Czy interpretacja ogólna jest wiążąca
Wybierz.. Oczywiście moc ochronna takiej „wadliwej" interpretacji, co do skutków zapłaty podatku, jest ograniczona w czasie.Czy interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów w dniu 17 marca 2009r.. Ich celem jest jednolite stosowania prawa podatkowego.. W interpretacjach ogólnych uwzględniane jest orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości UE.Pytanie związane jest z udzieloną odpowiedzią na pytanie dotyczące \Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej - pyt.. Nie podlega ona zaskarżeniu w jakimkolwiek trybie, czy to podatkowym czy sądowym.Ogólne interpretacje podatkowe Ogólne interpretacje podatkowe i przedstawiają ogólną interpretacje zastosowania konkretnych przepisów częstego problemu związanego z prawem podatkowym.. Interpretacja ogólna jest wiążąca do organów administracji publicznej w sprawach niezakończonych ostatecznym rozstrzygnięciem przed dniem jej wydania.. Telewizor.. Czy istnieje w Polsce organ uprawniony do wydawania tzw. wykładni legalnej, czyli "wiążącej" wykładni przepisów prawa.. Mają charakter ogólny i powoływać się na nie mogą wszyscy inkasenci oraz płatnicy podatku.Interpretacje ogólne wydawane są z urzędu lub na wniosek.. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.Interpretacje ogólne Ministra Finansów uwzględniając treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r. (K 4/03, OTK-A 2004, Nr 5, poz. 41) nie wiążą formalnie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.Stanowią natomiast coś w rodzaju zaleceń Ministerstwa, do których organy te powinny się zastosować.Do dokonywania wiążącej interpretacji prawa uprawniony jest wyłącznie organ, który wydał akt prawny..

Tak więc obecnie interpretacja indywidualna nie ma charakteru wiążącego organy podatkowe.

W praktyce podatnikom łatwiej jest skutecznie złożyć wniosek o interpretację indywidualną, niż ogólną, stąd niewielka liczba interpretacji ogólnych.. Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej lub ogólnej nie może mu bowiem szkodzić.Interpretacji ogólnych nie uznaje się za wiążące dla organów podatkowych.. Zgodnie z polskim prawem podatkowym poszczególne interpretacje podatkowe nie wiążą ani podatnika, organów podatkowych.. W stosunku do tej ostatniej organom trudniej będzie też zakwestionować stan faktyczny ‒ mówi dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu.Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura Orzeczenia sądów i trybunałów Inny.. kluczowe z punktu widzenia określenia statusu komorników jest ustalenie, czy komornicy sądowi wykonują .. czy pobierane przez komornika należności są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wydawania wiążących zarządzeń .Indywidualna interpretacja podatkowa, jest ochroną podatnika przed skutkami wydania błędnej interpretacji, jednakże ustawodawca zdecydował się na usunięcie z Ordynacji przepisów, które wskazywały na wiążący charakter interpretacji.. Pomimo to w dalszym ciągu podmiot, który otrzymał taką interpretację, jest chroniony..

anuluje interpretację (...) Czy interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów w dniu 17 marca 2009r.

Sądy podkreślają jednak, że interpretacja indywidualna zawsze musi być wydana w konkretnej sprawie, tj. musi posiadać cechy indywidualne.Interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednak nie może on być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.. Taka sama zasada obowiązuje w stosunku do pozostałych interpretacji (art. 14k Op).„Czy wobec tego, że interpretacja Izby Skarbowej nie została dotychczas zmieniona, ani nie została wydana interpretacja ogólna w tym przedmiocie, mają tu zastosowanie nadal przepisy art. 14b Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym przed zmianą ustawy Ordynacja podatkowa dokonanej ustawą z dnia 16 listopada 2006r.. w zakresie częściowego zwrotu wydatków na wymianę stolarki okiennej dokonywanego ze środków funduszu remontowego dla osób, które .Interpretacje ogólne (jako że nie dotyczą one konkretnego stanu faktycznego) chronią natomiast wszystkich podatników, płatników czy inkasentów, którzy się do nich zastosowali.. Taki stan prawny jest skutkiem wyroku TK z 11 maja 2004 r. (K 4/03), który uchylił art. 14 § 2 o.p. jako .Ponadto interpretacje podatkowe nie mają mocy wiążącej.. Wyjątkami są interpretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe.Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej..

Interpretacja jest natomiast wiążąca dla organów administracji publicznej lub ...Drukuj „czy określony w art. 86 ust.

Autor interpretacji:2.. Dotyczy to nawet interpretacji ogólnych, które z zasady powstają po to, żeby wskazać wykładnię, którą powinni stosować urzędnicy.Można również sprawdzić czy nie została wydana interpretacja ogólna Ministra Finansów.. W przypadku zastosowania się do interpretacji, która została zmieniona:Wiążąca informacja stawkowa to taka interpretacja plus: będzie wiążąca dla organu w przeciwieństwie dla zwykłej interpretacji indywidualnej.. Interpretować prawo w sposób wiążący mogą również sądy i organy administracji, jednak tylko w odniesieniu do spraw indywidualnych i nie może to dotyczyć zdarzeń przyszłych.. W tym zakresie Minister Finansów wypowiadał się w piśmie Ministra Finansów z 3 czerwca 2008 r., będącym odpowiedzią na interpelacInterpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla wnioskodawcy.. Czy mozna gdzies uzyskac wiązącą interpretacje prawna?. 48080\ jest poniższa informacja.. ZUS nie został zobowiązany do wydawania wiążących interpretacji i nadal mógł co innego pisać, a co innego robić.Minister Finansów: Czy komornik sądowy jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna..

Chdzi mi dokladnie o interpetacje odnosnie nowych technologii...Czy interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów w dniu 17 marca 2009r.

Wybierz typ dokumentu.. W szczególności dotyczy to art. 14B § 2 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu obowiązującym do 1 .Zastosowanie się do tego stanowiska, bez względu na to, czy jest ono prawidłowe, czy nie, nie może podatnikowi szkodzić (por. wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn.. Wiążące interpretacje początkowo dotyczyły jednak tylko prawa podatkowego, natomiast ZUS tym przepisom nie podlegał.. Jako że telewizor jest częstym zakupem, wrzucenie go w koszty może być kuszącą opcją.Od 2005 r. każdy ma możliwość wystąpienia o wiążącą interpretację prawa.. w zakresie częściowego zwrotu wydatków na wymianę stolarki okiennej dokonywanego ze środków funduszu remontowego dla osób, które przeniosły zajmowane lokale na odrębną własność (właścicieli) indywidualną?interpretacje wiążące.. W odróżnieniu do interpretacji ogólnych, interpretacje indywidualne są wydawane tylko na wniosek osoby zainteresowanej.. Warto mieć to na uwadze biorąc fakturę w restauracji.. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Wyszukiwarka interpretacji (SIP) Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów znajduje się wyszukiwarka interpretacji prawa podatkowego (odnośnik otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).Interpretacja ogólna wydana przez Ministra Finansów, nie jest źródłem prawa, nikt nie ma również obowiązku jej stosowania (ani podmioty obciążone skutkami podatkowymi ani organy podatkowe).. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie .Ogólne interpretacje podatkowe Ministra Finansów.. Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.. Zastosowanie się przez podatnika do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą nie może szkodzić wnioskodawcy.. 06.03.2020 Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy wprowadzającej m.in. nową matrycę stawek VAT oraz wiążącą informację stawkową (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).. Interpretacja ogólna powinna zawierać w szczególności: 1) opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa;Ponadto interpretacja ogólna nie jest jednak wiążąca, więc może się zdarzyć, że opinia poszczególnych urzędów skarbowych w sprawie rozliczania żywności będzie jednak inna..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt