Specyfikacja techniczna robót ziemnych
ODBIORY ROBÓT 1.. - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach:Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w .SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT .. Specyfikacje Techniczne zgodne są z ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku .. techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, konstrukcje oporowe i inne, 1.4.3 Budowle hydrotechniczne .SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Strona 6 z 73 ST 00 - WYMAGANIA OGÓLNE 1.. 4.4.2.Przygotowanie do robót ziemnychWARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej.. 1.3.Zakres robót obj ętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą prowadzenia robót przy wykonywaniu: - przył ącze wody - przył ącze kanalizacji sanitarnej - zewn ętrzna .Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji wy Ŝej wymienionych robót..

1.3.wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w ramach remontu istniejącego utwardzenia.

Specyfikacja Techniczna- zbrojenie konstrukcji Ŝelbetowych.. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna odnosi si ę do wymaga ń technicznych, dotycz ących wykonania i odbioru robót, które zostan ą wykonane w ramach opracowania pn. „Budowa sieci gazowejSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE 1.. Ogólne wymagania dotycz ące robótSpecyfikacja Techniczna PROJEKT TEHNIZNEGO ZAMKNIĘIA Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla GOŚ w Łodzi - Składowisko skratek str. 7 m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna ST-00.00.. Zakres stosowania ST Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przySpecyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1..

1.2 Zakres stosowania ST Szcegółowa Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowi ązuj ący dokument przetargowyliniowych robót ziemnych.

Wymagania ogólne 1.0.1.. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01 Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 1.. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i prac geodezyjnych dla modernizacji i rozbudowy budynku byłego gimnazjum oraz budowie budynku pomocniczego gospodarczego dla potrzeb MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie Gm.Specyfikacja Techniczna- roboty ziemne.. WSTĘP 1.1.. Roboty podstawowe - oznacza minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych, oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.SPECYFIKACJE TECHNICZNE 13 D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU CPV 45112200-7 1..

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej • Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniuII.OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.Wstęp 2.Materiały 3.Sprzęt 4.Transport 5.Wykonanie robót 6.Kontrola jakości 7.Odbiory robót III.. Przedmiot robót objętych ST Przedmiotem robót będących tematem niniejszego opracowania są roboty ziemneSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZIEMNYCH 1.. Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych, a roboty te będą1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY ZIEMNE I PRACE GEODEZYJNE 1.WSTĘP 1.1.. 1.2 Zakres stosowania ST Zakres stosowania SST.. Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązuj ącą podstaw ę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, związanych z realizacją prac przebudowy istniejącej stacji paliw WSPR w Olsztynie przy ul. P. Pstrowskiego.. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH 1.Roboty ziemne [CPV 45111200-0] 2.Fundamentowanie [CPV 45262210-6] CPV-45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne..

1.3 Zakres robót objętych STSPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ZIEMNE SPIS TREŚCI 1.

Roboty ziemne, ukształtowanie i odwodnienie terenu Nazwa Projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji"SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa inwestycji: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze schodami terenowymi do budynku nr 354 na terenie Akademii Marynarki Wojennej" Temat: ST-01.00 ROBOTY ZIEMNE, PRZYGOTOWAWCZE I WYKOŃCZENIOWESpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy kwatery nr 3 na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dalanówku, gmina Płońsk - ST-07.00.00 Strona 3 1.. WSTĘP Przedmiot SST Zakres stosowania SST Określenia podstawoweSPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ETAP I BRANŻA BUDOWLANA 1.. Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę jakoSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST-01.02.. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI.. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa miejscSZZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) Strona 6 z 34 ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.. Wykonanie robót ziemnychPrzedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych przy przebudowie drogi leśnej Nr 220-00511 ,,Do Centrum Edukacji Leśnej" 1.2.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych niezbędnych dla wykonania remontu izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku "Szpitala Rogera" .specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.. przyst ąpieniem do wykonywania robót ziemnych nale Ŝy sprawdzi ć prawidłowo ść rozwi ąza ńPrzedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi.. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiory Robót Budowlanych - ST-03 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod obiekty kubaturowe i wykopach liniowych przewidzianych przy realizacji inwestycji pn.:Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach realizacji zadania opisanego w ST-00..Komentarze

Brak komentarzy.