Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa układu o jednym stopniu swobody
Liczba stopni swobody jest równa najmniejszej liczbie niezależnych zmiennych potrzebnych do jednoznacznego opisania stanu układu; liczba ta zależy od liczby części tworzących układ oraz od charakteru nałożonych więzów.Charakterystyka amplitudowo-fazowa obiektu (układu, elementu) jest wykresem transmitancji widmowej obiektu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej o współrzędnych prostokątnych Re{G(jω)}, Im{G(jω)} lub współrzędnych biegunowych G(jω), ϕ(ω) Logarytmiczne charakterystyki częstotliwościowe:Drgania układu o jednym stopniu swobody 3 układu.. Zakładamy, że siła wymuszająca F(t) jest procesem stochastycznym typu „biały szum" o rozkładzie normalnym.. W tym celu zależy przygotować tymczasowe obiekty: oś oraz przekrój wykorzystywane podczas obrotu.Drgania układu o jednym stopniu swobody.. Górny koniec pręta, który spełnia funkcję sprężyny o nieli­ niowej charakterystyce sprężystej i tłumienia może być alboSyllabus AGH - oferta dydaktyczna dla kandydatów i studentów, programy studiów, efekty kształcenia i uczenia się, moduły, syllabusyRozdział 2: Drgania układu liniowego o jednym stopniu swobody / 31 Wykład 2 2.1.. Logarytmiczny dekrement tłumienia / 40 Pytania sprawdzające do wykładu 2 .modelu fizycznego układu o jednym stopniu swobody.. Znając współczynnik sztywności układu można wyznaczyć częstość drgań własnych:W artykule analizowano drgający układ liniowy o jednym stopniu swobody (rys.1) o parametrach m, c, k charakteryzujących własności masowe (m), tłumiące (c) i spręŜyste (k)..

Co to jest cz ęsto ść drga ń własnych układu o jednym stopniu swobody?

Co to jest współczynnik rozkładu mas płaskiego modelu samochodu?. mx b x cx F t (2.1) x Asin(Y t I) AYcos(Yt M) dt dx v 2 sin( ) 2 2 AY t M dt dV dt d x a Wartość modułu transmitancji H(Z) wyznacza się z ilorazu amplitudy odpowiedzi naRozpatrujemy układ o jednym stopniu swobody, o współczynniku inercyjności m, współczynniku tarcia lepkiego l i sile sprężystości k(x).. Drgania swobodne, wymuszone harmoniczne.. Stanowisko laboratoryjne 3.. Nieliniowe równanie ruchu i jego lokalna linearyzacja / 32 2.3.. Co to jest masa i moment bezwładno ści bryły sztywnej lub układu brył?. Charakterystyka sprężysta k(x) jest nieparzysta.. Analizowany obecnie układ .5.1 Charakterystyka amplitudowo-fazowa Graficznym obrazem charakterystyki widmowej jest charakterystyka amplitudowo- fazowa, np. : Transmitancja widmowa jest liczb ą zespolon ą, a wi ęc wyznacza dla ka Ŝdej pulsacji ωi na płaszczy źnie zespolonej P(ω), jQ (ω) punkt o współrz ędnych [P(ωi),Q(ωi)].Drgania o jednym stopniu swobody Osobny artykuł: Klasyczny oscylator harmoniczny .. Drgania układu odbywają się z częstością wzbudzenia, która może mieć dowolną wartość niezależną od częstości własnej układu..

Co to jest bezwymiarowy współczynnik tłumienia układu o jednym stopniu swobody?

Kluczowe znaczenie ma charakterystyka amplitudowo-częstościowa A A(Q) określona wzorem (2.54), opisująca właściwości rezonansowe rozpatrywanego układu.. Praca wykazała wy ższo ść rozwiąza ń opartych na koncepcji „skyhook" w stosunku do sterowania „balance".Metody analizy drgań układów dyskretnych o jednym, dwu i wielu stopniach swobody, metody linearyzacji charakterystyk sił restytucyjnych i sił oporu, analogie elektro-mechaniczno-akustyczne.Charakterystyka czynników biologicznych w układzie systematycznym .. Drgania układu o jednym stopniu swobody 1.. Podczas ćwiczenia zapoznajemy się z podstawowymi charakterystykami opisującymi dynamiczne właściwości tych układów, sposobami wyznaczania tych charakterystyk .Układ drgaja˛cy o jednym stopniu swobody k m S~ G~ P~ x xo Załozenia i warunki:˙ Masa m [kg] zawieszona na spre˛zynie o˙ sztywnosci´ k [N/m] Siła spre˛zysto˙ sci´ S~ = −k~x Siła grawitacji G~ = m~g Ugie˛cie statyczne λst = mg k [m] Dodatkowa siła zewne˛trzna P~ Najcze˛sciej o charakterze okresowym´ P = Pa sin(ωt), gdzie:2, Drgania skrętne układu o jednym stopniu swobody Rozważmy układ składający się z masy M o momencie bez­ władności 0 zamocowanej na dolnym końcu pręta gumowego.. Rys.4.6 Charakterystyka A-C (amplitudowo-częstotliwościowa) nieliniowego układu MDS o jednym stopniu swobody Dla porównania charakterystyka A-C układu liniowego przy zało eniu, wyznaczamu z zale ności e F(x)=kx A( ω ) = P0 m (ω 1 2 0 −ω 2 2) h2 + 2 ω2 m (4.7)O PD W Z A H S PG F C Rys. 2..

Modele fizyczne układów o jednym stopniu swobody / 31 2.2.

Zależność amplitudowo-częstotliwościowa i fazowo-częstotliwościowa, charakterystyki techniczne.. Ruch środka masy, pęd, kręt.. Układ ten jest układem o jednym stopniu swobody, w którym ruch ciała o masie m jest wymuszany ruchem podłoża.. 𝐾=1 [kN/m] - sprężyste ugięcie układu pod wpływem statycznego obciążenia równego jedności.. Korzystają z menu „Wszystkie programy" uruchomić MSC Software/ADAMS 2012/AView/Adams-View 2.. Celem ćwiczenia jest poznanie właściwości dynamicznych układów mechanicznych o jednym stopniu swobody.. Drgania energii w układzie konserwatywnym 4.. Rozważamy drgania układu z rys. 11.1 pod wpływem harmonicznej siły wymuszającej, o częstości n oraz ampli-tudzie Po.. Charakterystyka fazowa kąta opóźnienia przemieszczenia względem siły wymuszającej dla układu o jednym stopniu swobody Przesunięcie maksimum charakterystyki amplitudowej wynikające z tłumienia w stosunku do wartości w modelu bezstratnym wynosi ( ) √( )Rys. 3.. Decyduje o tym jej ekstremum, które w układach słabo tłumionych[Liu i inni, 2005b] dla modelu o jednym stopniu swobody porównano ze sob ą metody ci ągłego oraz on-off sterowania „skyhook" i „balance" oceniaj ąc minimalizacj ę poziomu przyspiesze ń. Viscotic torsion damper's identification and characteristics W celu określenia wpływu współczynnika tarcia wewnętrznego (oporu wewnętrznego) na charakterystykę układu mechanicznego, rozpatrzony został układ o jednym stopniu swobody (rys. 4).W mechanice klasycznej stopniem swobody jest każda zmienna potrzebna do opisu stanu układu fizycznego, czyli położenia jego poszczególnych części w przestrzeni..

Wyjaśnienie pojęcia jednego stopnia swobody 2.

Wykorzystując analityczne podejście stosowane do liniowych układów dynamicznych o jednym stopniu swobody, w stosunkowo łatwy sposób można przenieść je do opisuTEMAT: Badanie układu o jednym stopniu swobody.. Oznaczenie i charakterystyka tłumika wiskotycznego Fig.. Utworzyć nowy model 3.. Pęd układu punktów materialnych.1.. Cel ćwiczenia.. Zasada ruchu środka masy.. Geometrię wydrążonego walca zostanie wykonano poprzez obrót.. Układ o jednym stopniu swobody jako najprostszy model obiektu mechanicznego Opis drgań układu o jednym stopniu swobody przedstawiają równania: ( ).. Charakterystyki częstotliwościowe układów nieliniowych zostały omówione w pracach [5, 6, 7.Charakterystyka wzmocnienia amplitudowego układu o jednym stopniu swobody Rys.3.3.. Układ konserwatywny, drgania swobodne 3.. Rozwiązanie liniowego równania drgań swobodnych / 35 2.4.. Najprostszym rodzajem drgań są drgania liniowego układu o jednym stopniu swobody bez tłumienia jego drgania są harmoniczne, a układ drgający zwany jest oscylatorem harmonicznym .Robert Kostek Wpływ nieliniowo ci kwadratowej na dynamik układu mechanicznego o jednym stopniu swobody - cz II drgania wymuszone 100 gdzie: k1 - oznacza współczynnik sztywno ci liniowej N/m, k2 - współczynnik sztywno ci nielinio- wej N/m 2, c - współczynnik tłumienia (Ns)/m, Femax - amplitud siły wymuszaj cej N, fe - cz stotliwo wymuszenia Hz.Współczynnikiem sztywności układu o jednym stopniu swobody nazywamy siłę, która powoduje odkształcenie układu o jednostkę długości..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt