz charakterystyki poboru prądu ..

Narysuj ch-kę wyjściową bramki NAND w stanie niskim.

Kerkyros 17 Lis 2012 15:31 2424 0 .Tematy o cmos charakterystyka, Układy logiczne TTL/CMOS - charakterystyka oznaczenia., obciążenie bramki CMOS, Charakterystyka przejściowa inwertera CMOS, Przyczyna przesunięcia charakterystyki przejściowej bramki NAND CMOS, charakterystyki CMOS 4049 i 4050Sprawozdanie z Laboratorium Elektroniki i Teorii Obwodów.. Charakterystyka przejściowa i moc rozpraszana przez bramkę logiczną (wersja podstawowa) 1.. Stan włączenia Katedra Elektroniki AGH V IH = 3,5V V IH = 3,5V V OL = 0,2V V CC I OL max 16mA I IH max 40 A I IH max 40 A I .. Charakterystyka przejściowa bramki TTL Katedra Elektroniki AGH.. 5.3.Obserwacja oscyloskopem 6.. Na jej podstawie wyznacz wartości parametrów bramki oraz maksymalna moc tracona w bramce.. 14mA (Cobc=50pF) 3,4mA 1mA 1mA czas 25ns Charakterystyki przejściowe, czyli statyczne charakterystyki przełączania przedstawiono na rys. 5.. 8. Podaj wady i zalety układów CMOS.. Pobór prądu przez bramkę TTL standard w czasie pracy.. Dla rodziny TTLS charakterystyka różni się nieznacznie, jednak napięcie przełączania 1,4 V pozostaje takie samo jak dla TTL standard.Badanie bramki NAND UCY7400.. Zero logiczne "0" na wyjściu jest ustawiane tylko wtedy gdy na obu wejściach jest jedynka logiczna "1".. Działanie bramki NAND można opisać za pomocą charakterystyk statycznych: przejściowej Uo=f(UI) i poboru prądu przez bramkę Icc =f(UI) Charakterystykę przejściową oraz charakterystykę poboru prądu przedstawiono na rysunku 1.4. przejściowej przerzutnika Ecclesa - Jordana: Na wykresie charakterystyk faza przełączania ze stanu "wysokiego" do "niskiego" jest kilkadziesiąt razy szersza niż faza odwrotna - ze stanu "niskiego" do "wysokiego".. Czy ktoś może takową dysponuje ew. wie w jakiej książce ją znajdę1 Charakterystyka przejściowa bramki NAND L.p.. Badanie multipleksera 7.4..Komentarze

Brak komentarzy.