Pojęcie samorządu i samorządu terytorialnego
Istota samorządu terytorialnego i jego prawna regulacja Samorząd terytorialny, stanowiąc jedną z podstawowych in-stytucji ustrojowo-prawnych współczesnego państwa, normowa-ny jest w aktach prawnych najwyższego rzędu, łącznie z konstytu-cją.Samorząd - niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.. Pojęcie samorządu wywodzi się z niem: Selbstverwaltung, (samodzielny zarząd, samorząd), używanego dla określenia lokalnej administracji publicznej nie sprawowanej przez państwo.W Polsce samorząd terytorialny (gminny) został przywrócony w 1990 r. 1 stycznia 1999 wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny i trzy szczeble samorządu: gminny, powiatowy i wojewódzki.Obecnie w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin.. Pojęcie samorządu terytorialnego, choć wprowadzo-ne do ustawy zasadniczej, nie zostało jednak w niej ani zdefiniowane, ani określone w sposób wyczerpujący.Pojęcie samorządu terytorialnego Samorząd terytorialny, wypełniając przypisane prawem funkcje, stanowi strukturę, która w najpełniejszy sposób umożliwia rozwój społeczeństwa obywatelskiego.. Samorząd- ustalony prawem zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności, reprezentowania jej interesów wobec organów państwa i wykonywania zadań określonych przez ustawy, umowy lub porozumienia; w Polsce członkiem samorządu staje się z mocy ustawy, istnieje też obowiązek należenia do samorządu .Pojęcie samorządu terytorialnego pojawiło się w już w końcu XVIII wieku w kilku krajach Europejskich, by w ciągu XIX wieku stać się formą zdecentralizowanej administracji publicznej w społecznościach lokalnych..

Geneza, pojęcie i cechy samorządu terytorialnego.

Funkcje samorządu terytorialnego w sensie szczegółowych zadań wyrażają się w realizacji następujących na poziomie gminy: 1) ładuEksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy wsparciu pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz trzeci opracowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce, tym razem za 2019 r. Analizie poddano finanse prawie 2 800 polskich gmin, miast i powiatów.Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.. W Polsce (na wzór innych krajów kontynentu europejskiego) tylko część zadań lokalnych i .1.. W kwietniu 1993 r., Polska jako jeden z nielicznych krajów w całości ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego (ang. European Charter of Local Self-government).Reaktywowanie samorządu terytorialnego w 1990 r., będące efektem procesu de- centralizacji, było w Polsce jednym z niezbędnych warunków realizacji transformacji gospodarki w kierunku jej urynkowienia.samorządu terytorialnego i organy ich związków .385 Tabela 29.. Ówcześni uczeni przenosili na polski grunt osiągnięcia zachodnio-Wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2006-2012 253 celowe) oraz majątkowe (inwestycyjne, zakup akcji itp.) [Miszczuk, Miszczuk, Żuk 2007, s. 62-100]..

Pojęcie samorządu terytorialnego może być definiowane w różny sposób.

Samorząd terytorialny w latach 90-tych uzyskał podmiotowość prawną oraz znaczną niezależność ekonomiczną.. Zadania te realizowane są na podstawie prawa w sposób przewidziany dla organów administracji państwowej.POJĘCIE ZADAŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W kontekście zasady pomocniczości zauważyliśmy już, że istnieje do­mniemaniekompetencji jednostek samorząduterytorialnego, a w ich ra­mach - domniemanie kompetencji gminy.Samorząd terytorialny jest wynikiem decentralizacji finansów publicznych do szczebla lokalnego, w wyniku której następują zmiany jakościowe chronione najwyższym aktem prawnym - Konstytucją.. Według klasycznego ujęcia T. Bigo samorząd jest decentralizacją administracji publicznej, której samodzielnymi podmiotami są korporacje powołane do tego przez ustawy.. 6, s. 7; A. Piekara, Społeczność lokalna i samorząd, Warszawa 1986, s. 36 i tenże, Aksjologiczne i pragmatyczne aspekty samorządu terytorialnego, Samorząd Terytorialny 1991, nr 1 2, s. 80 .podwaliny pod współczesną konstrukcję samorządu terytorialne-go3.. W ogólnym znaczeniu, istotą samorządu jest powierzenie zarządu sprawami publicznymi samym zainteresowanym - czyli, z mocy prawa, odpowiednio .Pojęcie samorządu i samorządu terytorialnego..

Poziom i struktura wydatków budżet jednostki samorządu terytorialnego świad-2.

Ogólne pojęcie samorządu Samorząd to, ustalony prawem zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności.. Należy zaznaczyć, że samorząd „to wykonywanie zadań publicznych w sposób zdecentralizowany, na własnąi samorządowa na poziomie gmin.. Organy samorządu terytorialnego uprawnione są do realizowania takich zadań administracji publicznej, którymi zainteresowana jest określona grupa.. Wydaje się, że współczesne polskie ustawodawstwo zawiera wyczerpujące odniesienia do tematyki definicji samorządu terytorialnego .M.. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa M. Jaroszyński, Zagadnienia samorządu, Państwo i Prawo 1974, z.. Organami gminy są rada gminy, która ma kompetencje stanowiące i kontrolne oraz, w zależności od wielkości gminy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, sprawujący władzę wykonawczą.Samorząd terytorialny w PRL istniał formalnie 1944-50; reaktywowany 1990 na szczeblu gminy (nazwę samorząd terytorialny otrzymał wówczas samorząd gminny) i mający reprezentację na szczeblu województwa, został rozbudowany w wykonaniu przepisów Konstytucji RP z 1997 uznających gminę za podstawową jednostkę samorządu .•Pojęcie samorządu wywodzi się z niem: Selbstverwaltung, (samodzielny zarząd, samorząd), używanego dla określenia lokalnej administracji publicznej nie sprawowanej przez państwo..

Zatem samorząd jest jednym z typów decentralizacji administracji.Pojęcie i istota samorządu terytorialnego.

Ożywiona dyskusja na temat samorządu, jego istoty, charakteru i form, toczyła się już w okresie II Rzeczypospolitej.. 4. nadzór nad samorządem7.. Reprezentuje jej interesy wobec organów państwa i wykonuje zadania określone przez ustawy, umowy lub porozumienia.. Po wielu tłumacze-niach złożonego niemieckiego słowa, przyjęto ostatecznie termin „samorząd".W rozpoznawaniu instytucji samorządu terytorialnego wyodrębnia się, jako podstawowe jego funkcje: 1. polityczną, 2. społeczną, 3. gospodarczą, 4. kulturową.. Rodzaje samorządu •terytorialny - dotyczący wspólnoty osób zamieszkujących dane terytorium •specjalny .Pojęcie samorządu terytorialnego Pojęcie samorządu pojawiło się w XIX wieku w nauce prawa administra-cyjnego a użyto go pierwszy raz w literaturze niemieckiej.. Jest podstawą formą organizacji władz lokalnych.. Każda z jednostek ma przewidziany ustawowo organ stanowiący, kontrolny oraz wykonawczy.. Jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone we władztwo publiczne, ponieważ w wielu sprawach administracyjnych organem właściwym do wydania decyzji Materia (obligatoryjna) statutów jednostek samorządu terytorialnego i statutów związków jednostek samorządu terytorialnego .387 Tabela 30.Konstytucja RP wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego wykonują tzw. zadania własne, czyli zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.Ponadto, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa.prawnego samorządu terytorialnego Republiki Federalnej Niemiec .. 249 Wiesława Miemiec, Przemysław Pest .. terytorialnego w Polsce na przykładzie pojęcia samorządu terytorialnego oraz wspólnoty samorz ądowej i społeczności lokalnej .. 323 Ewa J. Nowacka Prawo jako instrument polityki..Komentarze

Brak komentarzy.