Scharakteryzuj rolę wielkich korporacji międzynarodowych w procesie globalizacji
Interesującej klasyfikacji cech .Polskie firmy na tle zagranicznych korporacji w dobie globalizacji 171 Celem artykułu jest przedstawienie polskich korporacji na tle największych korporacji na świecie.. Znaczącą rolę w globalizacji gospodarek światowych odegrały organizacje międzynarodowe: - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), - Światowa Organizacja Handlu (WTO), - Bank Światowy, - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).. Korporacje transnarodowe Jednym z efektów i jednocześnie kół zamachowych globalizacji są niewąt-pliwie korporacje transnarodowe, czyli przedsiębiorstwa złożone z firmy macie-rzystej oraz jej zagranicznych filii8 .Procesy globalizacji a bezpieczeństwo międzynarodowe.. 10 A. Tausch, Globalizacja a przyszłość rozwoju i demokracji w Europie.. Obecnie podkreśla się fakt kontroli korporacji nad działalnością pod­ miotów zaangażowanych za granicą a nie tylko lokowanie ZIB.. Wzmianki o tym zagadnieniu pojawiły się juŜ w okresie pierwszych odkryć geograficznych (koniec XVII wieku 1).. Procesy globalizacji jako geneza globalnej przestrzeni gospodarczej .. Przedsiębiorstwa międzynarodowe czy korporacje transnarodowe - uwagi terminologiczne 3.2.. Wnioski z nowej analizy ilościo-wej, „Sprawy Międzynarodowe" 2012, nr 1.. Czynniki wpływające na rozwój korporacji międzynarodowych (KTN) Przyczyną powstawania i rozwoju korporacji .Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji 159 w rozważaniach teoretycznych przesunięto akcenty w definicji produkcji między­ narodowej..

Rola korporacji międzynarodowych.

i 訰 .Proces globalizacji we współczesnym świecie Wstęp Historia procesu globalizacji jest równie bogata jak historia sto-sunków międzynarodowych.. Globalizacja w znacznym stopniu dotyczy spraw politycznych.Organizacja Narodów Zjednoczonych grupuje 193 państwa.. Atrybuty korporacji transnarodowych .. Globalizacja gospodarki światowej stanowi proces posze-W zasadzie wspólnota międzynarodowa w krajach, w których podjęto akcje humanitarne, przyjęła postać efektywnego rządu rzeczonego kraju.. Literatura dotycząca roli państwa w dobie globalizacji w wielu przypadkach skłania się do postawienia tezy o wycofaniu państwa (retreat of the state), jego osłabieniu i niemocy w świetle szybko zmieniających się konfiguracji wpływów transnarodowych podmiotów.Procesy globalizacji, w których czynnikiem dynamizującym stają się wielkie korporacje o zasięgu międzynarodowym, prowadzą do zaznaczania się istotnych podziałów w skali globalnej na centra, semiperyferie i peryferie.. Państwa, w których podjęto tego typu działania, praktycznie zatraciły swoją suwerenność, a funkcje rządu przejmowała w nich ONZ, jej agencje czy inne organizacje międzynarodowe.W procesie globalizacji wciąż dominują Europa, Ameryka Północna oraz niektóre z mniejszych państw azjatyckich..

Powiedzieć można, że współczesny świat podlega różnorodnym procesom globalizacji.3.

Powoduje to zniesienie większość barier występujących w handlu międzynarodowym, przez co w założeniu firmy z Azji czy Ameryki Południowej mogą konkurować swoimi towarami na rynkach europejskich, czy amerykańskich.Korporacja międzynarodowa (korporacja transnarodowa lub ponadnarodowa) - ponadnarodowe przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w przynajmniej dwóch państwach, tworzące zintegrowany, międzynarodowy i oparty na wspólnej strategii system powiązań gospodarczych.Przedsiębiorstwo takie ma zwykle wielomiliardowy potencjał finansowy o rozproszonej i anonimowej własności .Znaczący wkład w proces globalizacji wniósł również szybki rozwój międzynarodowych korporacji, które obecnie często dysponują budżetem wyższym niż budżety małych państw oraz w dużej mierze pozostają poza kontrolą rządów krajowych.. Najintensywniejsze oddziaływanie omawianego procesuSłowa kluczowe: globalizacja, proces i obszary globalizacji, determinanty globalizacji, plusy i minusy globalizacji Wstęp Globalizacja jest obecna w większym lub mniejszym stopniu niemal we wszystkich dziedzinach życia.. Poprzez swoje organy, jak Zgromadzenie Ogólne czy Rada Bezpieczeństwa, oraz wyspecjalizowane organizacje typu Międzynarodowy Fundusz Walutowy wpływa na decyzje lub działania państw członkowskich.Globalizacja w wymiarze gospodarczym polega w głównej mierze na ujednoliceniu rynków i obracanych na nich różnorodnych towarów..

Uwarunkowania inwestycji przedsiębiorstw międzynarodowych 4.3.

(red.), Współczesna gospodarka światowa, Gdańsk 1999Obecnie globalizacja i wszelkie procesy w związku z nią zachodzące prz e-jawiają się w kilku podstawowych aspektach 13: Pojawienie się dwóch zasadniczych trendów w globalizacji, od trendu w kierunku tworzenia rynków globalnych począwszy aż do globalizacji działań dotyczących wartości dodanej.9 Na przykład: M. Rosińska-Bukowska, Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji: kre-owanie globalnej przestrzeni biznesowej, Duet, Toruń 2009.. Przeczytaj również: - Cechy globalizacjaDyskurs globalizacyjny często podejmuje problem pozycji państwa narodowego we współczesnym świecie.. Ich rola w procesach globalizacji jest, zatem szczególnie istotna, bowiem wyznaczają „nowy" paradygmat konkurencyjności w „nowopowstałej" globalnej przestrzeni biznesowej.BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA W PROCESIE GLOBALIZACJI GOSPODARKI 83 ca, przy założeniu, że ropę można wypompowywać na powierzchnię wodpowied­ nio szybkim tempie4.W przypadku zapasów gazu ziemnego jest jeszcze gorzej - rezerwy zgromadzone na terenie RP zapewniają pokrycie jedynie miesięcznego zapotrzebowania na ten surowiec5.. Ten aspekt globalizacji jest również opisywany jako globalizacja produkcji.na świecie 1,3%, tymczasem produkcja korporacji rosła przeciętnie o 8,2%..

Polityczne aspekty globalizacji .

Następstwa globalizacji są rozlegle i różnorodne, zarówno dla kształtu (elementów, cech) porządku międzynarodowego, jak i podstawowych uczestników stosunków międzynarodowych - państw i tworzących je społeczeństw oraz narodów, lecz także dla podmiotów niepaństwowych .Jarczewska-Romaniuk A., Korporacje w procesie globalizacji, „Sprawy Międzynarodowe" 2003, nr 1 Jarczewska-Romaniuk A., Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Bydgoszcz - Warszawa 2004 Kisiel-Łowczyc A.B.. Wzrost ten może być oceniany różnie - z perspekty-3) charakteryzuje rolę wielkich korporacji międzynarodowych w procesie globalizacji, 4) podaje argumenty przeciwników globalizacji, 5) wymienia przykłady procesów globalizacyjnych i ich wpływ na rozwój regionalny i lokalny,Jak wskazuje M. Kuźmicz w swoim artykule Korporacje transnarodowe: Rola firm w świecie rośnie, w obiegowej opinii mianem korporacji transnarodowych określa się koncerny działające na wielu rykach, o znacznej kapitalizacji, a także - znacznych możliwościach inwestycyjnych i wysokich dochodach [16].. Pozwala to naOgólnie globalizacja oznacza nową jakość w procesie internacjonalizacji i postrzeganiu świata, w którym pojawiły się nowe rynki (np. globalne rynki finansowe), nowe narzędzia przekazu (np. przekaz elektroniczny), wielkie korporacje oraz globalne instytucje.. za r y s r o z W o j u p o l s K i c h K o r p o r a c j i Procesy globalizacji zaowocowały wejściem polskiej gospodarki na rynek globalny po-międzynarodowych (M&As) korporacje transnarodowe zmieniają zasady konkurowania w gospodarce światowej.. Warto zastanowić się, czy słuszne jest .3) charakteryzuje rolę wielkich korporacji międzynarodowych w procesie globalizacji, 4) podaje argumenty przeciwników globalizacji, 5) wymienia przykłady procesów globalizacyjnych i ich wpływ na rozwój regionalny i lokalny,Organizacje międzynarodowe w procesie globalizacji.. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej3 Korporacje międzynarodowe w przestrzeni globalnej 75 rodowa (globalna) dominuje Źródło: Czupiał 1997, s. 58 nie przewyższa sprzedaż krajową szy od krajowego, silnie rozproszony w różnych krajach od udziału na rynku danego produktu w skali światowej Ryc. 1.. Pozytywne nastawienie z dekady lat dziewięćdziesiątych, zastąpione zostało bardziej wyważonymi, czy wręcz krytycznymi sądami odnośnie tego zjawiska we współczesnych stosunkach międzynarodowych.Celem pracy jest wykazanie, iż rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji polega przede wszystkim na przyspieszeniu tworzenia globalnej przestrzeni biznesowej, w której kształtowane są znormalizowane wzorce oceny globalnej efektywności stanowiące standard minimum konkurowania w otoczeniu międzynarodowym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt