Ogólna charakterystyka robót
Ogólna charakterystyka obiektu Funkcja obiektu: .. : remontu posadzek na parterzeI i pi ętrze w budynku Specjalnego O środka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Gdyni Remontem obj ęta jest wymiana posadzek w salach szkolnych budynku Specjalnego O środka Szkolno -Wychowawczego Nr 1 w Gdyni - rys nr 1: - na parterze - sala nr 12 - o wym.. Na parterze obiekt podzielono na dwie cz ęści : sal ę widowiskowo-sportow ą oraz zaplecze socjalno-techniczne.. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1441 S w miejscowości Złatna w km Opracowanie ma na celu .1 ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU SKARATKI, DOMANIEWICE GMINA DOMANIEWICE 1 Ogólna charakterystyka robót SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI WODOCIĄGOWYMI SKARATKI, DOMANIEWICE GMINA DOMANIEWICE Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi we wsi Skaratki oraz Domaniewice w gm.. 6,56x6,00 mOgólna charakterystyka obiektów lub robót Zadanie obejmuje przebudowę placu wewnętrznego KM PSP w Przemyślu, obejmującego działke nr 212 obręb 207 w Przemyślu.. CPV: 451, 452, 453 .1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW WRAZ Z POPRAWĄ ODWODNIENIA UL. RZECZNEJ W ŻYWCU 1.. Podstawa opracowania Zlecenie na podstawie umowy nr 13/ZDP/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku zawartej z Zarządem Dróg Powiatowych w LesznieOGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Podstawa opracowania Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U..

Ogólna charakterystyka obiektu.

Roboty obejmują wykonanie wewnętrznych robót remontowych.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT do projektu budowlano-wykonawczego „Przebudowa drogi powiatowej 6263P Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice" TOM I: Leszno - Nowa Wieś 1.. Nr 130 poz.1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztów prac Przedmiar robót jest orientacyjny i stanowi jedynie uszczegółowienie dokumentacji projektowej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.. Etap1 Nazwa zamówienia Strona 1. d d.1.. Na pi ętrze znajduje si ę widownia na 160 osób .Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej, stropy i klatki schodowe żelbetowe.. Rok budowy: ok 1890 rok.. Domaniewice.. 3.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.. Fundamenty należy wykonać na warstwie chudego betonu grubości 10 cm.. Obiekt: Gimnazjum nr 1 w Kołobrzegu przy ul. Warto ść kosztorysu jest warto ści ą netto tj. bez podatku VAT.. Portowej.. zabezpieczenia interesów osób trzecich Z uwagi na funkcjonowanie obiektu - prace uci ążliwe wykonywa ć w uzgodnieniu z u żytkownikiem..

...Ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych 1.

Całkowita szeroko ść mostu jest równa 302cm.Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Fundamenty ogrodzenia i bram.. bitummiczna)Przedmiar robót Nr Podstawa ceny jednostkowej Cel i zakres opracowania: Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy nawierzchni jezdni i chodników wraz z poprawą odwodnienia ul.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT PRZEBUDOWA MOSTU DROGOWEGO NA RZECE ŻYLICA „DOJAZD DO OSIEDLA ZA HA ŃDERKIEM" W MIEJSCOWO ŚCI SZCZYRK 1.. Powierzchnia zabudowy 417,00 m2, powierzchnia użytkowa 772,00 m2, kubatura 4660,00 m3.. Opis stanu istniej ącego Analizowany obiekt jest jednoprz ęsłowym mostem prostym o długo ści w świetle podpór 9,88mb i długo ści całkowitej 15,2mb.. 1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1441 S UJSOŁY ZŁATNA/ W KM W MIEJSCOWOŚCI ZŁATNA USZKODZONEGO W TRAKCIE POWODZI W MAJU 2010r 1..

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m.

wykonawca zapewni prawidŁowe oznakowanie prowadzonych robÓt .Ogólna charakterystyka robót Roboty budowlane - Demonta ż istniej ących szafek wisz ących i dolnych - Rozebranie digestorium w pom 312B - Rozebranie konsoli betonowych w pom.. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12".. Celem opracowania jest:Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przeznaczenie budynku: Budynek wiejski - użyteczności publicznej.. Przedmiot i zakres zadania inwestycyjnego.. Sieć wodociągowa : PVC śr 90 mm L = 243,0 m PVC śr 110 .OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Remont zaplecza technicznego na terenie Rejonu w Zamościu 22-400 Zamość ul. Szczebrzeska 69 Opracowała: Irena Kuś Zamość, maj 2015 r. OPIS TECHNICZNY Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zaplecza technicznego na terenie Rejonu w Zamościu ul. .Download "OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT" Download Document.. Adres: Żerków; 32-864 Gnojnik; Gmina .. kratowe, farba ogólnego stosowania STRONA POŁUDNIOWA 24,0*1,25 = 30,000000 .. Szymon Kowalik; 3 lat temu ; Przeglądów: Transkrypt..

Technologia budowyOgólna charakterystyka obiektów lub robót 1.

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny.. 312, 312B i D oraz 312A - Rozebranie okładziny ściennej z płytek w pomieszczeniach jw.. Roboty ogólno-budowlane uwzględniają usunięcie istn.. Projektowane fundamenty należy wykonać z betonu wylewanego na mokro kl. C25/30 (B30), zbrojonego stalą A-IIIN.. Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m.. Słupy ogrodzenia.Charakterystyki obiektu i robót OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH 1.. Pokrycie z blachy trapezowej.. Ilość .OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Drogi i oświetlenie terenu przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach.. Ogólna charakterystyka obiektu i rodzaju robót do kosztorysu nr 1 Author: Ryszard Last modified by: Ryszard Created Date: 6/22/2009 8:04:00 AMogólna charakterystyka obiektów lub robót materiaŁy loco budowa.. Beton należy zagęszczać poprzez wibrowanie.. Ilość kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne, budynek podpiwniczony OGÓLNY OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1.ZAŁOŻENIA OGÓLNE Technologia zawarta w KNNR oraz KNR, które stanowią podstawę wyceny jest nieobowiązująca i stanowi jedynie ogólny, orientacyjny opis robót.. wykonawca ze wzglĘdu na maŁĄ szerokoŚĆ skrajni drogi dojazdowej musi liczyĆ siĘ z okresowym dojazdem do posesji mieszkaŃcom w uzasadnionych przypadkach.. Program u żytkowy : Hala mo że pełnić funkcje sportowe, kulturalne lub o światowe.. Ogólna charakterystyka obiektu 1.1 Technologia robót - tradycyjna, 1.2 Dane techniczno-uŜytkowe: 3 kompleks budynków Szpital Powiatowego w Sokołowie Podlaskim składa si ę z nast ępuj ących obiektów: 4 Budynek przychodni - pow. docieplenia ścian 571,00 m2 +200m2 o ście Ŝa .Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przedmiarem jest budowa obiektu demonstracyjnego w ramach zadania" Badania techniczno-funkcjonalne stacji odbioru i transportu ścieków" W zakres prac do wykonania ujętych przedmiarem wchodzą:ogÓlna charakterystyka robÓt dot: wykonania prac zwi Ązanych z przeniesieniem ruroci ĄgÓw zimnej i ciepŁej wody wraz z cyrkulacj Ą w przyziemiu pawilonu „f" instytutu chemii fizycznej pan przedmiot i zakres robÓt budowlanych i instalacyjny ch -OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT dot.. elementów wykończeniowych znajdujących się w pomieszczeniu (w tym odciążenie i wzmocnienie stropu nad piwnicą), a następnie jego adaptację na 2 pomieszczenia wraz z autonomicznym korytarzem wyposażonym w .OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT ODBUDOWĘ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH W ODDZIALE NR 28N,P, LEŚNICTWA LIPNIK, MODERNIZACJA ŚRÓDLEŚNEGO OCZKA WODNEGO I ODTWORZENIE OCZKA WODNEGO NA PODMOKŁEJ ŁĄCE ZADANIE NR 02-02-132-6-1, 02-02-132-7-1 1.ZAŁOŻENIA OGÓLNE Technologia zawarta w KNNR oraz KNR, które stanowią podstawę wyceny jestOGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH 1.. Adres obiektu: Gdańsk - Dolne Miasto, ul. Dolna 4 (dz.nr 243/1) Rodzaj zabudowy: zabudowa śródmiejska.. 2.2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT Kosztorys obejmuje swym zakresem remont istniejącej sali komputerowej na parterze ETAP-2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt