Opinia nauczyciela stażysty w przedszkolu
1 ustawy Karta Nauczyciela); W trakcie odbywania stażu nauczyciel realizuje plan rozwoju zawodowego, który zatwierdza dyrektor.nauczyciel stosuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań:Opinia Rady Rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela .. Roczny cykl 4 płyt CD z kompletną dokumentacją niezbędną do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania.. 9c ust.. ust.. Stażystą zostaje się wraz z nawiązaniem stosunku pracy w danej szkole (bez składania wniosku).. Przeanalizowała Statut .Nowo zatrudniony nauczyciel z dniem nawiązania stosunku pracy w przedszkolu uzyskuje stopień awansu zawodowego nauczyciela stażysty1.. ze zm./ przedstawiam opracowany przeze mnie projekt oceny dorobku zawodowego Pani Małgorzaty Kmiecik nauczycielki w Publicznym Przedszkolu Nr 7, za okres stażu odbytego od dnia 15 września 2008 roku do dnia 31 maja 2009 roku.Plik Opinia Rady Rodziców o pracy nauczyciela stażysty.doc na koncie użytkownika tu_iza • folder awans zawodowy • Data dodania: 5 wrz 2009 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.W przypadku nauczyciela stażysty opiekun winien przyjąć postawę mentora dla nowego adepta zawodu nauczycielskiego, którego należy dokładnie przeprowadzić po zawiłościach zawodowych - a jest ich niemało..

Opinia stażysty.

[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Pozytywna ocena stażysty[/font] [font="arial, helvetica, sans-serif;"]Koleżanka rozpoczęła pracę na warunkach nauczyciela stażysty, jako wychowawca klasy pierwszej.. Cele stażu: Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela Kontraktowego.. - 31.05.2011r.Awans zawodowy jest jednym z nieodzownych elementów pracy nauczyciela w realizacji jego pnącej się ścieżki zawodowej.. Zgodnie zStopień nauczyciela stażysty otrzymuje się z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole - (art. 9a ust.. Pamiętam, że kiedy zaczynałam pracę, czułam się podobnie, dlatego .Opinia nauczyciela(1).doc • opinia rady rodziców o pracy nauczyciela.. Opiekun stażu - mgr Danuta Głodna Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.. Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.przedszkole w środowisku lokalnym..

9 KN: odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Podobnie kształtują się zarobki nauczyciela stażysty w przedszkolu.W ciągu naszej dziewięciomiesięcznej współpracy wykazała się zainteresowaniem zarówno w dziedzinie nauczania, jak i wychowania oraz otwartością na nowe wyzwania stawiane przez szkołę.. Na wysokość zarobków nauczycieli, oprócz pensji zasadniczej wpływają również różne dodatki (m.in. wysługa lat, dodatek wychowawczy lub motywacyjny).PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. Natomiast w przypadku nauczyciela kontraktowego powinien on przyjąć formułę coacha 1.. Nauczycielem stażystą zostają osoby, które nie mają jeszcze żadnego stopnia awansu zawodowego.. 6 oraz Art. 9f ust.. W tym przypadku jego zadaniem jest .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Zaczęła ubiegać się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Jeżeli rada rodziców nie przedstawi opinii w ciągu 14 dni, wówczas dyrektor może ustalić ocenę dorobku - nawet jeśli nieprzedstawienie opinii wynika z braku możliwości zebrania się rady.W najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby stawiające pierwsze kroki w zawodzie - ich zarobki w przedszkolu państwowym wynoszą przeciętnie ok. 2200 zł brutto, a zatem są niewiele wyższe aniżeli pensja minimalna (w 2018 r. to 2100 zł brutto)..

2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Cele szczegółowe: 1.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Swoją życzliwością, komunikatywnością i cierpliwością - cechami tak bardzo przydatnymi w pracy nauczyciela - zyskuje sobie sympatię wielu .Przepisy nie regulują, w jaki dokładnie sposób opiekun stażu ma przygotować projekt oceny dorobku zawodowego.Projekt oceny powinien stanowić dla dyrektora szkoły informację o działaniach podejmowanych podczas ubiegania się o awans nauczyciela, obserwowanych przez niego zajęciach oraz doskonaleniu, w którym uczestniczył.. Realizacja planu rozwoju zawodowego (dotyczy oceny pracy nauczyciela stażysty dokonywanej po zakończeniu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego) Stopień realizacji poszczególnych zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego - wskaźniki oceny pracy nauczyciela.3 3.. 2 oraz art. 9d.. data.. PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego dotyczy: Pani .. zadania i zasady funkcjonowania przedszkola, w tym sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w placówce ( dziennik zajęć, karty obserwacji dzieci).. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w tym: a) przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola b) sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w przedszkolu c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków naukiw przypadku nauczyciela mianowanego - zasięgnąć opinii rady rodziców..

Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.

W pełni zrealizowała swój plan rozwoju zawodowego.[/font]Art.. Dyrektor szkoły przydziela też nauczycielowi opiekuna stażu; jego zadaniem jest udzielanie pomocy oraz opracowanie .Zarobki nauczycieli uzależnione są od posiadanego wykształcenia oraz stopnia awansu zawodowego.. 3 pkt 4 lit. a rozporządzenia: Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Kiedy dziecko wyraźnie opadło z sił, biernie leżało na podłodze nie reagując na otoczenie.. Arkusz analizy spełnienia kryteriów w ramach oceny pracy nauczyciela stażysty;W ciągu całego okresu stażu uczestniczyła w różnych akcjach charytatywnych oraz angażowała swoich wychowanków do podobnego działania.. W związku z trudnościami adaptacyjnymi a także sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu Adriana i innych dzieci ustalono, że mama będzie przebywać razem z dzieckiem w przedszkolu do czasu zakończenia procesu adaptacyjnego.stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) oraz zawarte w nim wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.- Karta Nauczyciela /tj.. Środowisko lokalne to także ludzie zamieszkujący naszą okolicę i wykonujący ciekawe zawody.. Zgłębiając przepisy oświatowe po raz pierwszy, możesz poczuć się przytłoczona/-y skomplikowanymi sformułowaniami, szczegółowymi paragrafami i wieloma wymaganiami, które musisz spełnić.. .W moim przedszkolu nie ma pomocy nauczyciela, jest tylko woźna oddzialowa w trakcie posiłków, więc nie wyczaruję czasu na przekazanie wszelkich wiadomości o dziecku, zwłaszcza, że rodzice nie widzą potrzeby przychodzenia na konsultacje, bo mozna zawsze mnie poprosić.PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY OPRACOWANY PRZEZ OPIEKUNA STAŻU Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Pani Olgi Zatoń ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. Rozpoczyna swoją ścieżkę awansu zawodowego, o ile jest zatrudniony w co najmniej połowie obowiązującego go wymiaru zajęć (np. nauczyciel przedszkola pracujący z grupami dzieci 6-letnich w wymiarze 11 .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt