Charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera
Otóż na laboratorium należało wykonać pomiary dla tranzystora w układzie wspólnego emitera.. W tym celuCharakterystyki statyczne tranzystora n-p-n w układzie wspólnego emitera Na powyższym rysunku przedstawiono typowe charakterystyki statyczne tranzystora pracującego w układzie ze wspólnym emiterem.. Mam problem z następującym zadaniem.. Tutaj pojawia s.Konstrukcja tranzystora bipolarnego, a głównie małe rozmiary bazy sprawiają, że stosunek między prądem kolektora, a prądem bazy jest stały.. Charakterystyka pierwsza jest w miarę podobna do właściwej, natomiast dziwi mnie fakt, że mierząc napięcie złącza EB ono .4 Konfiguracja pracy wspólnej bazy (WB) jest to taki układ połączeń tranzystora, w którym prądem wejściowym jest prąd emitera, a prądem wyjściowym prąd kolektora.. Do pomiaru napięcia U BE (V1) i U CE ( V2) wykorzystaj ten sam woltomierz.Tranzystor 2N2219 w układzie wspólnego emitera.. , • charakterystyka przej ściowa: IC = f(I B) przy UCE = const.. Ich przebieg jest również zgodny z równaniami Ebersa-Molla, z tym że wWitam.. Cel wiczeniaRys.2.. Typowe charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera: charakterystyki wejściowe U BE =f(I B)|U CE =const,, charakterystyki przejściowe I C =f(I )|U CE .W układzie przedstawionym na Rys. 9 zmierzy ć i wykreśli ć rodzin ę charakterystyk wyj ściowych I UC CE( ) przy I constB = tranzystora (w układzie wspólnego emitera) dla I AB =10,15,20,25 µ..

7 Charakterystyki tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera.

Wzmacniacze ze wspólnym emiterem są najczęściej wykorzystywanym typem wzmacniaczy, szczególnie w zakresie niezbyt wysokich częstotliwości, np. we wzmacniaczach częstotliwości akustycznych.Punkty A i B połączone ze sobą dają prostą obciążenia.. ,Charakterystyki tranzystorów Ocena: Streszczenie Sprawozdanie z ćwiczenia, którego celem było wyznaczenie właściwości statycznych dla tranzystora bipolarnego typu NPN w układzie wspólnego emitera oraz unipolarnego z kana-łem typu N. 1 TeoriaWyznaczanie statycznej charakterystyki wejściowej tranzystora U BE = f(I B) dla U CE = const.. Po zrobieniu pomiarów i przeniesieniu na wykres ciągle wychodzi mi prosta (charakterystyka wyjściowa), próbowałem na różne sposoby, ale w każdym przypadku wychodzi podobny wykres.Rys.. Wymagane zagadnienia - typy pó sprzewodników, przewodnictwo elektryczne pó sprzewodników - z s cze pn, zasada dzia sania - charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w uk sadzie wspólnego emitera - zakresy (obszary) pracy tranzystora, polaryzacja z s cz 2.. Dla konfiguracji wspólnego emitera charakterystyki wyjściowe IC(UCE) mierzymy przy IB=const.Witajcie.. Niezależnie .. Metodyka wyznaczania parametrów hije z charakterystyk statycznych (dla układu wspólnego emitera): 1.. L ĆWIZNIA elem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi charakterystykami statycznymi oraz z najwaŝniejszymi parametrami i modelami tranzystora bipolarnego npn pracującego w konfiguracji wspólnego emitera.Charakterystyki tranzystora bipolarnego..

Rys. 1 Schemat układu pomiarowego do badania tranzystora bipolarnego w układzie WE (wspólnego emitera).

Rodzina charakterystyk wyj ściowych tranzystora z naniesionymi prostymi pracy: statyczn ą i dynamiczn ą W ćwiczeniu 3 wyznaczone zostały parametry tranzystora w zale żno ści od jego punktu pracy.Tranzystor n-p-n w konfiguracjach: (a) wspólnego emitera, (b) wspólnej bazy i (c) wspólnego kolektora Pomiary parametrów tranzystorów bipolarnych Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych Charakterystyki statyczne tranzystora W każdym układzie pracy tranzystora, OE, OB .Witam, Mój problem dotyczy charakterystyki tranzystora bipolarnego.. Tranzystor n-p-n w konfiguracjach: (a) wspólnego emitera, (b) wspólnej bazy i (c) wspólnego kolektora Charakterystyki statyczne tranzystora Rys.3.. Prosta ta przecina się z charakterystykami wyjściowymi tranzystora (w tym przypadku tranzystor pracuje w układzie współnego emitera WE), a punkt przecięcia P wyznacza punkt pracy tranzystora czyli prąd kolektora I C oraz napięcie U CE dla określonego prądu bazy I B.Tranzystor bipolarny (dawniej: tranzystor warstwowy, tranzystor złączowy) to odmiana tranzystora, półprzewodnikowy element elektroniczny, mający zdolność wzmacniania sygnału.. Zmierzyć charakterystyki Ic(Uce) i Ube(Uce).. Zbudowany jest z trzech warstw półprzewodnika o różnym typie przewodnictwa..

Mam problem ze sporządzeniem charakterystyk statycznych tranzystora w układzie wspólnego emitera.

Mam problem ze sporządzeniem charakterystyk statycznych tranzystora w układzie wspólnego emitera.. Witam, Mój problem dotyczy charakterystyki tranzystora bipolarnego.Otóż na laboratorium należało wykonać pomiary dla tranzystora w układzie wspólnego emitera.. Układ wzmacniacza tranzystorowego pracuj ącego w konfiguracji wspólnego emitera Rys. 3.. Stosunek I C / I B nazywa się współczynnikiem wzmocnienia prądowego prądu bazy (współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora w układzie WE) i oznacza się symbolem b.Rys.. Charakteryzuje się tym, że niewielki prąd płynący pomiędzy dwiema jego elektrodami (nazywanymi bazą i emiterem) steruje .bipolarnego w uk sadzie wspólnego emitera (E3) 1.. Mowa o tym będzie dalej.. Wyznaczenie charakterystyk statycznych tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera Po dokonaniu pomiarów trzeba było zrobić dwie tabele..

bipolarnego w układzie wspólnego emitera (E3) 1.

Wymagane zagadnienia - typy półprzewodników, przewodnictwo elektryczne półprzewodników - złącze pn, zasada działania - charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera - zakresy (obszary) pracy tranzystora, polaryzacja złącz 2.. Charakterystyki wyjściowe oraz wejściowe.. Po zrobieniu pomiarów i przeniesieniu na wykres ciągle wychodzi mi prosta (charakterystyka wyjściowa), próbowałem na różne sposoby, ale w każdym przypadku wychodzi podobny wykres.. Cel ćwiczeniaCharakterystyka wyjściowa tranzystora bipolarnego npn (BD145) w układzie WE Na charakterystyce wyjściowej naniesiono dodatkowe linie: · rozdzielającą obszar pracy aktywnej (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku zaporowym) i obszar nasycenia (złącze baza-kolektor spolaryzowane w kierunku przewodzenia), · stałej mocy strat w .1 LAORATORIUM LKTRONIKI ĆWIZNI 4 HARAKTRYSTYKI STATYZN TRANZYSTORA IPOLARNGO K A T D R A S Y S T M Ó W M I K R O L K T R O N I Z N Y H. 2 1.. Charakterystyka pierwsza jest w miarę podobna do właściwej, natomiast dziwi mnie fakt, że mierząc.W zależności od sposobu włączenia tranzystora (wspólny emiter, wspólna baza, wspólny kolektor) otrzymujemy różne rodziny charakterystyk statycznych.. Przykładowo, dla tranzystora bipolarnego npn w układzie wspólnego emitera, przytoczone wyżej zależności (1) przyjmują postać: charakterystyki wejściowe: () CE E t UDziałanie tranzystora w układzie elektronicznym najlepiej opisać przyjmując, że pracuje .. Układ do pomiaru charakterystyk wyj ściowych tranzystora w poł ączeniu normalnym 3.2.Narysować układ do pomiaru charakterystyk wyjściowych tranzystora bipolarnego w układzie WE w połączeniu normalnym i omówić zasadę pomiaru.. Schemat wzmacniacza napięciowego z tranzystorem n-p-n w układzie wspólnego emitera jest przedstawiony na rys.6d.charakterystyki tranzystora bipolarnego, pracuj ącego w układzie wspólnego emitera, który ze wzgl ędu na swoje wła ściwo ści jest najcz ęściej wykorzystywany, to: • charakterystyka wej ściowa: IB = f(U BE), przy UCE = const.. Wybieramy punkt pracy ( UCERys.2.3 Przykładowe charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera: (a) charakterystyka wej ściowa, (b) charakterystyka przejściowa, (c) charakterystyka oddzia ływania wstecznego, (d) charakterystyka wyjściowa Typowe charakterystyki tranzystora bipolarnego pracującemu w układzie wspólnego emitera (OE .Ponieważ sygnał wyjściowy zbierany jest z kolektora, wzmacniacz w układzie wspólnego emitera odwraca polaryzację sygnału podawanego na wejście.. Charakterystyki statyczne tranzystora bipolarnego Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Mikroelektronicznych 6 3.2.. Pomiary charakterystyk wyj ściowych przy poł ączeniu inwersyjnym W układzie z Rys. 9 zamieni ć miejscami wyprowadzenia emitera i kolektora..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt