Charakterystyka zespołu klasowego hospitacją
poleca 82 % 841 głosów.. Treść .Arkusz obserwowanej lekcji.. Liczy 23 dzieci - 10 chłopców, 13 dziewczynek.. Wymaga to od wychowawcy pracochłonnych zabiegów przygotowawczych.Spotkanie w dn. 14.09.2012 r. 1.. Charakterystyka populacji.. Przedstawienie planu pracy zespołu nauczycieli edukacjiwczesnoszkolnejnarokszk.2012/2013 -JadwigaFilipowicz 2 .Procedura obserwacji (hospitacji) zajęć .. charakterystykę zespołu klasowego, problemy dydaktyczno - wychowawcze, planowany temat lekcji, jej cele i przebieg, proponowane formy pracy, zgodność tematu z podstawą programową; b) Obserwacja: z odnotowaniem faktu obserwacji w dzienniku lekcji,Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze Arkusz obserwacji kontrolno-oceniającej- zajęcia dydaktyczne 2013/2014.. Aktywno ść taka stawia nauczyciela w nieco innej roli ni ż ta, do której przyzwyczajeni s ą uczniowie.. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.Określono osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia: 1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 2. porozumiewanie się w językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-Organizowanie pracy wychowawczej z klasą - w założeniu - ma polegać na stworzeniu warunków w których wychowanie młodzieży wyrażać się będzie w jej udziale w pracy zespołu klasowego - w fazie planowania, realizacji, kontroli i oceny wyników..

2.2 Charakterystyka zespołu klasowego.

Przestaje by ć on wył ącznie osob ą przekazuj ącą wiedz ę i posiadaj ącą w klasie władz ę niemal że absolutn ą.. EDUKACJA PROZDROWOTNA Kontynuacja programu „Klasa bez papierosa"- wypełnianie ankiety dotyczącej zachowań uczniów wobec palenia tytoniu.. Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………….. Do sprawdzianu w dniu 4 kwietnia 2013 r. przystąpiło 13 uczniów z klasy szóstej.. Część grupy to dzieci, które w poprzednim roku uczęszczały do przedszkola, kolejna część to dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 roku, które uczęszczały do zerówki.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .Title: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: user Created Date: 6/15/2010 11:02:00 AM Other titlesPlik sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji klasy za pierwszy okres roku szkolnego.doc na koncie użytkownika Karol66 • folder Dokumenty • Data dodania: 23 sty 2013Charakterystyka zespołu klasowego: mocne strony .. 2.1 Informacje ogólne.. Uczniowie chętnie włączali się w organizację imprez na terenie szkoły, angażowali się w organizację kiermaszów świątecznych, apeli i uroczystości..

Wybór samorządu klasowego, przydział obowiązków.

.ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO Zmiany w WSO.. Rozmowa pohospitacyjna jest spotkaniem nauczyciela, dyrektora i zaproszonych .Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. Rozmowa przed zajęciami.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Rodzaj imprezy Liczba uczniów programy profilaktyczne (nazwy) realizowane w zespole klasowym przez wychowawcę, psychologa i pedagoga, inne podmioty: .Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 al.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4Plik charakterystyka zespolu klasowego pod wzgledem dydaktycznym.pdf na koncie użytkownika bentonz • Data dodania: 3 kwi 2016Obszar hospitacji .. (np. poprawność lekcji pod względem dydaktycznym - tok lekcji, postawa nauczyciela, budzenie aktywności dzieci, sprawdzanie nabytych umiejętności, dostosowanie toku lekcji do wieku i możliwości uczniów…)Praca pedagoga szkolnego : zadania i obowiązki, uregulowania prawne, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, diagnoza,scenariusze zajęć, instytucje współpracująceW świetle literatury przedmiotu motywacja to nic innego jak wewnętrzny proces pobudzający jednostkę do działania i ukierunkowujący je.W zdobywaniu wiedzy i w karierze szkolnej dziecka..

Data: .....zintegrowania zespołu klasowego i równocze śnie w nim uczestniczył.

(8 punktów) X- zachowanie poprawne.. Kliknij i odpowiedz.. Wojska Polskiego 130, 42-200 Cz ęstochowa tel.. (034) 323-13-81, e-mail: [email protected] Charakterystyka klasy V integracyjnej.. Obserwacja - Cel obserwacji lekcji: OBSERWOWANE ELEMENTY MOCNE STRONY SŁABE STRONY Uwzględnienie w pracy dydaktycznej zaleceń PPP:Metody poznawania uczniów i zespołu klasowego - diagnoza potrzeb i problemów klasy IDENTYFIKACJA PROBLEMU Niezbędnym warunkiem skutecznego oddziaływania wychowawczego w zespole klasowym jest jak najlepsze poznanie wychowanków, zrozumienie ich potrzeb i problemów, wzajemnych relacji z rówieśnikami.Znasz odpowiedź na zadanie: Syzyfowe prace - krótka charajterystyka zespołu klasowego?. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.2.. Klasa szósta liczy 13 uczniów: 3 dziewczęta i 9 chłopców.. Pogadanka: Bezpieczna droga do i ze szkoły.Grupa 0a Grupa 0a to zespół żywiołowy, głośny, energiczny..

Zaplanowane wycieczki służyły integracji zespołu klasowego, miały również charakter poznawczy i wychowawczy.

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. W dużym uproszczeniu można by było powiedzieć, że uczeń, który ma taką motywację, chce się uczyć, pragnie być lepszy w różnych .- charakterystyka zespołu klasowego w aspekcie kształconej umiejętności; - zapoznanie z odczuciami nauczyciela związanymi z realizowanym programem nauczania w zakresie omawianej umiejętności - przedstawienie przez dyrektora arkusza hospitacji (załącznik 1).. Osiągnięcia praca na rzecz klasy i szkoły, wolontariat ( formy działania, liczba uczniów), wycieczki, imprezy klasowe itd..Komentarze

Brak komentarzy.