Rozprawka liceum kryteria oceny
Jednak kompozycja pracy, która rozpoczyna się od postawienia tezy, mimo iż poprawna z formalnego punktu widzenia - wydaje się bardzo „toporna .Kryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym (wg CKE) Schemat kryteriów oceny rozprawki A. Zajmujemy stanowisko, po czym szukamy w załączonych fragmentach i znanych nam tekstach kultury argumentów na jego poparcie.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe elementy .. Tworzenie nowej skali oceny rozprawki Zespół ekspertów IBE w 2009 roku opraco-wał wzorowany na SAT projekt holistycznej skali oceny rozprawki, w którym wyszcze-gólniono pięć hierarchicznie ujętych pozio-mów oceny wypracowania.. Poziomy wymagań dla klas II LO 4.. Skala ocen ( wg szkolnego .Rozprawka maturalna z założenia ma być tekstem argumentacyjnym.. Poniżej moż­na pobrać kry­te­ria oce­ny prac mat­u­ral­nych z uwzględ­nie­niem rozdziela­nia punk­tów na maturze pod­sta­wowej i rozsz­er­zonej..

Zasadniczymikryteria oceniania prac pisemnych w liceum.

Poziomy wymagań dla klas III LO 5. .. Brak odd­a­nia pra­cy w ter­minie skutku­je oceną niedostate­czną.. Użycie co najmniej trzech trafnych argumentów zaczerpniętych z literatury 0 - 1p.. Rozprawka problemowa; Interpretacja wierszaKRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH INDYWIDUALNA KARTA OCENY PRACY UCZNIA.. W tym wypadku zdający powinien wskazać całościowy sens utworu, a także przedstawić trafne, pogłębione, powiązane z tekstem argumenty za właściwym jego odczytaniem.Kryteria ocen i wymagania z języka rosyjskiego w klasie 3 KRYTERIA OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W LICEUM CZTEROLETNIM Oxford Solutions Gold Intermediate kryteria oceniania do liceum 4-letniego Oxford Solutions Gold Pre-Intermediate kryteria oceniania do liceum 4-letniegoKryteria dla poszczególnych poziomów dla wypracowania maturalnego z historii Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie) podlega ocenie według wspólnych, jednolitych dla danego tematu kryteriów, które ustalono centralnie.Poradnik maturalny.. Roman Rzadkowski.. Korzystając z bogatego doświadczenia zawodowego i wiedzy egzaminatora, przygotowałam szczegółowe "Kryteria oceny pracy pisemnej" oraz "Indywidualną kartę oceny wypowiedzi pisemnej", które otrzymał każdy uczeń wraz z "kryteriami".1..

Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania: rozprawka 7.

Jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?Rozprawka argumentacyjna to nowy typ pracy pisemnej obowiązkowy na maturze pisemnej z języka polskiego poziom rozszerzony od roku 2015.. Poradnik dla każdegoWyniki egzaminu ósmoklasisty, przeliczone na punkty, to tylko jedna część brana pod uwagę w ogólnym podliczeniu punktów na koniec szkoły podstawowej.. Użycie jednego innego argumentu (opartego na własnychI Liceum Ogólnokształcące w Jarocinie Maturzysta formułuje stanowisko, czyli o temacie i pierwszym kryterium oceny rozprawki maturalnej […] przemiany kulturowe otwierają drzwi dla wszechogarniającej potoczności, zarówno w sposobie myślenia, jak i mówienia oraz konstruowania wypowiedzi pisemnych […]1.. Zgodność pracy z tematem 0 - 1p.. Jacek Warchala GatunekZestawy zadań przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii, które mogą być przydatne na zajęciach z tych przedmiotów.. interpretacja interpretacja porównawcza kryteria .KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 18 Pełna Uzasadnienie trafne, szerokiewybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego..

Trzeba walczyć też o jak najlepsze ...KRYTERIA OCENY OPISU PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH Kryteria oceny Punktacja TEMAT (0-6 pkt.)

Formy, kryteria, skala oceniania: a) formy oceniania Kontrola opanowania przez uczniów treści nauczania może mieć charakter bieżący i okresowy.Kryteria obejmują zakres ocen 1-6.. Poziomy wymagań dla klas I LO 3.. Każdy temat zawiera dwa elementy, które należy omówić w pracy.. Kryteria ocen z języka polskiego 2.. Gdzie to konieczne, dodajemy do zadań omówienia.KRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI - rozprawka Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0-7 pkt) 1.. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja utworu poetyckiego 6.. Pominęłam kompetencje literackie i kulturowe, bo tematem rozprawki było pytanie kluczowe do lekcji: Świat się zmienił, czy zmieniła się również szkoła?Tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, pogłębionej argumentacji III.. Realizacja tematu wypowiedzi - 0-2p.. Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B. Uzasadnienie stanowiska C. Poprawność rzeczowa D.. Poradnik maturalny; Matura podstawowa..

Rozwinięcie obejmuje: a) opinię odnoszącą się do tezy przedstawionej w temacie,oceny różnią się ponad dopuszczalną normę, w roli arbitra występuje trzeci oceniający.

Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. Tekst jest co najmniej w połowie zgodny z tematem.. Ujednolicone, stałe formy wypowiedzi sprawdzane na obu poziomach egzaminu w kolejnych latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form wypowiedziKryteria oceny rozprawki A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 12 Uzasadnienie trafne, szerokieCreated Date: 5/6/2008 9:46:12 PMkryteria_oceny_rozprawka.pdf: File Size: 200 kb: File Type: pdf: Pobierz plik.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Nazywanie uczuć, Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej, Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne, Stosowanie porównań, związków frazeologicznych, Narracja pierwszoosobowa, Opis .Oznacza to, że najważniejszymi kryteriami oceny interpretacji utworu poetyckiego jest - podobnie jak w rozprawce problemowej - formułowanie stanowiska i argumentowanie.. Sformułowanie tezy 0 - 1p..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt