Opinia nauczycieli wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów
1.wspomaganie nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem w jednostce oświaty do której .. wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w: .. np. opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego lub wcześniejszego przyjęcia dziecka do .Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem - o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia podstawa prawna: § 7. ust.. W przypadku opinii dla Sądu Rodzinnego przepisy nie określają szczegółowo te kwestii - § 7 ust.. 3, informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami .W przypadku opinii dla poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzają ją nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych lub specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem.. 2 opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora przedszkola/ szkoły/ ośrodka/ placówki prośby o jej wydanie.wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem; Informacja o możliwościach psychofizycznych ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach ucznia rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistówOpinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia do zespołu orzekającego powinna zawierać w szczególności: 1. informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem o indywidualnycho wydanie opiniiprzez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę..

wydana przez nauczycieli, wychowawcÓw grup wychowawczych lub specjalistÓw prowadzacych zajĘcia z dzieckiem lub uczniem.

dla potrzeb zespoŁu orzekajĄcego poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 3 w krakowieopinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia wydana przez nauczycieli, wychowawcÓw grup wychowawczych lub specjalistÓw prowadzĄcych zajĘcia z dzieckiem lub uczniem dla potrzeb zespoŁu orzekajĄcego poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1 w krakowieZadania nauczycieli, wychowawców klas i wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, szkole lub placówce dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej zamieszczono w załączniku nr 9.. Działania podjęte przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka/ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce: a) formy udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznejdziałaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie jej udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy .Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, asystenci nauczycieli, asystenci edukacji romskiej, jak również osoby zatrudnione w charakterze pomocy nauczyciela posiadają informacje dotyczące funkcjonowania dziecka, które mogą okazać się istotne dla oceny jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.Opinia nauczycieli, wychowawców, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka/ucznia na potrzeby ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Opinia dla zespołu orzekającego.pdfW celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę.3) Informacja o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych6..

2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 ...opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia .

Kraków, dnia .. pieczęć odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka, placówki OPINIA O SYTUACJI DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DZIECKA LUB UCZNIA WYDANA PRZEZ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH LUB SPECJALISTÓW PROWADZACYCH ZAJĘCIA Z DZIECKIEM LUB UCZNIEM DLA POTRZEB ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ POWIATU KRAKOWSKIEGO (na podstawie .OPINIA - BADANIE OGÓLNE 1 Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych i potencjale rozwojowym dziecka oraz informacjaOPINIA dla potrzeb ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO 1 Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem - dla potrzeb zespołu orzekającego działającego przy publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.. Informacja o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach podjętychWniosek przedszkola, szkoły lub placówki o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia..

Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów na potrzeby Zespołu Orzekającego - informacja o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub uczniaWychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, o których mowa w ust.

( imię, nazwisko dziecka) ( oznaczenie oddziału w przedszkolu/szkole)1.. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii.Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w przypadku, kiedy obserwacje, badania dziecka/ pełnoletniego ucznia były przeprowadzone w innej placówce można dołączyć kopię wyników obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadz ących zaj ęcia z dzieckiem lub uczniem o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia dla potrzeb zespołu orzekaj ącegoOsoba składająca wniosek o wydanie opinii może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno .Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem - o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia podstawa prawna: dla potrzeb zespoŁu orzekajĄcego ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt