Scharakteryzuj budowę skóry płazów i wyjaśnij

scharakteryzuj budowę skóry płazów i wyjaśnij.pdf

3.Jak organizm człowieka broni się przed wychłodzeniem i przegrzaniem ?. Za przyczynę zjawiska uważa się utratę siedlisk, w których występują płazy, nasilone promieniowanie ultrafioletowe, zanieczyszczenie środowiska, ocieplanie klimatu, nadmierną eksploatację populacji .7 3.. Różnice w budowie płazów : płazy ogoniaste, bezogonowe i beznogie.. Zaba wodna jest przykładem płaza bytującego na pograniczu wody i lądu, z łatwością przenoszącym sie z jednego środowiska do drugiego.. poleca82% .. Wymień przedstawicieli tych płazów i krótko opisz ich wygląd.. Po wejściu w okres godowy i po znalezieniu odpowiedniego partnera ptaki podejmują zachowania godowe (które są u nich wysoko rozwinięte), by po połączeniu się w pary móc przystąpić do rozrodu.Płazy (Amphibia) - gromada zmiennocieplnych kręgowców z grupy czworonogów.Zamieszkują różnorodne siedliska, większość gatunków żyje na lądzie, w gruncie, na drzewach bądź w wodach słodkich.W rozwoju przechodzą stadium larwalne, w którego czasie prowadzą wodny tryb życia, choć niektóre gatunki wykształciły adaptacje behawioralne pozwalające ominąć to ograniczenie.Scharakteryzuj płazy Podobne tematy.. G'Scharakteryzuj'czynności'życiowebakterii.''1.. Scharakteryzuj tkankę łączną podporową chrzęstną (budowa, podział, rola, przykłady występowania) 5.Na przykładzie dwóch cech budowy skóry płazów wykaż jej przystosowanie do wymiany gazowej..

1.Omów budowę serca ryby.

Zadanie dla chętnych.. "Chociaż więcej się mówi o ssakach czy ptakach, to akurat płazy są gromadą kręgowców najbardziej .Temat: Przegląd i znaczenie płazów.. Napisz jakie zmiany nastąpiły w rozwoju szkieletu płazów i gadów.. Wyjaśnij zależność niskiego tempa metabolizmu płazów od budowy układu krwionosnego i sposobu wymiany gazowej.. b.Współczesne wymieranie płazów - obserwowane od lat 80. w okresie lęgowym (okresie gniazdowania): złożenie jaj oraz wysiadywanie ich; opieka nad wyklutymi pisklętami.. Osobliwością wszystkich płazów jest powolna przemiana materii.. 2.Można się spodziewać, że żab, ropuch, traszek, salamander czy tropikalnych płazów beznogich będzie na całym świecie ubywać.. Podobne pytania.. Liczy łącznie ponad 4300 gatunków.. XX wieku populacje płazów na całym świecie tak szybko się zmniejszają, że zjawisko to nazwano współczesnym wymieraniem płazów.. Skóra uczestniczy w wymianie gazowej za sprawą .Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ scharakteryzuj budowę skóry gadów i wyjaśnij jaką pełni role w przystosowaniu tych zwierząt do życia w środo…d.. To skóra o trójwarstwowej budowie, charakteryzująca się dużą przesuwalnością.. Na podstawie: C. Hickman, L. Roberts, A. Larson, Integrated principles of zoology, New York 2001. a) Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku oceń, czy poniższe zdania opisujące budowę skóry płazów są prawdziwe.Skórę dzieli się na dwa podstawowe rodzaje..

Omów budowę i funkcje gruczołów skóry 3.

Wymień wytwory naskórka i scharakteryzuj ich funkcje Tkanki 4.. U większości gatunków tą drogą odbywa się 30 - 50% całkowitej wymiany gazowej.. Praca domowa Zad 1 str.102.. Jakie zmiany wystąpiły w budowie układu oddechowego u gadów w porównaniu z płazami i wyjaśnij przyczyny ewolucji.. Ciało płazów pokryte jest nagą skórą, u form dorosłych wyposażoną w liczne gruczoły śluzowe, których.. poleca85% Biologia .- Scharakteryzuj budowę oka i wyjaśnij jakie funkcje pełnią jego elementy.. ładniejsza skóra, to skóra.. 2012-07-18 23:39:29; Nieprzepuszczalna dla gazów skóra .Scharakteryzuj budowę skóry płazów i wyjaśnij jaką pełni role w przystosowaniu tych zwierząt do życia w środowisku lądowym .. Skóra płazów jest cienka i zawiera liczne,drobne otworki, tak zwane pory.. Oprócz gruczołów śluzowych w skórze płazów rozmieszczone są też gruczoły jadowe.. Istnieją nawet gatunki nieposiadające płuc, np. rodzina salamander bezpłucnych (Plethodontidae).. Gruczoły śluzowe - w śluzie rozpuszcza się tlen, co ułatwia jego dyfuzję.1.. Przedstawiciele tej rodziny mająniewielkie rozmiary - najczęściej kilka centymetrów .Wyjaśnij, dlaczego ptaki w odróżnieniu od płazów i gadów mogą żyć na wszystkich kontynentach., 35.. Zestaw III .. 2.Omów przystosowania ptaków do lotu w budowie szkieletu..

Opieka nad potomstwem u niektórych płazów.

Pierwszy to skóra głowy, kończyn i tułowia.. Wyjaśnij w jaki sposób krąży materia i przepływa energia przez poszczególne poziomy troficzne w ekosystemie zaczynając .1 p.. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: scharakteryzować budowę skóry, scharakteryzować cechy i funkcje skóry, scharakteryzować budowę korzenia włosa, określić warstwy trzonu włosa, scharakteryzować barwnik włosa, wyjaśnić proces siwienia włosów, scharakteryzować cykl wzrostu włosa, określić rodzaje włosów ludzkich .Skóra płazów Na ogół skóra płazów jest cienka i wilgotna, w przeciwieństwie do skóry gadów, których powierzchnię ciała (z pewnymi wyjątkami) pokrywa twardy i zrogowaciały naskórek.Skóra płazów, by ułatwić im poruszanie się i bytowanie w wodzie, wyposażona jest w gruczoły śluzowe.Oprócz nich mogą występować również gruczoły wytwarzające toksyny.Zadanie 21 Na schemacie budowy jaja ptaka oznaczono cyframi: A.. 1.Jakie elementy budowy ciała rekina zapobiegają jego opadaniu na dno zbiornika wodnego ?. XX wieku na całym świecie zjawisko przyspieszonego spadku liczebności populacji płazów i wymierania gatunków płazów..

2.Scharakteryzuj znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka.

Drugim typem skóry jest ta, która znajduje się na dłoniach i podeszwach stóp.. - za poprawne wyjaśnienie, w jaki sposób tylko jeden z wymienionych elementów budowy skóry płazów umożliwia wymianę gazową.. 1 .Na rysunku przedstawiono budowę skóry płazów, która u tych zwierząt pełni istotną funkcję w wymianie gazowej.. Wszystkie płazy żyjące w Polsce są pod ochroną.G'Podaj'przykłady'świadcząceo'tym,'żebakterieto'organizmy'kosmopolityczne.''. b) Wyjaśnij związek niewielkich rozmiarów ciała salamander bezpłucnych ze sposobem wymiany gazowej u tych płazów.. Przykładowe rozwiązania.. 1 ocena | na tak 100%.. 1 - skorupkę wapienną, 2 - Ŝółtko, 3 - tarczkę zarodkową, 4 - komorę powietrzną D. Zad.Łuski są charakterystyczną cechą budowy skóry ryb i gadów, występują także u ptaków i niektórych płazów.. - Wyjaśnij mechanizm utrzymania równowagi osmotycznej u ryb morskich.. - za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.. Łuska ryby, np. karasia, rośnie w miarę zwiększania się rozmiarów ciała ryby, a na powierzchni łuski zaznaczają się równoległe linie - pasma przyrostu, podobnie jak na przekroju pnia drzewa.skóra płazów (zoologia leśna, płazy), naga, cienka, dobrze ukrwiona, pokryta wielokomórkowymi gruczołami śluzowymi, których wydzielina zabezpiecza stałą wilgotność skóry i całego ciała.. Scharakteryzuj budowę skóry gadów i wyjaśnij, jaką pełni rolę w przystosowaniu tych zwierząt do życia w środowisku lądowym.. 1 - skorupkę wapienną, 2 - tarczkę zarodkową, 3 - białko, 4 - sznur białkowy B. 1 - błonę pergaminową, 2 - Ŝółtko, 3 - białko, 4 - sznur białkowy C.. Dokonaj podziału płazów ze względu na budowę zewnętrzną.. Charakterystyczną cechą tego rodzaju skóry jest to, że nie znajdują się w niej gruczoły łojowe, nie ma tam cebulek włosowych.Zadanie z matury z biologii o treści: W wymianie gazowej u płazów istotne znaczenie ma skóra.. - Wskaż cechy płazów, które umożliwiają im życie na lądzie i te, które umożliwiają im życie w wodzie.Wyjaśnij, co jest przyczyną takiego zachowania się węży podczas trawienia pokarmu, a co w czasie długotrwałej głodówki.. Niektóre z płazów , ale nieliczne nie mają kończyn .Wyjaśnij, jakie znaczenie ma skóra podczas przebywania zwierzęcia na lądzie, a jakie w wodzie.. = Wyjaśnij, dlaczego ości nie uznaje się za element szkieletu.. 1 0 Odpowiedz.. Rozwiązanie: a) (0−2) Przykłady poprawnych odpowiedzi: Skóra płazów ma cienki naskórek / nabłonek, który umożliwia .Znaczenie płazów: Stanowią element łańcucha pokarmowego, jako drapieżniki i ofiary Pełnią znaczną rolę w ochronie roślin i utrzymaniu równowagi ekologicznej, polujac na owady i inne bezkręgowce lub szkodniki np. stonkę ziemniaczaną/ W skórze płazów zawarte są substancje o działaniu bakteriobójczym, wirusowobójczym i grzybobójczym, które mogą być wykorzystywane do .Płazy , poza nielicznymi wyjątkami są zwierzętami czworonożnymi o wydłużonej budowie ciała , jak na przykład traszki i salamandry , które mają ogon , albo tez o budowie krępej , jak na przykład żaby i ropuchy , które są bezogonowe .. Scharakteryzuj 4 zależności między budową skóry ( 2 naskórka, 2 skóry właściwej) a jej funkcjami 2.. Zestaw II..Komentarze

Brak komentarzy.