Szczegółowy plan wypowiedzi ustnej
Konspekt to Twoja przepustka do zdawania matury ustnej z języka polskiego.Bibliografia do tematu: Dramat Pokolenia Kolumbów wyrażony w poezji.. Określenie problemu: a. motyw zbrodni i kary częstym motywem w tekstach literackich, b. pytania, na które chcę odpowiedzieć: "Dlaczego ludzie popełniająEgzamin ustny z języka polskiego jest obowiązkowy dla wszystkich maturzystów.. Jak go napisać i co powinny zawierać poszczególne jego części?. Nieodłącznym elementem prezentacji maturalnej jest plan wypowiedzi, który musisz zabrać ze sobą na egzamin.. Zdający określa główną myśl tek-stu.. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.. F Zadanie 2.. 2010-03-29 20:23:54; Jak napisać plan ucieczki?. Zestaw materiałów dydaktycznych „Pewny start.. Ułóż wybrane lektury chronologicznie wg epok, a następnie opisz, co chcesz z nich wydobyć.. Jak przygotować ciekawy i poprawny opis postaci, zaproszenie, list, ogłoszenie czy plan dnia?. Poziom 2.. Podręcznik: wyjaśnia Anna Kamieńska Potop, s. 58 Zeszyt ćwiczeń.. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.. Rozumienie wypowiedzi pisemnych (czytanie).. Przedstaw jego istotę i wymiar analizując wybrane utwory.. 0 5 Odpowiedz.. Zdający rozumie wypowiedzi ustne […] o różnorodnej formie i długości, w różnych warunkach odbioru […]..

Ramowy plan wypowiedzi: 1.

Pojawienie się trzech wiedźm na wrzosowisku i zapowiedź spotkania zjaw z Makbetem.. W jaki sposób napisać e-maila, SMS-a czy listę zakupów?. Jest nacechowanym subiektywnie sprawozdanie z odczuć , jakie w nas wzbudziło jakieś dzieło muzyczne, filmowe, teatralne czy literackie.6 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 Przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki.Jak napisać plan szczegółowy?. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte) rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go informacji, a także ichWymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź II.. I Literatura podmiotu: 1.Baczyński Krzysztof Kamil, Utwory wybrane, Wyd.5, Kraków- Wrocław 1986, ISBN 83-08-01483-6, Pokolenie II, s.125, Z głową na karabinie, s.135, 2.Baczyński Krzysztof Kamil, Utwory zebrane, Wyd.3, Kraków 1979, ISBN.Radzi sobie w większości sytuacji podczas podróży do regionu, gdzie mówi się językiem angielskim.. Jest to przedstawienie przebiegu jakiś wydarzeń..

Tworzenie wypowiedzi.

niego w sposób szczegółowy.. 2017-04-07 00:23:26; Jak napisać .Redaguje ramowy i szczegółowy plan zdarzeń Formułuje wypowiedzi w określonych funkcjach językowych Upadek pierwszych ludzi*, s. 12 I.. Reagowanie na wypowiedzi Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego .-jego wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistycznym, językowym, ortograficznym, merytorycznym i logicznym, -buduje przewidziane programem wypowiedzi (ustne i pisemne): opowiadanie odtwórcze i twórcze, w tym opowiadanie z dialogiem, ramowy i szczegółowy plan wydarzeń do tekstu2.. Przypominam, że członkowie komisji oraz zdający mają przed sobą szczegółowy plan wypowiedzi wraz ze spisem literatury podmiotu i przedmiotu.Rozumienie wypowiedzi ustnych (rozumienie ze słyszenia).. Wypowiedzi ustne i pisemne.5.. Opisuje wydarzenia oraz doświadczenia osobiste, plany i zamiary, krótko wyjaśniając lub uzasadniając swoje opinie.Najważniejsze o ramowym planie wypowiedzi: - to plan Twojej istniejącej lub planowanej prezentacji, czyli wypisane w punktach, co jest jej treścią; - do napisania planu wystarczy spis lektur (bibliografia podmiotu)..

Rozumienie wypowiedzi.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis tworzenia takiego planu.Konspekt to kartka formatu A4 zawierająca podstawowe informacje na temat Twojej prezentacji, takie jak wykorzystana przez Ciebie bibliografia czy ramowy plan wypowiedzi.. Zajęcia rewalidacyjne.. ATworzenie wypowiedzi Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.. Zdający znajduje w tekście określo-ne informacje.. Wymagania ogólne Zadanie Wymagania szczegółowe Poprawna odpowiedź II.. Plan ma także za zadanie przedstawić komisji egzaminacyjnej Twoje działania krok po kroku.przedstaw plany artystyczne Twojego zespołu na najbliższą przyszłość.. Podobne pytania.. RECENZJA.. OPOWIADANIE Opowiadanie to, obok opisu, podstawowa, naturalna forma wypowiedzi.. Notatki, konspekt, plan ramowy Po wylosowaniu pytania egzaminacyjnego przychodzi czas na najbardziej wymagające zadanie, czyli przeczytanie, a następnie analizę tekstu i przygotowanie wypowiedzi.Przykładowy ramowy plan wypowiedzi Temat: Motyw zbrodni i kary w tekstach literackich.. Jak rozmawiać poprawnie przez telefon czy w sklepie?. Zdający określa intencje nadawcy/ autora tekstu.. ️ Sprawdź!Ramowy plan wypowiedzi będziesz miał ze sobą na egzaminie, dlatego zadbaj, aby służył Ci on pomocą w chwili, gdy pod wpływem stresu zapomnisz, o czym miałeś dalej mówić..

Plan szczegółowy s. 20.

CZĘŚĆ USTNA Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego trwa około 30 minut: - w tym czasie zdający zapoznaje się z treścią zadania, przygotowuje wypowiedź (15 minut), - prezentuje przygotowaną przez siebie wypowiedź ( 10 minut),Szczegółowy plan wydarzeń Akt I (Wykluwanie się ostatecznej decyzji) 1.. 2011-05-17 13:52:19 Szczegółowy plan wydarzen prometeusza 2011-02-11 14:08:29Jak napisać plan wypowiedzi?. Zdający rozumie proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowaneWypowiedzi ustne i pisemne.. 2011-06-04 17:18:53; Jaki mam napisać plan?. Rozumienie wypowiedzi.. Bitwa pod Forres: a) przybycie rannego żołnierza, Sierżanta, do zgromadzonych: króla Dunkana, jego synów - Malkolma i Donalbaina i Lenoxa, pana szkockiego;Jest ustną lub pisemną relacją dotycząca przebiegu jakiejś działalności.. Nieodniesienie się do elementu to brak realizacji danego elementu lub realizacja w sposób niekomunikatywny Do ilu elementów .. • przedstawisz swoje plany na przyszłość,wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie, w standardowej odmia-nie języka […].. Zdarzenia można przedstawiać w sposób chronologiczny, tzn. zgodny z czasem, i niechronologiczny, czyli w innej kolejności niż one zachodziły.. Odbiór wypowiedzi Odbiera komuni katy pisane - I.1.1 Rozpoznaje intencję wypowiedzi (prowokację) - I.1.7 Dostrzega w wypowiedzi ewentualne przejawy manipulacji - I.1.8Książka - Plany prezentacji wypowiedzi ustnej na egzamin maturalny - autorstwa - Katarzyna Harackiewicz, Joanna Studzińska, Katarzyna Wach - w Księgarni Internetowej PWN w atrakcyjnej cenie.. Osoba na tym poziomie formułuje proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy jej znane lub które ją interesują.. wysłuchanie nagrania lub lektura tekstów i praca nad rozumieniem ogólnym i szczegółowym 6. rozwinięcie w postaci prezentacji wypowiedzi ustnych studentów na temat treści zawartych w nagraniu/tekście według wybranego typu planu (analityczny, porównawczy, dialektyczny, tematyczny lub chronologiczny)Matura ustna z polskiego to przygotowanie prezentacji na opracowany wcześniej temat.. Tworzenie .wypowiedzi ustne, prezentacje 2 U05 Zał ącznik 2b/2019/20 poradzi ć sobie w wi ększo ści typowych sytuacji komunikacyjnych takich jak standardowe rozmowy (cz.2/2) ćwiczenia wypowiedzi ustne, udział w dyskusji 2Tworzymy plan szczegółowy.. 5 ocen | na tak 0%.. Do opowiadania możemy włączyć opis, dialogi i inne formy .TWORZENIE WYPOWIEDZI tworzy rozbudowaną wypowiedź na podany temat, zachowuje logikę, spójność i kompozycję wypowiedzi, funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne w celu oddziałania na odbiorcę, samodzielnie selekcjonuje i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do stworzenia pracy, tworzy szczegółowy plan wypowiedzi, 2011-06-04 17:18:53 Plan wydarzeń szczegółowy !.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt