Xyzal charakterystyka produktu leczniczego
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 5 mg desloratadyny.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum).. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza jednowodna (94 mg).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Rozszczepiony, inaktywowany wirus grypy pochodzący z następujących szczepów*:większej niż 10 mg na dobę.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 18,8 mg lerkanidypiny).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 fiolka z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań zawiera 600 j.m.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Faxigen XL 37,5 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twarde Faxigen XL 75 mg, kapsułki o przedłu żonym uwalnianiu, twardeCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Produkt leczniczy zawiera laktozę.2/51 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Krwotoki U pacjentów leczonych afliberceptem obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień, w tym ciężkich i niekiedy śmiertelnych zdarzeń krwotocznych (patrz punkt 4.8).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

...aktualnymi charakterystykami produktu leczniczego.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Votrezin, 5 mg, tabletki powlekane 2.. ADACEL, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xyzal, 5 mg, tabletki powlekane 2.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zyrtec, 10 mg/ml, krople doustne, roztw6r 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xyzal, 5 mg, tabletki powlekane 2.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 63,50 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 63,50 mg laktozy jednowodnej.leki.urpl.gov.plCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Fluarix Tetra, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion, inaktywowana) 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO M-M-RVAXPRO proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (żywa).. Circadin 2 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Tdap Szczepionka SSI, zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce..

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań .

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml syropu zawiera 1 mg Loratadinum (loratadyny).. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xyzal, 5 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny (w postaci dichlorowodorku) (Levocetirizini dihydrochloridum), co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 5 mg tiamazolu (Thiamazolum).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BETASERC, 24 mg, tabletki.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki.1 AT/H/0251/001/IB/022 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Metizol 5 mg tabletki 2.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA SyropCharakterystyka Produktu Leczniczego 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka o pojemności 10 ml zawiera 15000 j.m.. Strona 2 z 12 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. ludzkiego IX czynnika krzepnięcia.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO..

Instrukcje dotyczące odtwarzania i rozcieńczania tego produktu leczniczego przed podaniem, znajdują się w punkcie 6.6.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 0,675 mg metylu parahydroksybenzoesanu/ml;CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Xyzal, 0,5 mg/ml, roztwór doustny .. Xyzal, 0,5 mg/ml, roztwór doustny jest wskazany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia .. Substancje pomocnicze: 1 ml syropu zawiera 0,6 g sacharozy.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Braunol 7,5%, roztwór na skórę 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO INFANRIX-DTPa, zawiesina do wstrzykiwań Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum adsorbatum Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana 2.1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIMACOR, 20 mg, tabletki powlekane 2.. (Patrz punkty 4.4 i 4.5).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Betahistini dihydrochloridum Każda tabletka zawiera 24 mg dichlorowodorku betahistyny.. Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2.. Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań .. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg melatoniny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1..

Pacjenci przyjmujący produkt leczniczy Zocor jednocześnie z amiodaronem, amlodypiną, werapamilem, diltiazemem lub produktami leczniczymi zawierającymi elbaswir lub grazoprewir nie mogą stosować dawki produktu leczniczego Zocor większej niż 20 mg na dobę.

Tdap Szczepionka SSI może zawierać śladowe ilości formaldehydu, który jest stosowany podczas procesu wytwarzania (patrz punkt 4.3).Produkt leczniczy Xydalba musi być odtworzony, a następnie rozcieńczony przed podaniem w infuzji dożylnej przez 30 minut.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Claritine, 1 mg/ml, syrop 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g roztworu zawiera 7,5 g powidonu jodowany (Povidonum iodinatum), z 10% zawartością jodu Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana,1.. (wg Farmakopei Europejskiej) siarczanu bleomycyny.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xyzal, 0,5 mg/ml, roztwór doustny 2.. SKLAD JAKOSCIOWY IILOSCIOWY SPRAWDZONO POD WZGL~DEM MERYTORYCZ~~~~ 2013 -04 -0 5 \IV v,,", KaZda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum) .Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania, zawierający środki określone w odrębnych przepisach (patrz aneks I: Charakterystyka Produktu Leczniczego, punkt 4.2).> <Oficjalne zwalnianie seriiCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bleomedac 15000 IU/fiolkę 30 000 IU/fiolkę proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO IMMUNINE 600 IU proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY IILOŚCIOWY Po rekonstytucji, jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Wirus odry1, szczep Enders - Edmonston (żywy, atenuowany) nie mniej niż 1 ×103 CCID 50*1.3.1 SmPC proposed day xx CHARAKTERYSTYKA PRODUKTULECZNICZEGO 1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt