Interpretacja przepisów na korzyść pracownika
Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 19 lipca 2010 r.Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. zm.) oraz § 5 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający .Sfinansowanie przez pracodawcę testów na koronawirusa nie następuje w interesie pracownika, lecz w interesie pracodawcy.. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię .Zero interpretacji urzędów skarbowych na korzyść podatnika.. Po serii niekorzystnych interpretacji potwierdziła tym razem, że paliwo w służbowym samochodzie nie jest dodatkowym przychodem pracownika i nie trzeba go opodatkowywać.. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .W związku z udziałem pracownika w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych organizowanych przez pracodawcę, zdaniem Trybunału, po stronie pracownika nie występuje korzyść w postaci .Wartość ochronnych szczepień przeciw grypie, fundowanych przez pracodawcę, zazwyczaj jest dla pracownika i zleceniobiorcy przychodem, podlegającym opodatkowaniu i oskładkowaniu..

Środki te przekazywane były na podstawie przepisów o zwalczaniu epidemii koronawirusa.

Jak donosi organizacja audytorsko-doradcza Grant Thornton, na ponad 17 500 interpretacji, które wydał US, jedynie w 3 (TRZECH!). W związku z tym - sugerowali przedstawiciele wnioskodawców - nie można określić, którzy konkretnie pracownicy uzyskali korzyści, ani też stwierdzić, jakie były to korzyści, a więc nie ma mowy o powstaniu przychodu.. Nie stosuje się generalnej zasady działania przepisów prawa pracy na korzyść pracownika, gdy daną kwestię regulują przepisy zakładowego prawa pracy o charakterze równorzędnym (np. porozumienia zbiorowe i układy zbiorowe albo regulaminy i statuty itp.).. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy .W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, obiektywne kryterium - wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) - nie jest natomiast spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, czy szkoleniach choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe).. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn.. Dz. U. z 2005 r.Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.).).

W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu ...Na korzyść podatnika, czy fiskusa?

1 pkt 26Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26-03-2019 r. - 0115-KDIT2-2.4011.39.2019.1.MU z uzasadnieniem.. zawierający powody niedokonania podziału zamówienia na części.. §1a.Interpretacja ZUS Oddział w Gdańsku z 29-06-2020 r. - DI/100000/43/292/2020 z uzasadnieniem.. poz. 1197) został wprowadzony do ustawy - Ordynacja podatkowa przepis art. 2a, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.Tak samo jest w przypadku imprez z udziałem dzieci.. Pakiety medyczne dla pracowników i zleceniobiorców a składki ZUS.. Wykonywanie testów zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się choroby, niweluje niepożądaną przez każdego pracodawcę absencję pracowników i jest istotne dla terminowego wywiązania się pracodawcy z zawartych kontraktów.Zwłaszcza na gruncie zawiłych przepisów podatkowych instytucja indywidualnej interpretacji podatkowej jest rozpowszechnioną metodą na uniknięcie niechcianych problemów z fiskusem.Raz wydana interpretacja podatkowa chroni podatnika - w zakresie określonym w wydanej interpretacji - przed problemami związanymi z aparatem skarbowym, oczywiście pod warunkiem, że podatnik zastosuje .Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U..

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa:2018-12-28 » Interpretacja przepisów wydana przez Urząd Zamówień Publicznych.

O jakich aktach prawnych (wewnątrzzakładowych) jest mowa w § 2 ust.. Jego wysokość zależy od pojemności pojazdu.INTERPRETACJA INDYWIDUALNA.. Pojęcie "na korzyść strony" ma być rozumiane w ten sposób, że zostanie zastosowane wobec niej rozwiązanie optymalne spośród tych, które były brane pod uwagę w trakcie próby dokonania wykładni przepisu.Według wnioskodawczyni składka na ubezpieczenie emerytalne opłacona przez pracodawcę w ramach pracowniczego programu emerytalnego nie powinna podwyższać dochodu pracownika albo powinna być odliczana od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym.. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie .INTERPRETACJA INDYWIDUALNA.. Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww.. Zryczałtowany przychód z tytułu korzystania z firmowego auta obejmuje już wszystkie koszty.. Wyszukiwarka.. Opis działania formularza.. Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn..

urzędnicy wspomnieli o klauzuli „in ...W ten sposób strona ma być chroniona przed negatywnymi skutkami tworzenia trudnych w interpretacji przepisów.

Zdaniem pracodawcy, w tym przypadku szpitala, takie przekazania należy .Skarbówka wreszcie zmieniła zdanie.. poz. 1197) został wprowadzony do ustawy - Ordynacja podatkowa przepis art. 2a, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów.. Jeżeli tę samą kwestię, np. płacową czy dotyczącą warunków pracy, reguluje akt prawa pracy o charakterze równorzędnym (np. regulamin i statut, układ zbiorowy pracy i porozumienie zbiorowe), to wówczas nie będzie obowiązywać przepis korzystniejszy dla zatrudnionych, ale ten, który powinien wejść w życie w danym momencie, albo ten, który szczegółowo .Warunkiem koniecznym wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS korzyści materialnych (świadczeń pozapłacowych), współfinansowanych przez zatrudnionego, jest uprawnienie pracownika do korzyści/świadczenia za pewną, choćby symboliczną, odpłatnością, wynikające wprost z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. Tak wynika z interpretacji indywidualnej ZUS z 21 września 2018 r., sygn.W wydanej interpretacji Minister Finansów wyjaśnił, że zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika obejmuje wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów prawa.. Najnowsze Interpretacje podatkowe z zakresu Kadr i Płac.. Danin na .Wszakże wartość udostępnianego na podstawie przepisów o wynagradzaniu za pewną odpłatnością pracownikom i zleceniobiorcom świadczenia w postaci miejsc parkingowych, korzysta ze zwolnienia z oskładkowania.. Wówczas należy stosować ogólne reguły wykładni, z których mogą wynikać niekorzystne - ale zgodne z prawem - skutki dla .Proponowany przez prezydenta ustawowy zapis, aby wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów podatkowych były rozstrzygane zawsze na korzyść podatnika, spowoduje że sądy będą miały czytelną podstawę prawną, wręcz obowiązek, by właśnie w ten sposób orzekać, czyli na korzyść podatnika.Wydana właśnie interpretacja podatkowa nr 0114-KDIP3-2.4011.404.2020.2.JM dotyczyła kwestii ewentualnego powstania przychodu ze stosunku pracy u pracowników, którzy od pracodawcy otrzymali do używania mydła, kremy do rąk.. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U.. Bezpośrednimi adresatami art. 2a Ordynacji podatkowej są organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.3) uchylić wydaną interpretację indywidualną z uwagi na wystąpienie przesłanki wymienionej w art. 14b interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna) § 5b i odmówić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, wydania interpretacji indywidualnej..Komentarze

Brak komentarzy.