Fotorezystor charakterystyka prądowo napięciowa
W kierunku przewodzenia diodę można traktować jako źródło napięciowe (spadek napięcia na diodzie nie zależy od prądu płynącego przez diodę).Temat: Fotorezystor - budowa, parametry, zastosowanie.. prądu wstecznego od natężenia oświetlenia, c) zależności napięcia fotoelektrycznego.. Charakterystyka widmowa - czułość prądowa lub napięciowa, jaką charakteryzuje się fotorezystor przy danej długości fali promieniowania; Charakterystyka prądowo-napięciowa - zależność prądu od napięcia przy danym natężeniu światła; Czas narastania oraz opadania prądu fotoelektrycznego (τ n, τ z); Zakres temperatury pracy.To fotorezystory, więc ich charakterystyka prądowo-napięciowa jest (w przybliżeniu) linią prostą.. Schemat połączenia przyrządów pokazuje rysunek 4.. Charakterystykę świecenia ilustruje rys.14.W związku z tym można określić cztery rodziny statycznych charakterystyk prądowo-napięciowych.. U>0 dioda pracuje w kierunku przewodzenia.. Przecięcie tej charakterystyki z osią rzędnych (I) wyznacza prąd zwarciowy I sc ogniwa fotowoltaicznego, czyli prąd ogniwa zwartego dla U=0.Charakterystyka prądowo - napięciowa fotodiody Przebieg Ćwiczenia: Układ zestawiłem według schematu : Tabele pomiarowe: Ev = 200 Lx U I 0 0 3,2 0,1 4,2 0,2 7 0,5 8,1 0,6 10,4 0,8 12,2 1 13,6 1,1 14,5 1,2 16,1 1,4 18,3 1,6 20 1,8 Ev = 400 Lx U I 0 0 3,6 0,2 5,9 0,4 7,3 0,5 9 0,7 10,9 0,9 14,6 1,2 17,5 1,5 18,5 1,6 19,1 1,7 20 1,8 Ev = 0 Lx .Rys..

Charakterystyka prądowo - napięciowa fotorezystora.

Charakterystyki oświetleniowe (zależność prądu od natężneia oświetlenia przy stałym napięciu) fotorezystora (a), fototranzystora (b) i fotoogniwa (c)1 LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 10 Badanie detektorów promieniowania optycznego.. W momencie gdy rośnie temperatura złącza następuje wzrost prądu ciemnego oraz prądu fotoelektrycznego.. Charakterystyki te są liniowe w dużym zakresie napięć i prądów.. Włącz źródło światła i .Charakterystyki prądowo - napięciowe dla fotorezystora (a) i fototranzystora (b).. Fotorezystory wykonuje się najczęściej w postaci cienkich półprzewodnikowych warstw monokrystalicznych lub polikrystalicznych naniesionych izolacyjne np. szklane podłoże (rys.9.6a).Title: Fotodioda Author: ²%ÿA Created Date: 5/15/2011 2:38:16 PMCharakterystyka prądowo-napięciowa typowej diody uniwersalnej.. Jest ona taka sama, jeżeli chodzi o z kształt konwencjonalnego tranzystora.. Fotoopornik (fotorezystor) jest to taki element półprzewodnikowy, którego rezystancja zależy od oświetlenia.Rys.5 Przykładowa charakterystyka prądowo-napięciowa modułu ogniw fotowoltaicznych z zaznaczonym punktem maksymalnej mocy PMM e) Na podstawie pomiarów I oraz U przedstawionych w tabeli, obliczyć moc P, wydzieloną na rezystancji obciążenia R: P = I ⋅ U (3)Ua czyli charakterystyki prądowo-napięciowej..

Charakterystyki statyczne fotodiody: a) prądowo napięciowa, b) zależności.

Charakterystyki fotorezystora: a) prądowo - napięciowa przy stałym natężeniu, b) rezystancji od natężenia oświetlenia, c) świetlna Charakterystyki prądowo - napięciowe przy stałym oświetleniu rezystora są liniowe, gdyż cały jego obszar roboczy jest jednorodny.Charakterystyka prądowo-napięciowa .. Charakterystyka prądowo-oświetleniowa (lE/E) - zależność prądu jasnego lE od natężenia oświetlenia E przy ustalonej wartości napięcia UE.. Dioda elektroluminiscencyjna 3.. Charakterystyki te są liniowe w dużym zakresie napięć i prądów.. Co najwyżej będziesz zmuszony rezystor 4,7k przy triodzie V1.2 zmniejszyć do 3,9k.. Tranzystor i .Fotorezystor - Ogromnym przełomem w świecie elektroniki było odkrycie właściwości elektrycznych materiałów półprzewodnikowych.. Charakterystyki te są liniowe w dużym zakresie prądów oraz napięć.. Fotorezystor - element półprzewodnikowy, w którym pod wpływem oświetlenia nast ępuje zmiana jego przewodno ści, niezale Ŝnie od kierunku przyło Ŝonego napi ęcia zewn ętrznego.. Na wykresie zaznaczono obszary, w których dioda znajduje się w stanie przebicia (breakdown), jest spolaryzowana w kierunku zaporowym (reverse) oraz przewodzenia (forward).Fotorezystor Fotorezystorem nazywa się element półprzewodnikowy bezzłączowy, który pod wpływem promieniowania świetlnego silnie zmienia swoją rezystancję..

Charakterystyki prądowo-napięciowe IF=f(URo) Uz=10 V,Z=10kOhm E?

Mam pewien problem z 1 pytaniem a brzmi ono tak: charakterystyka prądowo napięciowa - interpretacja,co z niej można wyczytać.. Przy braku oświetlenia w fotodiodzie płynie niewielki prąd ciemny, który tworzą głównie nośniki mniejszościowe.Charakterystyka prądowo - napięciowa fotodiody Przebieg Ćwiczenia: Układ zestawiłem według schematu : Tabele pomiarowe: Ev = 200 Lx U I 0 0 3,2 0,1 4,2 0,2 7 0,5 8,1 0,6 10,4 0,8 12,2 1 13,6 1,1 14,5 1,2 16,1 1,4 18,3 1,6 20 1,8 Ev = 400 Lx U I 0 0 3,6 0,2 5,9 0,4 7,3 0,5 9 0,7 10,9 0,9 14,6 1,2 17,5 1,5 18,5 1,6 19,1 1,7 20 1,8 Ev = 0 Lx .Charakterystyki fotorezystora przedstawia rys. 3.2. promieniowania optycznego.. Wstęp teoretyczny FotodetektoryNa charakterystyce prądowo-napięciowej ogniwa fotowoltaicznego (Rys.4.. Połącz elementy obwodu wg schematu z rys.4.. Badane elementy: Fotorezystor oraz fotodioda.. U<0 dioda pracuje w kierunku zaporowym.. Efekt fotowoltaiczny.. Część roboczą (światłoczułą) fotorezystora stanowi stanowi cienka warstwa półprzewodnika osadzona na podłożu dielektrycznym wraz z elektrodami metalowymiCWICZ48, 1.Cel ˙wiczenia : Zbadanie charakterystyki o˙wietleniowej fotoopornika, 1.Cel ćwiczenia : Zbadanie charakterystyki oświetleniowej fotoopornika, oraz określenie zależnosci prądowo napięciowych..

Charakterystyki statyczne fototranzystora, ... Złącze p-n. Charakterystyka prądowo-napięciowa.

2 Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi charakterystykami detektorów.. Fotorezystory wykonuje się z .. Rozkład widmowy względnej czułości .. Fotorezystor należy umieścić w komorze świa .Fotorezystory - Fotoelementy - Optoelektronika - Szeroka oferta produktów w Transfer Multisort Elektronik.. Które przedstawione zostały na poniższych rysunkach: 1) Charakterystyka wyjściowa tranzystora, przedstawiająca zależność prądu kolektora I C od napięcia kolektor-emiter U CE przy doprowadzonym napięciu wejściowym baza-emiter U BE i .22 Fotorezystory Charakterystyka prądowo-napięciowa Na podstawie charakterystyki prądowo napięciowej fotorezystora dobiera się właściwy obszar jego pracy.. Co najwyżej będziesz zmuszony rezystor 4,7k przy triodzie V1.2 zmniejszyć do 3,9k.Charakterystyka prądowo - napięciowa.. Są to materiały najczęściej krystaliczne, których konduktywność (przewodność elektryczna) może być zmieniana w szerokim zakresie poprzez wprowadzanie domieszek, zmianę temperatury lub zmianę natężenia światła padającego na półprzewodnik.Zapoznanie studentów z podstawowymi charakterystykami detektorów.. Transoptor ELEKTRONIKA Jakub .Fotorezystor włączony w szereg z napięciem zasilającym może regulować przepływ prądu w obwodzie.. od natężenia oświetlenia.. Pozwoli to na określenie odpowiednich warunków pracy fotokomórki.. Oddziaływanie światła z pólprzewodnikiem.. Badane elementy: Fotorezystor oraz fotodioda.. Włącz zasilacz stabilizowany i ustaw napięcie na jego wyjściu na wartość 45 V, 3.. Charakterystyka prądowo - napięciowa fotorezystora.. Oświetlenie fotorezystora powoduje zwi ększenie przepływu pr ądu (zmniejsza si ęcharakterystyka prądowo napięciowa - interpretacja.. Zakres ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo- napięciowych, oraz detekcyjności widmowej wymienionych wyżej detektorów.Fotorezystor charakteryzuje się nieliniową charakterystyką prądowo-napieciową (rys.6) i nieliniowymi charakterystykami oświetleniowymi (rys.7) .. a typowa charakterystyka prądowo-napięciowa dla tego kierunku jest przedstawiona na rys.13.. [Lx] URo[mV] IF[uA] 474 1054 10,54 454 978 97,8 420 951 95,1 391 896 89,6 356 824 82,4 318 758 75,8 287 701 70,1Jak widać charakterystyka ta jest podobna do zależności prądu kolektora w funkcji napięcia kolektor-emiter zwykłego tranzystora.. Zakres ćwiczenia: Pomiar charakterystyk prądowo- napięciowych, oraz detekcyjności widmowej wymienionych wyżej detektorów.. punkt mocy maksymalnej a tym samym optymalne obciążenie ogniwa.Patrząc na charakterystykę prądowo - napięciową fotorezystora (rys.9.5)dobieramy odpowiedni obszar jego pracy.. Wszystkie podstawowe parametry elektryczne fotoogniwa..Komentarze

Brak komentarzy.