Opinia opiekuna stażu nauczyciela bibliotekarza
Gwarancja aktualności poradników.. Wówczas osoba ta jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu.Przedstawianej przez opiekuna stażu opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu na projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; Przedkładanej przez nauczyciela w postępowaniu kwalifikacyjnym lub egzaminacyjnym kopii karty oceny pracy na kopię oceny dorobku zawodowego; Komisji egzaminacyjnej powoływanej dla .5.. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. Dzięki tym cechom potrafiła w krótkim czasie osiągnąć wyniki na takim poziomie, co pracownicy o dłuższym stażu.. Pełnienie funkcji opiekuna stażu W latach 2008 - 2011 pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego Pani Igi Haściło.. Warunkiem zatrudnienia takiej osoby i rozpoczęcia stażu jest posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela na danym stanowisku.. Opinie prawne od 40 zł, profesjonalnie .Nauczycielem stażystą staje się osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem zatrudnienia w szkole.. do 31.05.2017r., długość stażu 9 miesięcy.Byłam opiekunem stażu nauczyciela bibliotekarza .. Okres ten był dla mnie intensywnym czasem dzielenia się swoją wiedząZgodnie z art. 9c ust..

Sprawozdanie opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego.

Uwaga!. 4 KN: przydzielenie nauczycielowi stażyście lub nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu.. Kiedy we wrześniu 2000 r. ruszyła karuzela awansu zawodowego na­uczycieli, zostałam opiekunem sta­żu nauczyciela kontraktowego.. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami 1.. W placówkach samorządowych opiekunem stażu nie może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze.Opiekun stażu.. Nazwa szkoły: 4.. Staż pracy pedagogicznej: 7.. Jest ona nauczycielem wychowania fizycznego i wychowawcą.. Data i miejsce urodzenia: 3.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa .. Forma nawiązania stosunku pracy: 8.. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu Author: Jarosław Kordziński Last modified by: Tomasz Traczyk Created Date: 6/29/2006 10:18:00 AM Company: ORE Educator Other titles: Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażuw przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - zapoznać się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i zasiegnąć opinii rady rodziców; w przypadku nauczyciela mianowanego - zasięgnąć opinii rady rodziców.Wyznaczenie opiekuna stażu Dyrektor wyznacza nauczycielom stażystom oraz nauczycielom kontraktowym, którzy rozpoczęli staż, opiekuna stażu..

Imiona i nazwisko nauczyciela: 2.

Jest skuteczna w działaniu, konkretna i rzeczowa, a jednocześnie bardzo przekonująca.Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor szkoły może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.Nadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.. 6 oraz Art. 9f ust.. Zajmowane stanowisko: 5.. Plany rozwoju zawodowego, sprawozdania, opisy i analizy.. W przypadku nauczyciela stażysty rola opiekuna stażu .Jest nauczycielem gotowym do działania i doskonalenia się.. Opinia stażysty.. Sylwia Gajewska.. Pozwoliło jej to awansować na stanowisko specjalisty już po 9 miesiącach od zatrudnienia.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - bibliotekarza.. Efekty: Zapewnienie młodemu nauczycielowi pomocy w planowaniudyrektor przydziela nauczycielowi opiekuna stażu, którego zadaniem jest wsparcie przy tworzeniu i realizacji planu oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, wniosek o rozpoczęcie stażu składa się do dyrektora szkoły w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego,Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu..

Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust.

8.Podstawa prawna: art. 9c ust.. Opinie na temat realizacji stażu potrzebnego do awansu zawodowego ze strony opiekuna stażu nauczyciela stażysty.. Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część, a więc mianowanie „krok po kroku".. Poniższy artykuł stanowi jedynie wskazówkę do realizacji awansu zawodowego .Funkcja opiekuna stażu jest dla mnie cennym doświadczeniem, możliwością przekazania zdobytej wiedzy w okresie pracy zawodowej oraz stanowiło wyróżnienie dyrektora szkoły dla mojej pracy jako nauczyciela bibliotekarza.. Jeśli w ramach własnego rozwoju zawodowego podjęłaś się funkcji opiekuna stażu, to materiał który przedstawiamy może być Ci bardzo pomocny w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.Po zakończeniu stażu dokonywana jest ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz przeprowadzane jest postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r.Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust..

2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Anna Strzeżek.. Sprawdzanie teczki na dyplomowanego.. Myślę, ze posłuży jako pomoc w pracy opiekunów stażu.Awans zawodowy nauczycieli - poradniki autorstwa doświadczonych ekspertów d/s awansu.. 9c ust.5.. Zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust.. 4, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu.1.. Pani mgr XY w trakcie realizacji stażu warunkującego uzyskanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego zrealizowała wszystkie założenia swojego planu rozwoju zawodowego, a w szczególności zadania wynikające z rozporządzenia MEN z 03. sierpnia 2000r.Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego jest: odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego (staż mogą odbywać nauczyciele pracujący co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć i zatrudnieni m.in. w szkołach i placówkach, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.Art.. Sylwia Dmiterczuk.. Jest to szczególnie ważne, gdyż opiekun stażu może występować wobec podopiecznego w kilku rolach, np. jako osoba wspierająca, przygotowująca opinię o stażującym nauczycielu, kolega (koleżanka) w sytuacjach nieformalnych.Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - II okres, rok szkolny 2017/2018 .. 5 KN zadaniem opiekuna stażu, o którym mowa w ust.. Ocena stażu nauczyciela ubiegającego się .PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego dotyczy: Pani .nauczyciela stażysty, zatrudnionej w. opracowany przez opiekuna stażu .. za okres stażu od 1.09.2016r.. RakoniewiceArt.. .Opinia o pracowniku - co to jest .. Nowe zadania i obowiązki opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. 9c ust.. Teczka na kontraktowego mianowanego dyplomowanego.. Nie szukaj dłużej informacji na temat ocena dorobku zawodowego nauczyciela bibliotekarza, zapytaj naszego prawnika, a otrzymasz wycenę Twojego problemu.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu.. Proponowana ocena dorobku zawodowego: 9.opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców, w przypadku nauczyciela mianowanego po zasięgnięciu opinii rady rodziców.. 2 pkt 2, opiekunem nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego może być również .Opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu i przedstawia go dyrektorowi szkoły w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.. Trzebiatów.. Grodków.. Wykształcenie: 6..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt