Charakterystyka klasy w kontekście wyników edukacyjnych klasa 4
.Charakterystyka klasy ( trudności dydaktyczne i wychowawcze): Problemy dydaktyczne: Głównym problemem dydaktycznym w klasie szóstej u niektórych uczniów było : nie wykorzystanie swoich możliwości intelektualnych, brak samodyscypliny, systematycznego utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności na lekcjach , trywialnie mówiąc nie .Charakterystyka klasy V integracyjnej.. Współpraca z rodzicami uczniów przebiega prawidłowo, rodzice biorą udział w spotkaniach wywiadowczych i indywidualnych, telefonują.Mikołaja czy balu karnawałowego.. To lektury podane w podstawie programowej, przykłady klasyki literatury (zarówno polskiej, jak i europejskiej), teksty popularnonaukowe oraz publicystyczne.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Są w klasie również uczniowie reprezentujący wysoki poziom intelektualny,Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Średnia klasy VI.. Raport o stanie badań Jadwiga Przewłocka Raport przygotowany w ramach projektu systemowego Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanegoCharakterystyka Klasy Gimnazjum nr 10 w Lublinie - Klasa 1 Gwnymi rdem wiedzy o klasie bya obserwacja odczas lekcji oraz rzerw ..

Charakterystyka wyników osiągniętych przez uczniów klas II 2.2.1.

Ich dobór pozwala na poznanie tradycji literatury i wszechstronny rozwój osobowości ucznia.Analiza pracy klasy ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III „b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.klasie szkolnej.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. W żadnym wypadku dysortografia nie uprawnia do zwolnienia ucznia z nauki ortografii i gramatyki.. Stan badań nad psychospołecznymi zjawiskami zachodzącymi w klasie szkolnej.. Stałe monitorowanie frekwencji uczniów Należy podać średnią frekwencję klasy oraz dane osób, wobec których działania uzgodnione w statucie nie przyniosły efektów (ponad 30 godz. nieusprawiedliwionych ) Np.dziennika..

Zestawienie wyników Tabela nr 5.

Warto, zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej, praktykować ocenę opisową podczas oceniania bieżących1.5.3.. 10 uczniów uzyskało średnią ocen poniżej 3,0 ( 2,8, 2,4, 2,4, 2,0 2,8, 2,5, 2,6, 2,4, 2,0, 2,5, 2,1), co dało w efekcie najsłabszy wynik na poziomie klas gimnazjalnych.Do sprawdzianu w dniu 4 kwietnia 2013 r. przystąpiło 13 uczniów z klasy szóstej.. Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się często również na problemy ze zrozumieniem treści Dostosowanie wymagań w zakresie formy może nastąpić w klasach, gdzie programowo jestUmiejętności L i c z b a u c z n i ó w, k t ó r z y o p a n o w a l i d a n ą u m i e j ę t n o ś ć Liczba uczniów wymagających pomocy bardzo dobrze dobrze słabo Czytanie ze zrozumieniem xxx Tempo czytania Tempo pisania Poprawność ortograficzna Pisanie twórcze Dodawanie i odejmowanie Mnożenie i dzielenie Zadania tekstoweCharakterystyka klasy w kontekście wyników edukacyjnych: Rekomendacje: W załączeniu motywacja ocen niedostatecznych, celujących oraz wzorowych i nagannych z zachowania.W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane w sposób określony w statucie szkoły i mogą być ocenami opisowymi, jeśli statut tak przewiduje..

Środowiskowa charakterystyka badanych uczniów.

Sprawności rachunkowa.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno .Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole.. Myślimy, że w naszej klasie każdy czułby się wspaniale.. Badania nad problemem dzieci nieakceptowanych w klasie szkolnej: proces badawczy, metody i techniki badawcze.. Inne wybrane programy i projekty edukacyjne realizowane w klasach I-III szkoły podstawowej.. 36 1.5.4.. Klasa szósta liczy 13 uczniów: 3 dziewczęta i 9 chłopców.. Zestawienie głównych wskaźników Wskaźniki Ogółem Wartość wskaźników II a II b Liczba uczniów w klasach drugich 19 18 37 Liczba piszących sprawdzian 17 16 33 Łatwość zestawu zadań 0,83 0,78 0,81Z klasą w marcu wybraliśmy się na spektakl „Alicja w Krainie Czarów" do Sędziszowa Młp.. W przypadku uczniów z wadą słuchuIlekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 109 podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły ust.. 2.2 Charakterystyka zespołu klasowego.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Lubimy się uczyć, aktywnie uczestniczymy w życiu klasy i szkoły.1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY 1 zgodne z nową podstawą programową wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017r..

W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV.

Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4 oddziały klas integracyjnych.. Wychowawca: Dorota Burghardt.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Uczeń: 1) słucha z uwagą tekstów czytanych, poleceń oraz wypowiedzi nauczyciela czy innych osóbProponuje się, aby w latach 2017/18, 2018/19 i 2019/20 w klasie VII zrealizowano dodatkowo dział I pkt 5, dział II pkt 13-17, dział IV pkt 13 i 14, dział V pkt 9, dział IX pkt 8, dział X pkt 5 i dział XI pkt 4 podstawy programowej dla klas IV-VI, o ile nie zostały one wcześniej zrealizowane w klasach IV-VI.Program zajęć powstał w oparciu o szczegółową analizę wyników nauczania w roku szkolnym 2010/11, a także na podstawie wyników sprawdzianów zewnętrznych.. Oceny z zachowania Ocena Liczba ocen wzorowe bardzo dobre dobre poprawne .. Charakterystyka klasy i wnioski w kontekście wyników edukacyjnych.. Wnioski dotyczące działań wychowawczych w klasie.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców.. Edukacja polonistyczna Słuchanie.. ędzie realizowany podczas dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ciągu trzech semestrów, w wymiarze 1 godziny tygodniowo (w sumie zaplanowano 50 zajęć edukacyjnych).Program Między nami dla klas 4-8 W zestawie lektur uwzględniono podział na klasy.. Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Klasa jest zróżnicowana pod względem możliwości poznawczych.. Szczegółowe komentarze dotyczące realizacji wymagań programowych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami .. stycznych i usadowienia ucznia w klasie.. Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Klasa liczy siedemnastu uczniów; - czterech uczniów z niedorozwojem umysłowym i jeden uczeń z elementami autyzmu.. Klasa włączyła się w przygotowanie teatrzyku dla dzieci z przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. 41 1.5.5.- II miejsce w Strażackim Marszu Sprawnościowym i II miejsce w Spartakiadzie Strażackiej zdobyły uczennice klasy IV, biorąc udział w XVI Zlocie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Gminy Puck.. 4.Charakterystyka dzieci i młodzieży ze specjalnymi .. edukacyjnymi na I etapie edukacyjnym (klasy I-III) str. 72 3.5.. Uniwersytety Dziecięce jako szansa na indywidualizację procesu kształcenia .. Uczniowie ze średnią co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania:WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 4 Cele kształcenia - wymagania ogólne I.. Zasięg zjawiska2.2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt