Opis sytuacji dydaktyczno-wychowawczej klasy
Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. Przygotowany przez pedagoga kwestionariusz należy rozdać wychowawcom klas (najlepiej podczas posiedzenia rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny).. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. W większości dzieci wykazują doskonałą pamięć muzyczną, słowną jak również ruchową.. możliwości .. wykonują ćwiczenia kontrolne stosują zdobyte umiejętności w sytuacjach nietypowych .. Autor: Jolanta Oskwarek 21 Sty 2010, 16:09 Pani Agnieszka Piontek-Prusinowska przekazała nam do opublikowania przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 szkoły podstawowej.Opis przypadku skutecznej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem trudnym w Szkole Podstawowej nr 23 Poniedziałek , 04 lipca 2011 Marcin ( imię chłopca zostało w opisie zmienione ) to uczeń klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie w roku szkolnym 2010/2011.Obowiązkowe zdalne nauczanie wprowadzono od 25 marca.. Wielu uczniów zapisało się na zajęcia taneczne, prowadzone w GOK-u, kilku chłopców uczestniczy w zajęciach sportowych (piłka nożnasprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki".Wiedzą, że nie wolno samemu poruszać się po ulicy, znają bezpieczne miejsca do zabawy, dostrzegają sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze, wiedzą gdzie należy przechodzić przez ulicę..

Zapytaliśmy nauczycieli, jak podsumowują miesiąc pracy online.dydaktyczno-wychowawczej.

.Koordynacja działań klasy przez wychowawcę polega na: wymianie informacji na temat poszczególnych uczniów i całej klasy, analizie sytuacji wychowawczej w klasie i uzgadnianiu ocen i planów działania, uzgadnianiu niektórych spraw formalnych i administracyjnych, niezbędnych do skutecznego działania wszystkich uczestników (terminy .Właściwie zorganizowano przestrzeń edukacyjną w klasie Stosowano różne metody i techniki Jasno zaprezentowano nowy materiał Przydzielano zadania adekwatne do indywid.. W klasie I b podjęto akcję edukacyjną na temat cukrzycy, ze względu na ucznia W.. Działania wychowawcze i profilaktyczne w klasach IV - VI 1.5.Popularyzowane są opisy/przykłady pożądanych zachowań W szkole popularyzowane są pozytywne zachowania naszych wychowanków.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III „b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona była w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" zatwierdzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej .Metody aktywizujące - opis i przykłady Chciałabym przedstawić kilka metod aktywizujących najczęściej stosowanych przeze mnie w nauczaniu zintegrowanym..

Wiedzą, że nie należy rozmawiać z nieznajomymi.Arkusz sytuacji wychowawczej w klasie.

Tabela nr 8Opis sytuacji - "5 minut przed sprawdzianem z języka polskiego" "Lekcja grozy" Jest czwartkowa przerwa obiadowa.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Wybór form i metod pracy powinien być zawsze poprzedzony identyfikacją, obserwacją, zebraniem wywiadu i diagnozą zdolności.. Siedzę na ławce w szkolnym korytarzu.. Wokół mnie znajdują się uczniowie.. Uczniowie tej klasy chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych - plastycznych, sportowych, tanecznych.. Uczę się z części mowy, gdyż za 5 minut moja klasa pisze klasówkę z języka polskiego.. Szybko zapamiętywały wiersze, rymowanki .Brak sytuacji konfliktowych, uczniów Wdrażanie do poszanowania mienia.. Uczniowie w klasachOpis Rodzaj sytuacji Przeprowadzone w klasie ankiety, badania, konsultacje dotyczące sytuacji wychowawczej Opis Rodzaj sytuacji Realizacja tematyki wynikającej z Planu Pracy Wychowawczej szkoły .. Eliminowanie przypadków niszczenia mienia i sprzętu szkolnego Dbałość o swoją klasę jej estetykę, wystrój..

Do klasy IIIc uczęszcza dziesięcioro dzieci z roku 2005 i ośmioro z roku 2006.

Uczniowie wyróżnieni za wzorowe zachowanie podczas przerw są nagradzani dyplomem ,,Mistrz przerwy", a ich zdjęcie jest w szkolnej gazetce.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Nauczyciele w pierwszych dniach września zbierają dane, wypełniają druk, a następnie przekazują go pedagogowi.. Kontrola zachowania uczniów przez nauczycieli podczas pełnienia dyżurów.. - klasy autorskie - koła zainteresowań - zajęcia z twórczości, kreatywnego myślenia, własnego rozwoju np. autoprezentacji,W klasach pierwszych wychowawcy położyli duży nacisk na zintegrowanie zespołu klasowego, a szczególną opieka otoczoną dość liczną grupę sześciolatków.. ARKUSZ OBSERWACJIOPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIECKA/UCZNIA (dotyczy ucznia wymagającego kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy (wypełniają nauczyciele wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści)- Opis osoby np. koleżanka - Opis krajobrazu np. łąka w lecie opis sytuacji np. na przerwie Przy opisie przedmiotu staramy się podać przede wszystkim cechy charakterystyczne, a także jego położenie kształt, wielkość Nieskomplikowane przedmioty opisujemy w sposób dokładny i wyczerpujący.Grupa I prowadzona jest przez nauczycielki: XX Stan grupy wynosi 24 dzieci, 13 dziewczynek i 11 chłopców..

i klasy na godzinach wychowawczych Opis Uczniowie, którzy odnieśli sukcesy w konkursach.

Zaprezentowane metody zostały dostosowane do możliwości dziecka.. Co mają do powiedzenia ci, których głosu powinno się wysłuchać z największą uwagą?. O nauce na odległość mówią wszyscy: ministrowie, dzieci, rodzice.. Wykonywanie prac nad rzecz szkoły.. Oddział pracuje od godziny 8.00 do godziny 15.00.. Grupa uczniów sprawiających szczególnie nasilone trudności wychowawcze dotyczące: ü niskiej frekwencji, szczególnie dotyczącej spóźnień na lekcje ü konfliktów z rówieśnikami ü niskiej motywacji do nauki, której konsekwencją są oceny niedostateczne Po analizie dydaktyczno- wychowawczej semestralnej II semestru roku szkolnego .Re: sytuacja dydaktyczno wychowawcza w klasie Post autor: mania28 » 2015-10-30, 17:20 Najpierw krótko scharakteryzować klasę (uczniowie zaangażowani, chętni do nauki, wykonują dodatkowe zadania, klasa rozgadana, spokojna, potrafią współpracować w grupie itp.).Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.· ma poczucie przynależności do klasy i szkoły, · godnie reprezentuje siebie i swoją klasę w szkole, · radzi sobie z sukcesem i niepowodzeniami w konkursach, podczas występów , · potrafi zadbać o stosowny do sytuacji strój i kulturalne zachowanie się podczas ważnych uroczystości, · docenia tradycje i uczy się je pielęgnować,Title: �� & & & & & & & & & & & & & Author: Ministerstwo Edukacji i Nauki Created Date: 10/21/2014 11:45:44 AM> zaistniałej sytuacji w klasie > Z punktu widzenia przyszłego dorosłego życia ucznia, ważne jest by: > - umiał on współpracować i współdziałać w każdym zespole > - potrafił nie tylko rozsądnie mówić, ale przede wszystkim słuchać co mówią > inni > - potrafił słuchać samego siebieOskwarek - Portal dla Nauczycieli.. Samorząd uczniowski i szkolny WychowawcyUżywamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Doskonały słuch fonematyczny posiada 3/4 grupy.. Stosowanie ich sprzyja realizacji celów edukacyjnych.Metody stosowane podczas zajęć, samodzielne doświadczenia dziecka oraz inspirowane przez n-lkę sytuacje edukacyjne zaowocowały konkretnymi efektami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt