Opinia opiekuna nauczyciela kontraktowego
Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. na to po 14 dni.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra.. Gwarancja aktualności poradników.. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe.. CzęstochowaZatem nie będzie mogła ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego osoba, która zostanie zatrudniona na stanowisku nauczyciela na podstawie zgody wyrażonej przez Kuratora Oświaty, gdyż treść art. 10 ust.. Wykonuj swoje obowiązki związane z awansem nauczycieli zawsze zgodnie z przepisami!Opiekun stażu wchodzi również w skład komisji kwalifikacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego.. z projektem oceny opracowanym przez opiekuna sta?u i zasi?ga opinii rady rodziców.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu rozwoju zawodowego.KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA STAŻYSTY 1) poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2) dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki 3) znajomość praw dziecka, w tym określonych w Konwencji o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U..

Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.

Zał.. Działania podejmowane w okresie stażu zgodnie z wymaganiami do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego (§ 6 ust.. Grodków .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574) przedstawiam poniżej opinię o dorobku zawodowym za okres stażu Pana X.. W przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego staż rozpoczęty w roku szkolnym 2018/2019 trwa 12 miesięcy.. Napisz pierwszą opinię o "Awans zawodowy.. Po zakończeniu stażu, o którym mowa w ust .Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. Pobierz.. 5b.Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego..

4 KN: wyznaczenie opiekuna stażu.

Numer 154 Sierpień 2020 r.PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego dotyczy: Pani .nauczyciela stażysty, zatrudnionej w. opracowany przez opiekuna stażu .. za okres stażu od 1.09.2016r.. Zgodnie z zapisem w rozporządzeniu o awansie zawodowym opiekun stażu, .. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.Art.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Przykładowy projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu dla nauczyciela kontraktowego kończącego staż na mianowanego.. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze; 2) w rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty i nauczycielaPrzedstawianej przez opiekuna stażu opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu na projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; .. Należą do nich:Ocena dorobku zawodowego nauczyciela Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów związane ze stażem nauczyciela i awansem zawodowym.Teczka nauczyciela nie będzie już kryła przed Tobą żadnych tajemnic!.

Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.

Zarówno opiekun sta?u, jak i rada rodziców maj?. 0.0 / 5 (0 głosów) .. Różne artykuły na temat stażu nauczyciela na nauczyciela kontraktowego, sprawozdania itp. .. Należy pamiętać, że skoro opiekun stażu jest przydzielany zarówno nauczycielowi stażyście, jak i kontraktowemu (w dalszej części dla uproszczenia będę ich określał mianem podopiecznych), a każdy z nich znajduje się przecież na innym etapie rozwoju zawodowego, to i rola, jaką ma odgrywać taki opiekun stażu wobec każdego z nich, będzie odmienna.Opinia opiekuna stażu pani Honoraty T. za okres stażu od 01.09.2005 do 31.05.2006.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.Opinia o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu Zgodnie z § 5 ust.. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również .nauczyciela w sprawozdaniu, u?atwia dyrektorowi opracowanie oceny dorobku zawodowego za okres sta?u.. 1 rozporządzenia): .. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. Sylwia Gajewska.. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych.1) w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust..

W przypadku nauczyciela sta?ysty i nauczyciela kontraktowego dyrektor zapoznaje si?

Plan współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażyst .Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Od dwóch lat pełnię obowiązki opiekuna stażu .Moim podopiecznym jest nauczyciel stażysta, który w roku szkolnym 2001/2002 rozpoczynał pracę w szkole.. Pan X, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,odbywał staż .Wzór 10.. Forum awansowe odpowiada ekspert d/s awansuNauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. Numer 155 - Sierpień/Wrzesień 2020 r. TEMAT NUMERU Umowa na czas określony z nauczycielem w roku szkolnym 2020/2021.. 7.Przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty są nieco różne w placówce prywatnej i publicznej np. wymaganie, co do kwalifikacji opiekuna stażu czy też zasięgnięcia opinii Rady Rodziców.. KwidzynOpiekun stażu.. Podczas stażu, który pani Honorata T. odbywała, ubiegając się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego pełniłam funkcję opiekuna stażu.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu.. 4 KN: przydzielenie nauczycielowi stażyście lub nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu.. Anita Kawczyńska.. 9c ust.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowego Komentarze + Dodaj komentarz: Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.. Każda różnica, co do postępowania w tych placówkach edukacyjnych została oznaczona w artykule adnotacją.opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego .Ta strona wykorzystuje pliki cookies.. Nasi partnerzy: Projekt Polski Portal Edukacyjny [email protected] powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.Download: Opinia Rady Rodziców o pracy nauczyciela stażysty.doc..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt